Kadernota 2019: voor een mooiere samenleving

IMG_5368.JPG04-07-2019 22:18 04-07-2019 22:18

Voorzitter, we voeren dit debat voor de inwoners van Haarlem, voor een mooiere samenleving. Maar veel burgers ervaren dat niet zo. We doen van alles om de kloof tussen burgers en politiek te overbruggen. Nieuwe Democratie, nieuwe vormen van burgerparticipatie. Dat is goed. Maar bereiken we hiermee de gemiddelde burger in deze individualistische samenleving waarin iedereen steeds meer in zijn eigen bubbel zit. Die bubbel heb je letterlijk op zak met je mobieltje. We kunnen razendsnel contact hebben met de hele wereld, maar zien we elkaar nog?

1e termijn

Anonieme galerijflats en rijtjeshuizen met eigen ommuurde tuinen zorgen dat we weinig contact hebben met onze omgeving. We zouden weer Haarlemse hofjes moeten gaan bouwen waar naar elkaar wordt omgekeken. Het college doet een poging bij de Orionzone, al zijn die hofjes wat groter. Bij vrijwel alle bouwprojecten in Haarlem is de mobiliteit een uitdaging en een gevaar voor het draagvlak. Veel inwoners blijven graag in de eigen bubbel, de auto, rondrijden. Het CDA heeft gelijk, veel mensen hebben een auto nodig. Maar tegelijk zegt de ChristenUnie dat een mobiliteitstransitie naar e-bike, deelauto en openbaar vervoer hard nodig is willen we in Haarlem 10.000 woningen en meer kunnen bouwen. Dat vraagt forse investeringen, maar dat is slimmer dan perse alle auto’s ondergronds.

Een makkelijker maatregel om bruggen te slaan in onze samenleving is ons woordgebruik. Tot voor kort spraken we over hoger opgeleid of lager opgeleid. Gelukkig is het besef doorgedrongen dat we beter kunnen spreken over praktisch en theoretisch opgeleid. Maar er zijn meer woorden die verdelen in plaats van verbinden. Zo lees ik in de kadernota over “mensen met afstand tot de arbeidsmarkt” die zij maar moeten “overbruggen”. Voorzitter, mensen hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid om hun plek in te nemen in de samenleving, maar de samenleving heeft ook verantwoordelijkheid om bruggen te slaan in een samenleving steeds complexer wordt. De arbeidsmarkt heeft te veel afstand genomen, de drempel is voor sommigen te hoog geworden. Wat doet het college om een brug te slaan? Het project Ik doe mee kost niet alleen geld maar levert ook veel op zoals minder uitgaven voor uitkeringen, dus waarom dat stoppen?

De ChristenUnie is heel blij met de extra aandacht voor ex-gedetineerden, een lang gekoesterde wens van ons. Maar we moeten er eerder bij zijn. Hoe zorgen we dat de samenleving een warm bad wordt voor mensen met een wat lager IQ zodat ze geen slachtoffer worden en in criminaliteit vervallen? Dan moeten we volop inzetten op de wijkteams en vroegsignalering. Ik begrijp van deskundigen dat criminelen hier helaas momenteel nog beter in zijn dan de overheid. Ze kijken bij wijze van spreken wie er bij de pin automaat mismoedig wegloopt omdat er weer geen geld op de rekening staat en weten deze mensen te strikken.

De Kadernota laat zien dat de financiële opgave hoog is. Er zijn in het fysieke domein veel projecten waarvoor extra geld nodig is zoals de Europaweg, Nieuwe Groenmarkt en Houtplein. Daarnaast zijn er veel PM posten, en daar komen er meer bij want een deel van de investeringen voor de groei van de stad wordt momenteel nog in beeld gebracht. Zo komen er nog forse tegenvallers bij de bouw van klaslokalen. We zullen dus moeten kiezen… En dan snap ik niet dat de herinrichting van de Cronje 1,1 mln wordt gereserveerd. Natuurlijk willen ondernemers hun straat mooier hebben maar zijn er niet belangrijkere projecten in Haarlem? Ook wordt er alvast 1 mln voor de herinrichting van de Raaks gereserveerd. In de structuurvisie openbare ruimte staan echt mooie plaatjes voor dit gebied maar volgens mij is realisatie hiervan duurder… En is dit project niet afhankelijk van de komst van Kennemertunnel college, en daar is nog helemaal geen geld voor!

De ChristenUnie ziet liever investeringen in nieuwe fietsvoorzieningen. Het college werkt aan een Deltaplan fiets. Maar dan moeten daar ook euro’s voor komen. Ik vrees dat het geld voor de SOR hiervoor onvoldoende is. Prioriteit heeft volgens de ChristenUnie in ieder geval niet de fietsonderdoorgang onder de Prinsenbrug die het college in krijtstrepen al voor 1,2 miljoen heeft ingetekend voor 2020. Fijn als deze onderdoorgang er uiteindelijk komt, maar voorzitter er zijn voor de fiets echt belangrijkere knelpunten de komende jaren. Ik noem: een fietsbrug over de westelijke Randweg bij het Nova college, fietstunneltjes bij de Fuikvaartweg, bij station Haarlem Spaarnwoude en bij het Mendelcollege onder de Randweg.

Dankzij het Klimaatakkoord komt er bij het Rijk 75 mln voor fietsenstallingen bij stations. Laten we dit keer de boot niet missen maar miljoenen binnenhalen bij Rijk en provincie voor station Haarlem. Vandaar de motie Pak die fietssubsidie samen met Actiepartij en SP.

De ChristenUnie vraagt het college in het IP verder vooruit te kijken dan 5 jaar zodat we beter inzicht krijgen in de haalbaarheid van alle plannen. Ook moet er binnen het Investeringsplan een prioritering komen zodat we weten welke projecten afvallen als er tegenvallers zijn. Ik wilde minder moties, dus graag een toezegging van het college!

Opvallend genoeg is er geen enkele PM post in het sociaal domein. Heeft het college op dit punt geen wensen? De ChristenUnie pleit nogmaals voor het mantelzorgcompliment. Al zouden we het maar 1x per raadsperiode doen, het is erg belangrijk om waardering te laten zien voor onze mantelzorgers. Kunnen we nu de reserve sociaal domein er nog is dit niet realiseren? Ik heb hiervoor een amendement.

Het uitstel van de uitvraag sociale basis zorgt voor hoofdbrekens voor de wethouder. De ChristenUnie wil dat de nieuwe sociale basis zo snel mogelijk start. Dus niet een jaar uitstel tot 1 januari 2021 maar zo snel mogelijk in 2020 starten. Zo kan het tekort van ruim 9 ton worden beperkt. Dit kan ook door te stoppen met zaken waarvan het college nu al weet dat ze de nieuwe sociale basis niet gaan halen. Maar voorzitter, dan nog blijft er een tekort. Het mag niet zo zijn dat organisaties die nu een incidentele subsidie ontvangen en veel kans maken in de nieuwe sociale basis vanaf 1 januari ineens geen geld meer krijgen. Nog lastiger hebben organisaties het die nog helemaal geen subsidie ontvangen maar die wel er op hadden gerekend vanaf 1 januari mee te kunnen doen. Ik noem de Wereldkeuken, Het Open Huis en Stichting Samen Haarlem. Zij moeten snel duidelijkheid hebben anders haken externe fondsen af. Vandaar de motie Overbrugging voor nieuwe initiatieven in de sociale basis samen met de Actiepartij. Hier stel ik voor een deel van de gelden voor de aanpak van eenzaamheid hiervoor in te zetten.

In  het begrotingskader is ruimte gemaakt om volgend jaar op Akendam graven te ruimen. Waarom is dat nu pas bekend? Het gebeurt om de paar jaar, dus dat zou toch al lang in de meerjarenraming moeten zitten? Maar nog belangrijker is de vraag: is het nodig? Het antwoord is: nee. Er zijn nog ruim voldoende graven. De ChristenUnie besteedt deze 60.000 euro daarom liever anders. Immers: de toegankelijkheid van deze begraafplaats voor rolstoelen is door de grindpaden slecht. Vandaar mijn amendement Ruim voldoende graven dus niet ruimen.

In het begrotingskader staat ook een reservering voor een feest rond Haarlem 775 jaar. Nu is een feestje prima, maar de ChristenUnie ziet dit geld het liefst voor een deel ook ingezet op een manier dat we er ook na 2020 van profiteren. Vandaar mijn amendement Toegankelijk cadeau voor de stad. Dit zorgt voor een stimuleringssubsidie om horeca en winkels in Haarlem toegankelijk te maken.

Investeringen in onderwijs, cultuur en sport die lager zijn dan 1 mln euro staan voortaan in de exploitatie. Prima. Totaal is dit een stelpost 1 mln euro. In 2020 is er echter een tekort van een paar ton. Dit komt door dubbel zo hoge uitgaven voor cultuur waarvoor ook nog geen ruimte is gevonden. In het amendement Smeer die stelpost uit stel ik voor daarom hiermee niet akkoord te gaan. 1 miljoen is 1 miljoen.

Voorzitter, de ChristenUnie deelt de ambitie van het college lastenverhogingen te vermijden. Toch gaan wij akkoord met de verhoging van OZB want we moeten de lagere algemene uitkering van het Rijk als gevolg van de hogere WOZ waarde compenseren. De ChristenUnie roept het college wel op dit punt actie te ondernemen richting de minister van Binnenlandse Zaken want feitelijk zit het Rijk ons nu te dwingen de OZB te verhogen terwijl het echt niet zo is dat de Haarlemmers ineens massaal meer zijn gaan verdienen. Graag een toezegging.

Voorzitter, ik rond af. Mw van Zetten heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het Joodse gebouw aan de Lange Wijngaardstraat. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat dit erfgoed behouden blijft. Hoe staat het met de uitvoering van de motie? Ik heb namelijk begrepen dat er acute problemen zijn met het onderhoud en dat daarom snel ingrijpen nodig is.

 

2e termijn 4 juli

Voorzitter de ChristenUnie trekt amendement 19 over de overbrugging voor nieuwe organisaties in de sociale basis in gezien de toezeggingen van de wethouder.

Graag hoor ik van het college nog een nadere toelichting op Amendement 3 van de coalitiepartijen over de Prins Bernhardlaan. De coalitie betaalt de Wandelpromenade liever uit onderhoudsbudget dan Prins Bernhardlaan, maar dat moet eerst worden onderzocht. Eventueel kan het later alsnog van de Prins Bernhardlaan in de Kadernota. Maar ja, die Kadernota stellen we vanavond vast, dus waar is dat onderzoek gevraagd in dit amendement? Strikt genomen is het voorstel van de coalitie wel terecht: er zal best een deel onder onderhoud kunnen vallen… Maar de reserve onderhoud hebben we ook voor ander onderhoud nodig. Dus ik snap de keuze van het college voor PB laan wel…. Juist als de financiële opgave groot is moet je kiezen en dan gaat wat betreft de ChristenUnie onderhoud voor investeringen.

Wij maken wel 1 uitzondering: als er door eigen investeringen subsidies kunnen worden binnengehaald van bijvoorbeeld het Rijk. Dan kan het verstandig zijn om andere zaken uit te stellen. Het college weet nog niet of ze op tijd zal zijn voor de pot van 75 miljoen voor fietsenstallingen. De ChristenUnie zou het echt betreuren als we die kans missen. Dus college: volle bakfiets vooruit voor het stationsplein!

De Kadernota gaat om het maken van keuzes. Ik had graag meer gehoord van het college over de dilemma’s bij het stellen van prioriteiten. Wat is geschrapt, en hoeveel had dat gekost. Er had best prioriteitenlijst gekund. Ik wil het college toch uitdagen bij de begroting meer te doen: vertaal alle ambities van de ontwikkelzones en SOR in projecten voor het IP en maak afwegingen. En: kom met een bezuinigingslijst. Laten we dat nu doen in plaats van als er weer een crisis ontstaat! Ik heb op dit punt geen motie, omdat ik gewoon vind dat het college dit vanzelfsprekend zou moeten doen, maar als het college het niet doet dan kunt u wel zo’n motie verwachten bij de begroting.

De ChristenUnie snapt echt niet het voorstel van de VVD om de investering voor de Cronjéstraat te versnellen, zeker niet na wat we nu allemaal gehoord hebben over de tegenvallers in de meicirculaire van het Rijk en alle andere nog benodigde investeringen. Ik snap dat de VVD wil opkomen voor ondernemers, maar dit prijskaartje is wel erg hoog. Er zijn in Haarlem projecten die meer opleveren voor bereikbaarheid en duurzaamheid. Er zijn straten die veel slechter erbij liggen qua onderhoud. Volgens de ChristenUnie is dit 1 van de projecten die in aanmerking komt om uit te stellen of zelfs te schrappen. Datzelfde geldt voor de fietsonderdoorgang Prinsenbrug. Dit is waarschijnlijk best een mooi plan maar er zijn andere fietsprioriteiten die belangrijker zijn en die staan niet eens genoemd als PM post in het IP.

En echt urgent is wat mij betreft het fietspad Rijksstraatweg. Het college heeft het als PM post opgenomen en ik hoop dat er geld voor wordt gevonden. Maar kan het college tenminste deze zomer weer hobbels weghalen want de wortels hebben het asfalt zo hoog opgedrukt dat fietsen momenteel zeer oncomfortabel is en er zelfs regelmatig bijna ongelukken gebeuren omdat mensen gelanceerd worden.

ChristenUnie sluit zich wel van harte aan bij de VVD wat betreft het amendement over de indicatoren. Er is al vaak over gesproken. De indicatoren in de begroting en het jaarverslag moeten duidelijker.

Motie Trots over lokaal aanbesteden steunen wij graag als deze wordt aangepast zodat het gaat om het niet onnodig clusteren van opdrachten.

Ook de motie over de kerkenvisie van Trots steunen wij van harte. Wel merk ik op dat het niet alleen om Rooms Katholieke kerkgebouwen gaat. Ik neem aan dat Trots het breder bedoeld. En daarnaast is er ook een andere kant van het verhaal. U zult het wellicht niet geloven maar er zijn ook kerken in Haarlem die uuist naar een ruimte zoeken.

Dan mijn amendement over de stelpost, dat er ineens meer geld wordt uitgegeven aan cultuur. Hiervan zegt het college, ja maar de bedragen fluctueren. Ja, dat kan zo zijn, maar een verdubbeling vind ik wel heel erg veel en ik mis elke onderbouwing. Dan is 500.000 euro extra te veel.

Tenslotte mijn amendement over begraafplaats Akendam. Bedankt voor de technische informatie. Is voor mij aanleiding amendement om te zetten in een motie. Want wat ik heb geprobeerd te adresseren is een breder vraagstuk, wat is onze visie op begraafplaatsen. We hebben best nog wel een inhaalslag te maken met onze begraafplaatsen, niet alleen toegankelijkheid maar ook voorzieningen.

 

Hieronder vindt u alle moties en amendementen van de ChristenUnie. Deze zijn uiteindelijk allemaal verworpen.

MOTIE Pak die fietssubsidie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019,

In beraadslaging over de Kadernota 2019

Overwegende dat:

 • Het aantal treinreizigers jaarlijks groeit en steeds meer mensen met de fiets naar het station gaan
 • Hierdoor sprake is van een groeiend tekort aan fietsenrekken bij de stations Haarlem en Haarlem Spaarnwoude;
 • Een structurele oplossing van het tekort aan fietsenstallingen bij station Haarlem miljoenen euro’s kost omdat hiervoor een gebouwde voorziening nodig is;
 • Met de herontwikkeling van het Beresteyn complex en de ontwikkeling van Oostpoort nu het momentum is om voor de lange termijn te investeren in de fietsenstallingscapaciteit rond de stations;
 • In het regeerakkoord 100 miljoen euro is opgenomen voor fietsenstallingen;
 • Dit bedrag inmiddels volledig is besteed;
 • Haarlem uit deze pot alleen onderzoeksgeld heeft gekregen voor de uitbreiding van de stallingen bij de twee stations omdat de plannen nog onvoldoende waren uitgewerkt;
 • We nu met het Klimaatakkoord een tweede kans krijgen nu er 75 miljoen extra beschikbaar komt voor fietsenstallingen;
 • Haarlem deze kans niet moet missen;

Verzoekt het college

De plannen voor extra fietsenstallingen bij station Haarlem en Haarlem Spaarnwoude met spoed uit te werken (inclusief het uitwerken van de benodigde cofinanciering samen met de provincie Noord-Holland) en hiervoor in de programmabegroting zo nodig onderzoekscapaciteit en/of realisatiebudget voor andere SOR-projecten te herprioriteren zodat tijdig een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor de Klimaatakkoord gelden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frits Garretsen, SP

AMENDEMENT Mantelzorgcompliment, doe het tenminste een keer

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019,

In beraadslaging over de Kadernota 2019

Overwegende dat:

 • Tot enkele jaren terug Haarlem het zogenaamde mantelzorgcompliment kende, een jaarlijkse financiële gift voor mantelzorgers als blijk van waardering;
 • De middelen van dit mantelzorgcompliment inmiddels worden ingezet voor collectieve en individuele ondersteuning van mantelzorgers, een aanbod aan respijtvoorzieningen en een jaarlijks evenement voor mantelzorgers;
 • Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en wat anders is dan een jaarlijkse blijk van waardering en ondersteuning daarom niet in de plaats zou moeten komen van deze jaarlijkse blijk van waardering;
 • Met een evenement het merendeel van de individuele mantelzorgers niet wordt bereikt, terwijl met het mantelzorgcompliment het grootste deel van de mantelzorgers wel kan worden bereikt;
 • Het mantelzorgcompliment ook kan helpen om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen;
 • Het daarom wenselijk tenminste één keer deze collegeperiode het mantelzorgcompliment terug te brengen

BESLUIT

Bij besluitpunt 7 (voorstellen voor beleidsintensiveringen) een onderdeel toe te voegen luidende:

“h. Het college te vragen voor het jaar 2020 een mantelzorgcompliment uit te werken, dit te dekken uit de reserve sociaal domein en dit voor het verschijnen van de Programmabegroting 2021-2025 te evalueren”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Overbrugging voor nieuwe initiatieven in de sociale basis

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019,

In beraadslaging over de Kadernota 2019

Overwegende dat:

 • Door het uitstel van de uitvraag sociale basis met één jaar een knelpunt is ontstaan bij verschillende nieuwe partijen die nog geen subsidierelatie met de gemeente onderhouden binnen de sociale basis;
 • Deze partijen aan de thematafels zijn uitgenodigd omdat ze hun toegevoegde waarde in het sociale domein de afgelopen jaren reeds bewezen hebben;
 • De continuïteit van enkele van deze organisaties in het geding is omdat rekening is gehouden met deelname aan de sociale basis per 1-1-2020 en externe fondsen dreigen te stoppen met hun bijdrage indien de gemeente niet nog dit jaar beslist over haar bijdrage;
 • Negen van deze organisaties op initiatief van Wereldkeuken, St. Samen Haarlem en Het Open Huis daarom hebben gevraagd om een overbruggingsregeling (brief 6 juni 2019 aan commissie samenleving)
 • Deze negen organisaties inmiddels hebben aangegeven een groot deel van het benodigde budget voor de activiteiten ook in 2020 uit eigen middelen te kunnen betalen maar dat daarnaast tijdens het overbruggingsjaar €233.455 subsidie nodig is van de gemeente (memo 24 juni 2019 aan wethouder Meijs)
 • Haarlem een eenmalige decentralisatie uitkering eenzaamheid van € 250.000 heeft ontvangen van het Rijk;
 • Het doel van deze uitkering bij uitstek past bij de activiteiten van de genoemde organisaties;
 • Het college voornemens is de € 250.000 gelijkmatig te spreiden over de jaren 2019 t/m 2023: € 50.000 per jaar voor de sociale basis;

Verzoekt het college:

 • Met de nieuwe partijen aan de thematafels die nog geen subsidierelatie hebben voor de sociale basis in gesprek te gaan over een overbruggingsregeling voor de periode 1-1-2020 tot de start van de nieuwe sociale basis;
 • De raad zo spoedig mogelijk een uitwerking te sturen van deze overbruggingsregeling door het inhoudelijk toetsen van de voorstellen aan de Haarlemse subsidievoorwaarden, de bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid en de mate waarin in eigen middelen wordt voorzien;
 • Het budget Versnelling aanpak tegen eenzaamheid in ieder geval voor zover gereserveerd voor de jaren 2019 en 2020 (totaal: €100.000) te bestemmen voor deze overbruggingsregeling en zo nodig in de Programmabegroting 2020 aanvullende middelen te zoeken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

AMENDEMENT Ruim voldoende graven dus niet ruimen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019,

In beraadslaging over de Kadernota 2019

Overwegende dat:

 • In de voorgestelde beleidsintensiveringen onder 5.4 voor 2020 60.000 euro is opgenomen voor het ruimen van graven op Akendam;
 • Algemene graven op Akendam voor tien jaar worden uitgegeven en dat eens in de zoveel jaar de graven worden geruimd;
 • De laatste jaren een groot deel van de overledenen in Haarlem wordt gecremeerd;
 • Hierdoor nog voldoende graven beschikbaar zijn op Akendam;
 • Bij het onderzoek naar toegankelijkheid van het gemeentelijk vastgoed in beeld is gebracht dat Akendam slecht toegankelijk is, onder andere omdat de paden met kiezelstenen slecht begaanbaar zijn voor rolstoelen;

BESLUIT

Besluitpunt 7 (voorstellen voor beleidsintensiveringen) onderdeel f aan te vullen met de volgende zinsnede:

“met dien verstande dat het budget Graven ruimen Akendam in 2020 niet wordt ingezet voor het ruimen van graven, maar voor het nemen van maatregelen die de toegankelijkheid van deze begraafplaats verbeteren.”

VERZOEKT HET COLLEGE

In beeld te brengen of het mogelijk is Akendam in 2020 volledig toegankelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

AMENDEMENT Toegankelijk cadeau voor de stad

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019,

In beraadslaging over de Kadernota 2019

Overwegende dat:

 • Haarlem 775 jaar stadsrechten heeft in 2020;
 • In de Kadernota daarom €150.000 is opgenomen voor een feest voor en door de stad ten laste van het participatiebudget;
 • Veel Haarlemmers moeite hebben te participeren door knelpunten op het gebied van toegankelijkheid;
 • Een passend cadeau voor de stad daarom een investering in toegankelijkheid is;
 • Door een dergelijke investering ook na het jaar 2020 nog profijt is van dit feestjaar;
 • In 2019 de pilot horeca en detailhandel van MKB Nederland/VNO-NCW loopt in een deel van de binnenstad waardoor in beeld komt waar de toegankelijkheid van de Haarlemse horeca en winkels kan worden verbeterd;
 • Een aanjaagsubsidie voor horeca en winkels kan helpen om de stad versneld toegankelijk te maken;
 • Ook voor €77.500 een mooi feest georganiseerd kan worden;

BESLUIT

Besluitpunt 7 (voorstellen voor beleidsintensiveringen) onderdeel f aan te vullen met de volgende zinsnede:

“met dien verstande dat het budget Haarlem 775 jaar in 2020 wordt verlaagd tot  €77.500 en het resterende budget  €72.500 te reserveren voor een aanjaagsubsidie die horeca ondernemers en winkeliers stimuleert te investeren in toegankelijkheidsmaatregelen”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

AMENDEMENT Smeer die stelpost uit

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019,

In beraadslaging over de Kadernota 2019

Overwegende dat:

 • Voor investeringen tot 100.000 euro op het gebied van onderwijs, cultuur en sport wordt voorgesteld te gaan werken met een stelpost binnen de exploitatie in plaats van dit op te nemen in het investeringsplan;
 • Hiervoor structureel 1 mln wordt geraamd volgens de verdeling: €400.000 onderwijs, €500.000 cultuur, €100.000 sport; (blz. 53-54 Kadernota 2019)
 • Op deze stelpost in 2020 voor cultuur €945.000 wordt geraamd, bijna het dubbele van in een regulier jaar;
 • Daarnaast in 2020 voor sport €40.000 wordt geraamd en voor onderwijs €435.000;
 • Deze hogere raming een nadeel oplevert (volgens de kadernota €364.000, maar als de bedragen worden opgeteld is dit zelfs €420.000) waarvoor bovendien nog ruimte moet worden gemaakt in het financieel kader;
 • De gemeente in de begroting ook op de kleine uitgaven moet letten;
 • Het daarom wenselijk is dat het budget van €1 mln ook in 2020 niet wordt overschreden;
 • Dit mogelijk is door investeringen uit te smeren over meerdere jaren;

BESLUIT

Besluitpunt 8 onderdeel j ten aanzien van investeringen en MPG te wijzigen zodat deze komt te luiden

j. De stelpost ‘investeringen  <€ 100.000’ van € 1.000.000 voor 2020 te verdelen naar

de producten onderwijs (€ 400.000), cultuur (€ 500.000) en sportaccommodaties (€ 100.000).

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Meerjarenplan begraafplaatsen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019,

In beraadslaging over de Kadernota 2019

Overwegende dat:

 • In de voorgestelde beleidsintensiveringen onder 5.4 voor 2020 60.000 euro is opgenomen voor het ruimen van graven op Akendam;
 • Dit ruimen 1x per 12 jaar gebeurt, maar desondanks nu pas wordt opgevoerd in het Investeringsplan;
 • Bij het onderzoek naar toegankelijkheid van het gemeentelijk vastgoed in beeld is gebracht dat Akendam slecht toegankelijk is, onder andere omdat de paden met kiezelstenen slecht begaanbaar zijn voor rolstoelen, maar dat maatregelen hiervoor nog niet zijn opgevoerd in het Investeringsplan

VERZOEKT HET COLLEGE

 1. Een meerjarenvisie te maken voor het beheer van de Haarlemse begraafplaatsen en daarbij in beeld te brengen:
  • op welke termijn alle Haarlemse begraafplaatsen toegankelijk kunnen worden gemaakt inclusief benodigde reserveringen in het investeringsplan
  • of het benodigde voorzieningenniveau voldoende is in relatie tot andere begraafplaatsen in de regio
  • of verruiming van de grafrust (lagere frequentie van het ruimen) mogelijk is zonder dat de jaarlijkse kosten (optelsom van onderhoud en investering) stijgen en zonder de grafrechten te verhogen
 2. Voor de programmabegroting 2020 te onderzoeken of reeds in 2020 eerste toegankelijkheidsmaatregelen genomen kunnen worden

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug

Archief > 2019 > juli

Geen berichten gevonden