Haarlem komt met een fietsstraatvisie

WP_20160419_09_08_13_Pro29-05-2019 23:24 29-05-2019 23:24

De gemeenteraad wil dat het college een visie gaat ontwikkelen op het toepassen van fietsstraten. Dit zijn straten waar de fiets voorrang heeft en de auto te gast is. Een motie van de ChristenUnie die hiertoe oproept is aangenomen door de gemeenteraad.

MOTIE Fietsstraatvisie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 mei 2019,

In beraadslaging over de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte Oost/Waarderpolder en Zuidweest;

Constaterende dat:

 • HIORs geen nieuwe kaders zouden moeten bevatten, maar alleen uitwerking van vastgesteld beleid in bijvoorbeeld de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR);
 • In de HIORs voor Oost en Zuidwest een profiel is getekend voor fietsstraten, maar dat geen enkele straat is aangewezen als fietsstraat;[1]
 • Blijkens antwoord op technische vragen het HIOR de SOR volgt voor fietsroutes waarbij “niet standaard wordt gekozen voor fietsstraten omdat ter plekke extra eisen gelden, bijvoorbeeld over de intensiteiten van autoverkeer en fietsverkeer”
 • In de SOR over fietsstraten alleen is geschreven dat een fietsstraat in die situaties kan worden overwogen als dat duidelijker en veiliger is voor fietsers (blz. 68), maar dat hier niets staat over extra eisen voor de toepassing van fietsstraten;
 • Een inrichting als fietsstraat ook remmend kan werken op het gebruik van deze straat door auto’s en daarmee een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van deze straten en het stimuleren van duurzame mobiliteitskeuzes;
 • In Oost en Zuidwest belangrijke fietsroutes zijn die geschikt lijken om omgebouwd te worden tot fietsstraten zoals de zuidzijde van de Zomervaart, de Fuikvaartweg, de Brouwersvaart en de Pladellastraat;

Verzoekt het college

In het kader van het mobiliteitsbeleid wat momenteel wordt opgesteld een visie te ontwikkelen op de bredere toepassing van fietsstraten in Haarlem ook met het oog op het stimuleren van de keuze voor de fiets, daarbij in kaart te brengen welke straten in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot fietsstraat en vervolgens op basis van dit beleid de HIORs te actualiseren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij[1] Herensingel en Kleine Houtweg zijn wel ingericht als fietsstraat, maar hebben een eigen maatwerkprofiel. Dit geldt ook voor de toekomstige inrichting van het noordelijke deel van de Wagenweg.

In de commissie beheer op 16 mei sprak de ChristenUnie uitgebreid over de plek van de fiets in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR):

Voorzitter, bedankt dat een aantal technische fouten die ChristenUnie heeft ontdekt worden opgelost. Mijn fractie heeft nog een aantal vragen.

Er is vanavond al een paar keer gesproken over de Wagenweg. In de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) staat een mooi vergezicht. Gezien de zorgen over de verkeersveiligheid bij de Bos en Vaartschool ben ik benieuwd welke mogelijkheden de wethouder ziet om maatregelen te versnellen. Fijn dat de wethouder dat voor ons op een rij gaat zetten.

Dan de vragen van mevrouw Prins over het groenonderhoud. We hebben straks voor elks stadsdeel een mooi handboek voor de openbare ruimte maar wat zegt dit over het onderhoud van de openbare ruimte? De ChristenUnie vindt de vraag wel valide om de burger ook inzicht te geven wat de beoogde exacte groene inrichting van een gebied is qua groen en het beoogde kwaliteitsniveau van het onderhoud. Wat betreft de ChristenUnie gaan we de verschillende handboeken voor de stad samenvoegen tot 1 integraal omgevingshandboek waarin niet alleen inrichting komt te staan maar ook beheer. Graag een reactie van de wethouder.

Ten aanzien van een aantal keuzes rondom fietsvoorzieningen is de ChristenUnie het oneens met de HIORs voor Oost en Zuidwest die nu voorleggen.

 • Ten eerste het feit dat fietsstraten compleet ontbreken. Er is wel een profiel voor getekend maar op de kaart is geen enkele straat aangewezen als fietsstraat behalve de bestaande “gebiedseigen lijnen” Herensingel en Kleine Houtweg, maar die hebben hun eigen maatwerkprofiel. Dus waarom is dat profiel fietsstraat er?

  Volgens het antwoord op mijn technische vragen wordt de keuze voor een fietsstraat gemaakt in SOR, maar in mijn herinnering is bij de SOR juist verwezen naar HIOR. In Oost en Zuidwest zijn wel degelijk belangrijke fietsroutes die geschikt zijn om omgebouwd te worden tot fietsstraten zoals de zuidzijde van de Zomervaart, de Fuikvaartweg, het noordelijke deel van de Wagenweg, de Brouwersvaart en de Pladellastraat. Hier kun je werken met rood asfalt en zo de fietser echt comfort geven. Is de wethouder bereid dit aan te passen in de HIOR? Anders komt de ChristenUnie met een motie vreemd.
 • Ten tweede wordt in de HIORS een paar keer gesproken over “drukke fietsroutes”. Maar nergens wordt gedefinieerd wat een drukke route is. De ChristenUnie pleit waar mogelijk fietspaden breder te maken nu het fietsgebruik groeit. Dit kan makkelijk bij profielen van 22 meter en breder. Dan wordt de groene berm iets smaller, maar het lijkt ons de juiste keuze als we echt willen komen tot een duurzame mobiliteitstransitie.
 • In de SOR wordt ook gesproken over een fietsring rond de binnenstad. De route is echter niet vastgesteld en de raad heeft hier ook nog nooit over gesproken. Opmerkelijk vind ik dat in de HIOR nu wel al een keuze voor de route wordt gemaakt. Er staat namelijk een 2 richtingsfietsstraat ingetekend op Raamsingel/Gasthuissingel als uitwerking van de fietsring. Het is wellicht een heel mooi plan maar juist de Gasthuissingel worden gebruikt door buslijn 3 en na de herinrichting van het Houtplein geldt dit ook voor de Raamsingel. Eigenlijk staat hier dus dat buslijn 3 helemaal een andere route moet krijgen, en dat wordt ook erkend in antwoord op mijn technische vragen…. Als dat gebeurt dan denk ik dat mijn initiatiefvoorstel voor een City Bus opnieuw moet worden ingediend.

« Terug