Beter plan voor fietsers rond Amerikaweg en Schipholweg

DSC02682.JPG29-05-2019 23:34 29-05-2019 23:34

De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd in het noordelijke deel van Schalkwijk. Hierdoor loopt het verkeer op het kruispunt Amerikaweg/Schipholweg/Prins Bernhardlaan en op het kruispunt Boerhaavelaan/Amerikaweg steeds meer vast. Het college heeft daarom een plan gemaakt om de doorstroming rond deze twee kruispunten te verbeteren.

De gemeenteraad is ontevreden over het ontwerp omdat het te weinig verbeteringen voor fietsers bevat. Daarom zijn twee moties van de ChristenUnie en de Actiepartij aangenomen. De wethouder heeft daarop het ontwerp teruggetrokken en werkt nu aan een nieuw plan.

Onderdeel van het plan van het college is het aanleggen van extra voorsorteerstroken voor auto’s. Voor fietsers zijn er echter weinig verbeteringen. Zo moeten fietsers straks via de stoplichten bij de Schipholweg maar liefst 11 asfaltstroken kruisen. De raad ziet hier daarom liever een fietstunnel voor fietsers vanuit Schalkwijk richting Haarlem Oost en Haarlem Centrum. Probleem is echter dat hier weinig ruimte voor is omdat de nieuwe woningen tot vlak aan de Amerikaweg worden gebouwd.

Ander pijnpunt is de kruising van de Amerikaweg met de Boerhaavelaan. Oorspronkelijk stond hier een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde langs de Boerhaavelaan ingetekend. In het definitieve voorstel van het college ligt dit fietspad juist aan de noordzijde. Op deze wijze sluit het fietspad beter aan op een regionale fietsroute in de Haarlemmermeer. De ChristenUnie is blij met deze regionale fietsroute, maar is tegen het ontwerp langs de Boerhaavelaan omdat fietsers uit Boerhaavewijk dan 3x een drukke weg moeten oversteken om bij het ziekenhuis te komen terwijl dit in het oorspronkelijke plan niet zo was. Wij hebben daarom gepleit om ook aan de zuidkant een fietsroute te houden. Dit hoeft geen fietspad te zijn, maar kan ook een fietsstraat zijn over de ventwegen die hier al liggen. Feitelijk is in het ontwerp alleen een stukje extra fietspad nodig bij de brug over de Amerikavaart. Raadslid Frank Visser “Deze brug is te smal voor fietspaden aan beide kanten van de Boerhaavelaan en een extra voorsorteerstrook voor auto’s. De beste oplossing lijkt hier een extra fietsbrug te zijn.”

 

MOTIE Ook fietspad zuidzijde Boerhaavelaan oost met gebruik van de ventwegen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 mei 2019,

In beraadslaging over het vrijgeven van het voorlopig ontwerp Amerikaweg voor inspraak;

Constaterende dat:

 • In het schetsontwerp Amerikaweg een tweerichtingenfietspad was voorzien aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan oost, inclusief een nieuwe fietsbrug ten zuiden van de Wilsonbrug;
 • In het voorlopig ontwerp Amerikaweg een tweerichtingenfietspad aan de noordzijde van de Boerhaavelaan oost is toegevoegd, ingepast op de bestaande Wilsonbrug, maar het fietspad aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan oost is geschrapt;
 • Deze variant niet is besproken met belanghebbende partijen zoals de Fietsersbond;

Overwegende dat:

 • Het nieuwe voorstel voor een betere fietsontsluiting van de nieuwe woonwijk ten noorden van de Boerhaavelaan oost zorgt en ook goed aansluit op het tweerichtingenfietspad langs de N232 (oude Schipholweg);
 • Het nieuwe voorstel echter voor een slechtere fietsontsluiting zorgt van het oude deel van Boerhaavewijk ten zuiden van de Boerhaavelaan oost ten opzichte van de huidige situatie;
 • Bij het schetsontwerp reeds is aangegeven dat bij het ontbreken van een fietspad aan de zuidzijde op veel plekken langs de Boerhaavelaan oost oversteekmogelijkheden moeten worden gemaakt;
 • Het onwenselijke is dat fietsers vanaf het Spaarne Gasthuis straks voor de kortste route 3x een drukke weg moeten oversteken (2x Boerhaavelaan, 1x Amerikaweg) waarvan twee keer met verkeerslichten om in het oude deel van Boerhaavewijk te komen;
 • Om dit te voorkomen niet over de hele weglengte een fietspad noodzakelijk is omdat op een groot deel van het tracé ventwegen beschikbaar zijn, die zijn te gebruiken als fietsstraat;

Verzoekt het college

Voor het definitieve ontwerp voor de Boerhaavelaan oost te onderzoeken of het mogelijk is

 • een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde toe te voegen vanaf de Amerikaweg tot aan het Zuster Rebelpad inclusief fietsbrug over de Amerikavaart en met behoud van het nu ingetekende fietspad aan de noordzijde;
 • Het daarbij voor fietsers tussen het Zuster Rebelpad en de Professor Eijkmanlaan mogelijk te maken in twee richtingen gebruik te maken van de ventwegen aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan oost (Frederik Ruyschstraat, Jan van der Horststraat en Malpighistraat)

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

Sacha Schneiders, GroenLinks

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Isabelle Wisse, PvdA

Bas van Leeuwen, D66

 

 

Motie “Integrale benadering kruising Amerikaweg N205 ”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 mei2019, naar aanleiding van het VO kruising Amerikaweg N205,

constaterende dat,

 • het college de doorstroming van het autoverkeer op de kruising Amerikaweg en Prins Bernhardlaan met de N205 wil verbeteren,
 • de omgevingswet voorschrijft om infrastructuur projecten integraal te benaderen,
 • het college meermaals heeft gezegd de omgevingswet als uitgangspunt te hanteren,

overwegende dat,

 • voetgangers en fietsers die vanaf de Boerhaave wijk richting Slachthuis buurt willen straks 11 stroken over moeten steken,
 • de barrière van deze toegangsweg dus alleen nog voor volwassen gezonde mensen te nemen is, waardoor actieve verplaatsingswijzen voor een grote groep mensen, geen reëel alternatief meer zijn,

verzoekt het College,

 • een aantal varianten van ongelijkvloerse kruising voor fiets, scootmobiel en voetganger met een of meerder bruggen of tunnels uit te werken,
 • daarbij ook de kruising met de Boerhaavelaan te betrekken,
 • de kosten van deze varianten van ongelijkvloerse kruising voor voetgangers, fietsers en scootmobiel met het kruispunt te geven,
 • te onderzoeken of externe financiering door provincie of rijk beschikbaar is voor de aanleg van de benodigde tunnel(s) of brug(gen) voor voetganger, fietser en scootmobiel,
 • varianten, kosten en financieringsmogelijkheden voor te leggen aan de commissie beheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster, Actiepartij

Sacha Schneiders GroenLinks

« Terug

Archief > 2019 > mei

Geen berichten gevonden