Stuur mystery guest naar massagesalons

Massage.jpg05-09-2019 20:08 05-09-2019 20:08

In Haarlemmermeer zijn onlangs 6 massagesalons voor 3 maanden gesloten omdat hier onvergund seksuele handelingen werden aangeboden. Ook waren er signalen van mensenhandel. Dit werd ontdekt door een mystery guest van de gemeente. Ook in andere gemeenten zijn signalen van prostitutie in massagesalons die hiervoor geen vergunning hebben. De ChristenUnie wil daarom weten wat de gemeente Haarlem doet om deze sector te controleren en heeft hierover schriftelijke vragen ingediend. In deze vragen wordt het college opgeroepen ook in Haarlem een mystery guest in te zetten.

Toelichting schriftelijke vragen

Recent werd bekend dat in Haarlemmermeer alle bestaande massagesalons voor 3 maanden zijn gesloten omdat hier onvergund seksuele handelingen werden aangeboden, of zelfs ongevraagd werden uitgevoerd[1], Dit werd ontdekt door een mystery guest die door de gemeente Haarlemmermeer is ingezet. In één salon waren zelfs duidelijke signalen van mensenhandel.

De ChristenUnie heeft de indruk dat in Haarlem de laatste jaren het aantal massagesalons is toegenomen. Een beperkt aantal heeft een vergunning als seksinrichting, maar de meeste niet. Gezien de opmerkelijke resultaten in onze buurgemeente Haarlemmermeer zijn wij benieuwd in hoeverre deze problematiek ook in Haarlem speelt. Wij zouden daarom willen weten wat de resultaten van de handhaving in Haarlem zijn de laatste jaren en in hoeverre hierbij ook mystery guests worden ingezet.

Aangezien de laatste jaren overal in het land regelmatig bij massagesalons onvergunde praktijken worden gesignaleerd hebben wij tenslotte de vraag of er in Haarlem niet ook preventieve maatregelen moeten worden genomen door bijvoorbeeld het invoeren van een vergunningplicht.

Deze vragen zijn een vervolg op eerdere vragen van de ChristenUnie-fractie. In 2014 heeft de ChristenUnie een serie schriftelijke vragen gesteld over de controle van massagesalons en in 2017 over de bestrijding van mensenhandel. Op 13 januari 2015 (uw kenmerk: 2014/482633) respectievelijk 9 januari 2018 (uw kenmerk: 2017/615170) heeft u deze artikel 38 vragen beantwoord.

Hieruit blijkt (antwoord 2018 vraag 8) dat in de periode 2015-2017 de volgende aantallen controles zijn uitgevoerd op onvergunde prostitutie:

2015: 18
2016: 31
2017: 29

Deze controles hadden betrekking op thuisprostitutie, escortprostitutie, massagesalons en seksuele dienstverlening in auto’s. Hieruit wordt dus niet duidelijk hoeveel controles bij massagesalons zijn uitgevoerd.

In 2015 zijn volgens de politie 4 bestuurlijke rapportages opgemaakt in verband met overtreding van de APV - exploiteren van een seksinrichting zonder vergunning - van de gemeente Haarlem. In 2016 betroffen dit 10 bestuurlijke rapportages en in 2017 6 bestuurlijke rapportages. In de regel legt de gemeente Haarlem een last onder dwangsom op aan de overtreder teneinde de overtreding van de APV te doen beëindigen. In één enkel geval is de woning gesloten na aanhoudende overtreding van de APV en de last onder dwangsom niet tot het gewenste resultaat leidde.

Onze vragen:

  1. Hoeveel controles op onvergunde prostitutie zijn uitgevoerd in 2018 en in de eerste helft van 2019? Tot hoeveel bestuurlijke rapportages en lasten onder dwangsom heeft dit geleid?
  2. Hoeveel massagesalons kent Haarlem op dit moment en hoeveel daarvan hebben een vergunning als seksinrichting? In 2015 antwoorde u (vraag 4) dat Haarlem geen registratie bijhoudt van het aantal onvergunde massagesalons omdat zij geen wettelijke verplichting hebben zich te melden bij de gemeente. Deelt u de mening dat gezien de aanhoudende signalen rond deze branche het wel noodzakelijk is dat de gemeente de sector als risicovol aanwijst en daarom ook van de niet vergunde massagesalons een registratie bijhoudt om goed te kunnen handhaven?
  3. Hoeveel controles op onvergunde prostitutie, mensenhandel, etc. zijn uitgevoerd bij massagesalons zonder vergunning als seksinrichting en wat waren daar de resultaten qua aantal bestuurlijke rapportages en lasten onder dwangsom? Hoeveel controles zijn uitgevoerd bij massagesalons met vergunning als seksinrichting en wat waren daar de resultaten van?
  4. Hoe vaak wordt een massagesalon zonder vergunning als seksinrichting gemiddeld in Haarlem gecontroleerd en hoe vaak een massagesalon met vergunning als seksinrichting? In 2015 antwoorde u (vraag 7) dat de gemeente controles uitvoert bij massagesalons zonder vergunning als seksinrichting indien er concrete signalen, meldingen of vermoedens zijn over seksuele diensten die in deze massagesalons worden verleend. Deelt u gezien de ervaringen in andere gemeenten de mening dat een jaarlijkse controle op zijn plaats is?
  5. Zijn in Haarlem ooit mystery guests ingezet? Zo nee, hoe kunt u dan bij een massagesalon zonder vergunning als seksinrichting controleren of hier seksuele handelingen worden verricht? Bent u bereid in het vervolg bij controles ook mystery guests in te zetten, gezien de resultaten met deze aanpak in onder andere Haarlemmermeer?
  6. Bent u bereid als preventieve maatregel een vergunningplicht in te voeren voor verdachte branches zoals massagesalons om zo overlast en mensenhandel te voorkomen? Wij bedoelen dan een vergunning waarin seksuele handelingen zijn uitgesloten voor een massagesalon niet zijnde een seksuele inrichting welke dus ook kan worden ingetrokken. Wij zien hier voordeel in omdat hiermee een beter zicht komt op deze sector en hierdoor handhaving makkelijker wordt. In 2015 antwoorde u dat de gemeente geen wettelijke bevoegdheid heeft om een vergunningsplicht voor massagesalons, niet zijnde seksinrichtingen, in te stellen in de APV. Klopt het dat dit inmiddels wel mogelijk is en steden als Amsterdam[2], Tilburg, Breda en Rotterdam een dergelijke vergunningplicht hebben ingevoerd?

« Terug

Archief > 2019 > september

Geen berichten gevonden