Biomassa is niet duurzaam

DSC02805.JPG11-07-2019 23:14 11-07-2019 23:14

Alle gemeenten in Nederland zijn hard bezig met het maken van plannen voor de regionale energievoorziening van de toekomst. Hoe zorgen we dat we Haarlem in de toekomst verwarmen nu we gaan stoppen met het Groningse gas? Samen met de omliggende gemeenten wordt gewerkt aan een regionale energie strategie en lokaal wordt in kaart gebracht wat de duurzame warmtebronnen zijn voor de toekomst.

Per woonwijk moet in 2021 inzichtelijk zijn waar de energie in de toekomst vandaan komt. In de ene wijk kan dat zijn via een warmtenet voorzien van warmte uit Geothermie of restwarmte uit data-centers. In andere wijken kan het gaat om warmtepompen. Veel moet nog worden onderzocht. De Haarlemse gemeenteraad heeft de afgelopen weken gesproken over de eerste tussenresultaten. Belangrijkste conclusie is in ieder geval dat we vol moeten inzetten op isoleren want we zullen energie moeten besparen. Dat wordt nog een enorme opgave. Dat is individuele opgave, maar een collectief belang want als we niet goed genoeg isoleren dan is er onvoldoende duurzame warmte. De ChristenUnie vindt het daarom van belang dat burgers hier goed bij worden ondersteund, bijvoorbeeld met subsidies en duurzaamheidsleningen en vooral: goede voorlichting.

De discussie spitste zich vooral toe op het gebruik van biomassa. Er zijn namelijk, tot verrassing van de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, ver gevorderde plannen voor een biomassacentrale in de Haarlemmermeer op de rand van de gemeente Haarlem. Deze centrale zou delen van Schalkwijk van warmte kunnen voorzien zolang er nog geen andere warmtebronnen zijn zoals geothermie. Bedrijven zijn hierin geïnteresseerd omdat momenteel op landelijk niveau biomassa nog als duurzame brandstof wordt gezien. Hierdoor komen biomassa centrales in aanmerking voor de Subsidieregeling Duurzame Energie. Inmiddels woedt er landelijk een discussie of biomassacentrales nog wel in aanmerking moeten komen voor deze subsidie.

De theorie is dat de biomassa afkomt van snoeiafval en dus bestaat uit CO2 dat recent uit de lucht is gehaald. Deze vergelijking gaat echter volgens de Haarlemse gemeenteraad niet op. Zoveel snoeiafval is er niet in onze regio en bovendien zou je snoeiafval ook kunnen omzetten in compost. Bij de verbranding van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij, dus moet je dat wel willen? De Haarlemse gemeenteraad heeft daarom een amendement aangenomen om duidelijk te maken dat Haarlem niet wil inzetten op biomassa. Dat betekent dat het college vaart moet zetten achter andere alternatieven zoals zonne-energie en geothermie. Raadslid Frank Visser: “Wat ons betreft komt op het terrein waar nu de biomassacentrale is voorzien een aantal nieuwe windmolens of een zonneweide”

Tijdens dezelfde raadsvergadering werd ook een motie aangenomen om zonne-energie te gaan toepassen op het dak van het station. Er zijn eerste plannen voor zonnepanelen op het niet zichtbare gedeelte van het dak. De gemeenteraad ziet mogelijkheden op een veel groter deel van het dak zonnepanelen te leggen, mits het maar zo goed wordt ingepast dat het het monumentale gebouw mooier maakt.

Amendement: Biomassa snijdt geen hout

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2019,

constaterende dat,

 • om de duurzame energietransitie te versnellen in Haarlem duidelijke kaders nodig zijn en deze worden geborgd in het stuk Duurzame warmtebronnen voor Haarlem.
 • biomassa van hout in het stuk Duurzame warmtebronnen voor Haarlem wordt afgeraden, maar niet uitgesloten,

overwegende dat,

 • onderzoek aantoont dat biomassa van hout als energiebron zelden klimaatneutraal is;
 • biomassa onder meer wordt gemaakt van hout, houtsnippers of pellets;
 • in de regio onvoldoende houtsnippers en pellets, gemaakt van restafval/snoeihout, zijn om aan de behoefte van een biomassacentrale te kunnen voldoen;
 • de aanvoer van hout uit bijv. Noord-Amerika veel CO2-uitstoot met zich meebrengt;
 • in Europa 37 procent van het hout voor biomassa geïmporteerd wordt;

besluit,

Artikel Duurzame warmtebronnen voor Haarlem 2019/393567 punt 6 , blz. 2 als volgt te wijzigen:

Houtige biomassa niet toe te staan als brandstof tenzij er geen duurzamer alternatief beschikbaar is en dan alleen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. Exclusief draaiend op regionaal geoogst restmateriaal. 2. Alleen inzetbaar als transitiebrandstof.

te veranderen in;

Houtige biomassa niet toe te staan als brandstof.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA D66 PvdA GroenLinks OP Haarlem JouwHaarlem Actiepartij ChristenUnie

 

MOTIE “Benut de zon op het station”

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2019,

Constaterende dat:

 • het College, in het kader van Klimaatneutraal Haarlem 2030 / RES-verplichtingen, inzet op de uitbreiding van het aantal zonnedaken in onze stad;
 • er nog veel onbenut dak-oppervlak is in Haarlem;
 • de stationsoverkapping van Haarlem zo’n onbenut dak is;
 • er lichtgewicht, flexibele (met de overkapping meebuigende), in kleur aan te passen (allblack, wegvallend tegen de bitumen overkapping) panelen bestaan;
 • de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed desgevraagd heeft aangegeven dat plaatsing van panelen op het noordelijke deel van de stationsoverkapping toelaatbaar is, mits niet zichtbaar vanaf openbaar toegankelijk gebied;
 • met inachtneming van die voorwaarde een substantiële dak-oppervlakte resteert, voor (naar schatting) zo’n 700 panelen;
 • eigenaar ProRail desgevraagd heeft aangegeven de plaatsing van panelen op de stationsoverkapping in Haarlem te willen overwegen in het kader van haar landelijke onderzoek naar de mogelijkheden voor panelen op bestaande stations;

Overwegende dat:

 • uit de Duurzaamheidsmonitor van Rijkswaterstaat blijkt dat Haarlem achterloopt op de andere gemeenten in de provincie, voor wat betreft de opwek van duurzame energie;

Verzoekt het College om:

zich in te zetten om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te krijgen van ProRail over de mogelijkheid om het stationsdak van Haarlem te benutten voor de opwek van duurzame energie, nu er lichtgewicht, meebuigende panelen bestaan die de dakconstructie minimaal zouden belasten, en nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft gespecificeerd op welk deel van het monumentale stationsdak panelen toegestaan zouden zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

CDA

GroenLinks

Trots Haarlem

SP

D66

ChristenUnie

OPHaarlem

« Terug

Archief > 2019 > juli

Geen berichten gevonden