Alternatieve begroting ChristenUnie: Duurzaam doorgaan

DSC02792.JPG05-11-2019 21:45 05-11-2019 21:45

Tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting voor 2020 heeft de ChristenUnie een eigen alternatieve begroting ingediend. Wij zien mogelijkheden om de bezuinigingen van 10 miljoen anders in te vullen en tegelijkertijd geld vrij te maken voor onder andere de terugkeer van het mantelzorg compliment.

De alternatieve begroting van de ChristenUnie kunt u hier downloaden.

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Frank Visser in de eerste termijn. Het college heeft op hoofdlijnen gereageerd op alle bijdragen van de fracties. Donderdag 7 november volgt de tweede termijn en wordt over alle moties en amendementen gestemd.

Voorzitter, 10 miljoen bezuinigen per jaar vanwege de lagere inkomsten van het Rijk. Dat is een enorme uitdaging. Lastige keuzes zijn onvermijdelijk. Ik heb dan ook waardering voor het pakket maatregelen die het college heeft gepresenteerd.

Maar zoals vorige week al gezegd: de ChristenUnie had graag wat te kiezen gehad. Bij de vorige bezuinigingsronde was er een menukaart waaruit de raad kon kiezen. Nu ligt er een totaal pakket en moeten wij de alternatieven maar zelf verzinnen. En dat terwijl de ambtenaren veel beter weten wat die alternatieven zijn dan wij als raadsleden. Ik vind het dan ook jammer dat het college na mijn verzoek van vorige week niet alsnog met een lijstje maatregelen is gekomen die realistisch zijn maar die het in het college niet hebben gehaald.

Voorzitter de uitdaging is nog groter dan die 10 miljoen. Want OPH wijst ons in een motie er terecht op dat sommige posten al jaren in het investeringsplan staan maar nooit zijn geïndexeerd. En de kans is groot dat alle investeringen die nodig zijn voor de groei van de stad zoals nieuwe schoolgebouwen en sportvoorzieningen en investeringen in mobiliteit voor de 10.000 extra woningen eerder meer dan minder kosten dan we nu denken.

Als ik dan kijk naar de begroting en het bezuinigingspakket die het college heeft gepresenteerd dan zijn er 4 keuzes waar de ChristenUnie het niet mee eens is:

 • De begroting leidt tot meer schulden: onderhoud van wegen wordt uitgesteld (dat is ook een schuld) en we sparen een paar jaar niet voor de reserve schuldverlichting. Dat maakt de gemeente financieel minder weerbaar
 • Sommige punten coalitieakkoord worden losgelaten en andere juist niet, dat leidt tot verkeerde prioriteiten: ik kan niet uitleggen dat er wel geld komt voor nieuwe democratie, maar dat tegelijk wordt gesneden in de elementaire participatie rond herstructurering van wegen.
 • Het derde punt is de reserve groei van de stad. Het college gaat daar minder geld voor sparen en besteed zelfs het complete gespaarde budget in voor het betalen van extra ambtenaren in 2020. Die ambtenaren zijn ook nodig voor de groei van de stad, maar dat had op een andere manier betaald moeten worden.
 • Tenslotte zijn er nog veel losse eindjes in het bezuinigingspakket met nog niet ingevulde taakstellingen. Maar nog belangrijker: er liggen nog oude taakinstellingen die nog niet zijn ingevuld. Is de begroting dus niet te optimistisch? Natuurlijk: de septembercirculaire is gunstiger maar het college geeft zelf aan dat we ons hier niet rijk mee mogen rekenen omdat verschillende factoren hier nog niet in zijn verwerkt.

De ChristenUnie-fractie is aan de slag gegaan om zelf tot een evenwichtig pakket met alternatieven te komen. De ChristenUnie staat voor een Haarlem waar we omkijken naar elkaar en waar we mensen die zorg en hulp behoeven niet laten bloeden voor het financieel zware weer waar de gemeente in terecht is gekomen, maar waar we van iedereen een rechtvaardige bijdrage vragen. Wij staan voor een Haarlem waar we vooruit kijken en investeren in een gezonde en duurzame toekomst. Een stad waarin we hard werken om de woningnood aan te pakken.

Daarom dient de ChristenUnie de alternatieve begroting “Duurzaam doorgaan” in en ik roep het college op naar deze alternatieven te kijken.

De ChristenUnie kiest voor:

 • Lasten iets sterker laten stijgen met name daar waar mensen een dienst afnemen die nog niet kostendekkend is
 • Bezuinigingen sneller doorvoeren om de gemeentelijke financiën solide te maken
 • Daarmee een aantal ongewenste bezuinigingen terug draaien of verzachten
 • Meer geld reserveren voor uitgaven groei van de stad en voor toegankelijkheid
 • Het zoveel mogelijk overeind houden van de ambitie om de stad te verduurzamen
 • Het deels al invullen van nog openstaande taakstellingen

Met onze voorstellen wijzigen wij de begroting van het college in de periode 2020-2024 structureel in totaal circa € 11 miljoen per jaar. Dit betreft circa € 5 miljoen intensiveringen (extra uitgaven en extra dotaties aan reserves) en € 6 miljoen ombuigingen (bezuinigingen en lastenverzwaringen). We draaien hierbij circa 40% van de bezuinigingen van het college terug, maar komen desondanks op een positiever saldo. Wij hopen dat onze alternatieve begroting de raad prikkelt en uitdaagt om de voorstellen van het college nog eens te heroverwegen.

Voorzitter, in totaal doet de ChristenUnie 40 voorstellen. Het voert te ver om die nu allemaal af te lopen. Een aantal daarvan heb ik ook omgezet in een amendement of een motie en die zal ik nu kort toelichten.

Amendement 2 Bewindvoerders belonen voor goed gedrag

Het college heeft voorgesteld om de inkomensgrens voor het verlenen van volledige vergoeding uit de bijzondere bijstand voor de kosten voor beschermingsbewindvoering te verlagen van 115% van de bijstandsnorm naar 100% van de bijstandsnorm;

Versnelde uitstroom bereik je niet door verlaging van de inkomensgrens, maar door verbetering van de beschermingsbewindtrajecten. Voor bewindvoerders is er echter momenteel geen prikkel om beschermingsbewindtrajecten zo kort mogelijk te laten zijn omdat zij een landelijk vastgesteld tarief krijgen en trajecten jaarlijks kunnen worden verlengd.

Daarom stellen wij voor om de inkomensgrens niet te verlagen maar een convenant te sluiten met bewindvoerders zoals de gemeente Rotterdam ook heeft gedaan. Bewindvoerders die trajecten snel afronden zouden ook een financiële beloning van de gemeente kunnen krijgen.

Amendement 6 Leges voor de ARK

Het college wil bezuinigen op de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit, juist op een moment dat we op veel plaatsen in de stad gaan bouwen. Wij vinden de brede welstandstoets door deze deskundige commissie van groot belang. Daarom zorgen wij in onze alternatieve begroting en in amendement 6 dat de ARK de brede welstandstoets kan blijven doen. Dekking vinden we door 1% hogere leges voor omgevingsvergunningen.

Het CDA komt met een ander voorstel met het zelfde doel maar met een andere dekking. Daar staat de ChristenUnie net als het CDA open in. Ik zie uit naar de reactie van het college.

Amendement 7 Inkomensgrens kwijtschelding gehandicaptenparkeren naar 120%
De minimaregelingen gelden tot 120% van de bijstandsnorm. Voor leges voor aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats of een gehandicaptenparkeervergunning ligt de grens echter bij 100%. Wij brengen dit graag naar 120%. Dit doen we door het camping tarief in de toeristenbelasting te verhogen van 2 euro naar 2,50. Dat kan want omliggende gemeenten hebben momenteel een hoger tarief dan Haarlem.

(NB: tijdens het debat werden wij er op gewezen dat de 100% grens in landelijke wetgeving is vastgelegd en dat de gemeente niet de bevoegdheid heeft een hogere grens vast te stellen. De ChristenUnie heeft dit amendement daarom ingetrokken)

Amendement 8 Mantelzorgcompliment

Haarlem biedt ondersteuning voor mantelzorgers maar op het vlak van waardering gebeurt heel weinig. Waar andere gemeenten een mantelzorgcompliment geven variërend van een cadeaubon tot wel 300 euro per jaar organiseert Haarlem alleen maar een slecht bezochte dag van de mantelzorger. De ChristenUnie wil het mantelzorgcompliment terug. Mantelzorgers verdienen deze waardering, al staat het gebaar natuurlijk niet in verhouding tot de grote inzet die zij doen. Het mantelzorgcompliment is ook een goed instrument om mantelzorgers als gemeente eerder in beeld te krijgen en zo beter te kunnen ondersteunen. Daarom reserveren wij hiervoor 250.000 euro. Wij dekken dit door de voorgestelde verhoging voor de OZB niet-woningen van 2022 reeds door te voeren in 2020.

Amendement 9 Meer havengeld is meer onderhoud

Wij willen niet bezuinigen op onderhoud. Goedkoop is hier duurkoop want later onderhoud plegen maakt dat vaak grotere ingrepen nodig zijn. Het bedrag van 550.000 vinden wij door verhoging van de havengelden en door het beschikbaar stellen van winterligplaatsen in de zomer voor toeristische boten. Kostendekkingsgraad van het havengeld is nu 35%. Wij stellen verhoging voor naar 53%. De ChristenUnie staat overigens open voor andere dekkingen.

Amendement 10 Verhuiskostenvergoeding niet verlagen

Wij zijn tegen de verlaging met 1000 euro van de verhuiskostenvergoeding voor mensen die vanwege een beperking gedwongen zijn te verhuizen. De geraamde opbrengst van € 35.000 per jaar halen wij liever uit een verhoging van de opbrengsten uit de hondenbelasting door verhoging van het tarief en/of betere handhaving op het aantal betalers. Ook hier: we staan open voor een andere dekking. Het kan bijvoorbeeld ook gevonden worden door het Milieuplein weer op zondag te sluiten. Dat levert 50.000 euro. Opening op zondag is niet nodig en ook niet efficiënt want het personeel is dan 2x zo duur.

Motie 11 Meer investeren in groei toegankelijkheid en fiets door efficiënt inkopen

Wij willen blijven investeren in voorzieningen voor de groei van de stad, in het toegankelijker maken van de stad en het fietsvriendelijker maken van Haarlem. Wij draaien bezuinigingen op deze punten daarom terug of maken ze kleiner. Dit kan volgens ons door kritisch te kijken naar de inkoop van de stad. Jaarlijks gaat dit om 330 miljoen euro. Wat opvalt is dat Haarlem zijn rekeningen laat betaald. Bedrijven zijn echter bereid korting te geven als je juist tijdig betaald, bijvoorbeeld binnen 8 dagen. Als een betalingskorting van 1% wordt afgesproken als de gemeente binnen 8 dagen betaalt en Haarlem lukt het om dit doel in 50% van de gevallen te halen dan scheelt dit op jaarbasis € 1,65 miljoen ! De ChristenUnie wil deze optie daarom onderzocht zien voor de komende kadernota.

Voorzitter ik rond af met een aantal vragen:

 • Het CDA heeft voorgesteld een software pakket aan te schaffen die het signaleren van mensenhandel en misstanden in de prostitutie helpt op te sporen. Wij vinden dit een heel goed voorstel. Volgens mij zou hier geen motie voor nodig moeten zijn. Kan het college toezeggen dat dit geregeld gaat worden?
 • Graag antwoord op mijn vraag over de motie van GroenLinks t.a.v. statushouders als trainees. Ik wil zeker weten dat dit geld beschikbaar is en dat het dus niet ten koste gaat van andere belangrijke zaken voor statushouders
 • Ik sluit mij aan bij de vragen over het fietspad langs de Rijksstraatweg. Als dit al niet meetelt voor achterstallig onderhoud, wat dan wel?
 • Het college bezuinigt door minder maaien. Ik hoor van verschillende mensen dat Haarlem bomen ook minder kan snoeien, dat dat beter is voor veel bomen. Ik pleit niet direct om te bezuinigen maar ik wil wel een totaal plan rond het beheer van bomen.
 • En dan het lerarentekort. Verschillende andere gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam hebben een actieprogramma. Wat doet Haarlem? Ik heb zelfs D66 als onderwijspartij hier niet over gehoord. Ziet het college mogelijkheden om scholen te helpen bijvoorbeeld bij het werven en ondersteunen van zij-instromers?
 • En dan tenslotte de vuurwerk motie van PvdA en GroenLinks. Wij hebben hierover in onze fractie veel discussie. Op zich voel ik wel wat voor de gedachte om te stoppen met afsteken van vuurwerk door particulieren als ik kijk naar de gevolgen voor milieu, gezondheid, veiligheid, etc. Maar: hoe gaan we dit betalen want vuurwerkshows kosten geld. En vooral: hoe zit het met de handhaving. Ik constateer dat op dit vlak het nog niet goed gaat in Haarlem. Ik heb concrete verhalen over overlast in een wijk in Haarlem die is gemeld bij een wijkagent. Omdat er niets mee werd gedaan ging de melder maar naar het politiebureau. Daar bleek dat de wijkagent een tijdje niet meer werkte. Ook na melding op het politiebureau is er nog steeds niets gebeurd terwijl de overlast groot is. Wat gaat het college hieraan doen?

Voorzitter i.v.m. de spreektijd houd ik het hierbij voor de eerste termijn.

Tijdens de eerste termijn heeft de ChristenUnie nog twee amendementen ingediend die verder besproken zullen worden in de tweede termijn:

Amendement 33 Minder bezuinigen op subsidie breedtesport

Voor het stimuleren van de breedtesport is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Hiermee kunnen verenigingen worden versterkt, kan samenwerking met het sociaal domein tot stand worden gebracht en kunnen kinderen kennismaken met sporten via kennismakingslessen en scholentoernooien. De ChristenUnie is er tegen deze subsidie te halveren. Geld hiervoor vinden we door het camping tarief in de toeristenbelasting te verhogen van 2 euro naar 2,50. Dat kan want omliggende gemeenten hebben momenteel een hoger tarief dan Haarlem.

Amendement 34 Niet bezuinigen op urgente digitale transformatie

Het college bezuinigt 1,75 miljoen op investeringen in digitale transformatie of anders gezegd: noodzakelijke investeringen om de ICT van de gemeente op orde te krijgen. Uit de begroting en zelfs uit de onderbouwing van het bezuinigingspakket blijkt dat deze investeringen erg urgent zijn en dat de gemeente met grote risico’s te maken krijgt als deze transformatie niet stevig wordt doorgezet. De ChristenUnie vindt het daarom niet verantwoord om hier om te bezuinigen. Wij draaien daarom deze bezuiniging voor een groot deel terug. De dekking voor de extra kapitaallasten van deze investering vinden wij door de verhoging van enkele leges die momenteel niet kostendekkend zijn.

Hieronder kunt u alle moties en amendementen nalezen en de alternatieve begroting van de ChristenUnie downloaden.

AMENDEMENT Bewindvoerders belonen voor goed gedrag

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • Het college heeft voorgesteld om de inkomensgrens voor het verlenen van volledige vergoeding uit de bijzondere bijstand voor de kosten voor beschermingsbewindvoering te verlagen van 115% van de bijstandsnorm naar 100% van de bijstandsnorm;
 • Dit gemotiveerd wordt omdat deze inkomensgrens een aanzuigende werking zou hebben en beschermingsbewind in veel gevallen een onnodig zwaar middel zou zijn;
 • Het college schat dat het haalbaar moet zijn om 25% van de klanten binnen een jaar te laten uitstromen uit beschermingsbewindvoering en in te laten stromen in Budgetondersteuning op Maat (BooM);

Overwegende dat:

 • Verlaging van de inkomensgrens geen recht doet aan de kwetsbare positie van inwoners die onder bewind staan en de oplossing voor het probleem bij de verkeerde partij legt;

Verder overwegende dat:

 • De aanzuigende werking niet ontstaan is door genoemde inkomensgrens, maar door het feit dat een paar jaar terug de regeling landelijk van toepassing is verklaard voor mensen met problematische schulden (was eerst alleen voor mensen met mentaal onvermogen);
 • De beoordeling of beschermingsbewind een geëigend middel is helemaal niet bij de gemeente ligt, maar bij de rechter en de rechtbank dit elk jaar toetst;
 • Versnelde uitstroom niet wordt bereikt door verlaging van de inkomensgrens, maar door verbetering van de beschermingsbewindtrajecten;
 • Er voor bewindvoerders momenteel geen prikkel is om beschermingsbewindtrajecten zo kort mogelijk te laten zijn omdat zij een landelijk vastgesteld tarief krijgen en trajecten jaarlijks kunnen worden verlengd;
 • Bij de aanvraag reeds een bewindvoerder wordt aanbevolen, ook door de medewerkers van de gemeentelijke Schulddienstverlening, sociale raadslieden, maatschappelijk werkers, etc.[1].
 • De gemeente op basis van goede ervaringen, of intentieafspraken met bewindvoerders kan komen tot een lijst van bewindvoerders die zij, rechtstreeks dan wel via maatschappelijke partners, aan de kwetsbare inwoners van Haarlem wil aanbevelen;
 • De gemeente Rotterdam met bewindvoerders een ‘samenwerkingsconvenant’ heeft opgesteld gericht op verbetering van de onderlinge werkprocessen, communicatie, integrale kwaliteitsborging en rol- en taakverdeling[2]
 • Er ook winst te boeken is door de tijd te verkorten die zit tussen onderbewindstelling en aanmelding voor schulphulp;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  De inkomensgrens voor beschermingsbewind wordt niet verlaagd. De taakstelling van 100.000 euro per jaar dient te worden bereikt door het effectiever en korter maken van bewindvoeringstrajecten. Hierover worden afspraken gemaakt in een convenant met bewindvoerders naar het voorbeeld van Rotterdam. Bewindvoerders die aantoonbaar werk maken van het verkorten van trajecten, het reduceren van de schuldenlast van hun cliënten, en/of toewerken aan afschaling naar lichtere vormen van inkomensbeheer worden beloond voor goed gedrag middels een financiële prikkel en het werken met ‘preferred supplierschap’”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

6 AMENDEMENT Leges voor de ARK

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • Het college de advisering ruimtelijke kwaliteit wil terugbrengen naar het wettelijke minimum, namelijk de advisering rond welstand en monumentenzorg
 • Dit betekent dat over andere ruimtelijke aspecten van een aanvraag niet meer wordt geadviseerd.
 • Bovendien zal meer welstandstoetsing door ambtenaren gebeuren.
 • Alleen de grotere projecten zullen dan nog worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Overwegende dat:

 • Juist nu steeds meer ruimtelijke ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden de advisering van de ARK waardevol is en van belang voor het draagvlak van projecten en het verbeteren van de kwaliteit van deze projecten;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

De Advisering ruimtelijke kwaliteit blijft op het huidige niveau. De beoogde opbrengst van 50.000 per jaar vanaf 2021 dient te worden bereikt door verhoging van de leges voor omgevingsvergunningen met circa 1%”.

 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

7 (ingetrokken) AMENDEMENT Inkomensgrens kwijtschelding gehandicapten parkeren naar 120%

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • In Haarlem het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart € 143 kost (herhaalde uitgifte € 74,60), de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats € 309, het verplaatsen ervan €143 en het verlengen per meter €67,60;
 • Voor mensen met een laag inkomen dit hoge bedragen zijn en dat daarom een kwijtschelding geldt voor mensen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm;
 • Voor allerlei minima regelingen in onze gemeente de inkomensgrens is vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm;
 • Volgens de begroting de totale legesinkomsten voor gehandicapten parkeren jaarlijks €32.000 zijn;

Voorts constaterende dat:

 • De toeristenbelasting voor campings € 2 is en dit in 2019 € 24.000 oplevert;
 • Het college voorstelt in 2021 ook voor vaartuigen toeristenbelasting te heffen tegen het campingtarief en dit € 40.000 zou moeten opleveren;
 • In omliggende gemeenten een hoger tarief geldt. Zo rekent Zandvoort € 2,25 en Bloemendaal € 2,35;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  Het campingtarief en het watertoeristentarief van de toeristenbelasting te verhogen naar € 2,50. De geraamde opbrengst van € 6.000 in 2020 en € 16.000 in de volgende jaren wordt ingezet voor verhoging van de Inkomensgrens kwijtschelding gehandicapten parkeren naar 120%”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

AMENDEMENT Mantelzorgcompliment

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • In 2018 in Haarlem 4041 mantelzorgers geregistreerd waren en 16% overbelast was;
 • Mezzo schat dat in Haarlem een kleine 7000 inwoners langdurige en intensieve zorg verlenen[1];
 • Veel gemeenten zoals in onze regio Velsen, Zaanstad en Haarlemmermeer, een mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als middel om met meer mantelzorgers in contact te komen;
 • In de gemeente Hilversum het aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment sinds 2015 is verdubbeld en dit heeft geholpen om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen;
 • Haarlem in het verleden ook een mantelzorgcompliment verstrekte, maar nu alleen een slecht bezochte “Dag van de mantelzorger” aanbiedt naast het aanbod van collectieve en individuele ondersteuning en respijtvoorzieningen;
 • Artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat “Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.”;
 • Het college als onderdeel van het bezuinigingspakket heeft voorgesteld 50% van de lagere algemene uitkering door de stijging van de WOZ-waarden van niet-woningen te compenseren via de OZB (€ 0,25 miljoen in 2020) en heeft voorgesteld in 2022 opnieuw de OZB niet-woningen met € 0,25 miljoen te verhogen;

Overwegende dat:

 • Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en dit wat anders is dan een jaarlijkse blijk van waardering;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  De voorgestelde verhoging voor de OZB niet-woningen van 2022 wordt reeds doorgevoerd in 2020. De opbrengst hiervan (€ 0,25 miljoen) wordt in 2020 en 2021 ingezet voor herintroductie van het mantelzorgcompliment. Deze maatregel wordt medio 2021 geëvalueerd.”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

AMENDEMENT Meer havengeld = meer onderhoud

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • Het college jaarlijks € 550.000 wil bezuinigen op het onderhoud van wegen, straatmeubilair en speeltoestellen;
 • De kostendekkingsgraad van de havengelden in 2020 slechts 35% is, dit in 2018 nog 40% was, en dit mede komt door extra benodigde investeringen;

Overwegende dat:

 • Uitstel van noodzakelijk wegenonderhoud onverstandig is omdat het op een later moment alsnog moeten uitvoeren van onderhoud vaak duurder is omdat herstel dan kostbaarder is;
 • De huidige staat van wegenonderhoud nog niet goed is getuige de vele wegen waar gaten in het wegdek zijn gevallen;
 • Een nóg lager kwaliteitsniveau daarom onwenselijk is;
 • Door uitstel van onderhoud een claim op toekomstige begrotingen wordt gelegd terwijl er nog grote opgaven komen voor de groei van de stad;
 • Nu extra investeringen in het beheer van water en bruggen moeten worden gedaan ook de baathebbers hier aan zouden moeten bijdragen;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  Het niveau beheer en onderhoud wordt niet verlaagd. De beoogde € 550.000 per jaar wordt gevonden door verhoging van de opbrengst van de havengelden tot een kostendekkingsgraad van 53%. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar verhoging van de bestaande tarieven maar ook of extra inkomsten kunnen worden gegenereerd door het in de zomer voor de pleziervaart openstellen van winterligplaatsen van de beroepsvaart”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

10 AMENDEMENT Verhuiskostenvergoeding niet verlagen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • Inwoners die moeten verhuizen om langer zelfstandig te kunnen worden in sommige gevallen een verhuiskostenvergoeding kunnen krijgen van € 3.500 bedoeld als een bijdrage in de kosten voor transport, wand-, vloer- en raambekleding;
 • Het college voorstelt deze vergoeding met € 1.000 te verlagen en daarmee per jaar € 35.000 te besparen;
 • Haarlem deze vergoeding in 2018 juist heeft verhoogd om beter aan te sluiten bij de Nibud normen voor de kosten voor raam-, vloer- en wandbedekking en de transportkosten[1];
 • Bij verplichte verhuizing bij sloop en renovatie huurders op grond van regels van het Rijk recht hebben op €6.095[2].

Voorts constaterende dat:

 • De hondenbelasting in Haarlem momenteel voor de eerste hond € 92,04 is.
 • Velsen en Zandvoort hieronder zitten met € 86,42 respectievelijk € 82,80 en Heemstede hierboven met € 96,20. Bloemendaal kent geen hondenbelasting;

 • In Nederland de tarieven voor de hondenbelasting in de top 10 uiteenlopen van € 102,96 tot € 124,80[3].
 • Een verhoging van het tarief met 6 euro per jaar € 35.000 oplevert;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  De verhuiskostenvergoeding wordt niet verlaagd. De geraamde opbrengst van € 35.000 per jaar wordt gedekt door een verhoging van de opbrengsten uit de hondenbelasting door verhoging van het tarief en/of betere handhaving op het aantal betalers”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

11 MOTIE Meer investeren in groei, toegankelijkheid en fiets door efficiënt inkopen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • De Haarlemse inkoop in 2018 € 330 miljoen bedroeg;
 • De gemiddelde termijn dat facturen worden betaald 22 dagen is;
 • In 2018 slechts € 23 miljoen aan facturen binnen 8 dagen betaald is door de gemeente;
 • Veel leveranciers graag snel betaald willen worden en bereid zijn om betalingskorting te geven;
 • Haarlem nog geen gebruik maakt van betalingskortingen;
 • Het college als onderdeel van het bezuinigingspakket het bedrag dat jaarlijks wordt gespaard voor de reserve “groei van de stad” wil halveren;
 • Deze reserve van groot belang is voor de noodzakelijke tijdige uitbreiding van het voorzieningenniveau die nodig is voor de voorziene groei van de Haarlemse bevolking (door de bouw van 10.000 woningen);
 • Er nog een grote opgave ligt om Haarlem toegankelijk te maken en de fietsinfrastructuur op niveau te brengen;

Overwegende dat:

 • Als een betalingskorting van 1% wordt afgesproken als de gemeente binnen 8 dagen betaalt en Haarlem lukt het om dit doel in 50% van de gevallen te halen dit op jaarbasis € 1,65 miljoen scheelt;
 • Met deze opbrengst zelfs meer gespaard zou kunnen worden voor de groei van de stad dan was voorzien voordat het college de bezuiniging doorvoerde en dat er dan zelfs ruimte is om extra te investeren in toegankelijkheid en in fietsvoorzieningen;

Verzoekt het college

 • Voor de komende kadernota te onderzoeken of de gemeente Haarlem bij inkoopcontracten kan gaan werken met contractueel afgesproken betalingskortingen in ruil voor spoedig betalen en dit zo mogelijk door te voeren bij alle contracten die vanaf 2020 worden gesloten of worden geactualiseerd;
 • De opbrengsten van deze betalingskortingen te storten in de reserve “groei van de stad” en indien de opbrengst groter is dan € 500.000 uit dit bedrag structureel € 200.000 in te zetten voor maatregelen die de stad toegankelijker maken en € 200.000 voor fietsvoorzieningen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

33 AMENDEMENT Minder bezuinigen op subsidie breedtesport

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • Voor het stimuleren van de breedtesport jaarlijks € 50.000 beschikbaar is, en hiermee verenigingen kunnen worden versterkt, samenwerking met het sociaal domein tot stand kan worden gebracht en kinderen kunnen kennismaken met sporten via kennismakingslessen en scholentoernooien;
 • Dit bedrag jaarlijks op basis van aanvragen van sportverenigingen wordt verdeeld;
 • Het college voorstelt dit bedrag te halveren.

Voorts constaterende dat:

 • De toeristenbelasting voor campings € 2 per nacht is en dit in 2019 € 24.000 oplevert;
 • Het college voorstelt in 2021 ook voor vaartuigen toeristenbelasting te heffen tegen het campingtarief en dit € 40.000 zou moeten opleveren;
 • In omliggende gemeenten een hoger tarief geldt. Zo rekent Zandvoort € 2,25 en Bloemendaal € 2,35 per nacht;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  Het campingtarief en het watertoeristentarief van de toeristenbelasting te verhogen naar € 2,50. De geraamde opbrengst van € 6.000 in 2020 en € 16.000 in de volgende jaren wordt ingezet voor het beperken van de bezuiniging op de subsidie voor breedtesport”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

34 AMENDEMENT Niet bezuinigen op urgente digitale transformatie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • Het college van de noodzakelijke € 8 miljoen investeringen in het IP in digitale transformatie een bedrag van € 1,75 miljoen wil uitstellen van 2020-2022 naar 2024 (verlaging kapitaallasten op de programmabegroting in 2021 t/m 2024: € 161.000, € 269.000, € 376.000, € 376.000);
 • Uit antwoord op technische vragen blijkt dat de gevolgen hiervan nog niet duidelijk zijn;
 • Tegelijk blijkt juist uit de begroting en zelfs uit de onderbouwing van het bezuinigingspakket dat de digitale transformatie erg urgent is en dat de gemeente met grote risico’s te maken krijgt als deze transformatie niet stevig wordt doorgezet;
 • Niet alle leges in Haarlem kostendekkend zijn;

Overwegende dat

 • Het onverantwoord is om nu bij voorbaat al te bezuinigen op een post die zo risicovol is voor de gemeente;
 • De digitale transformatie juist tot kostenbesparingen kan leiden;

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  De kostendekkingsgraad van de volgende leges te verhogen naar 100%:

  Verstrekking gegevens GBA, huidige kostendekkingsgraad 86%, opbrengst € 31.000
  Kansspelvergunningen, huidige kostendekkingsgraad 75%, opbrengst € 2.000
  Horecavergunningen, huidige kostendekkingsgraad 79%, opbrengst € 27.000
  Evenementenvergunningen, huidige kostendekkingsgraad 59%, opbrengst € 49.000
  Telecom en civiele werken, huidige kostendekkingsgraad 60%, opbrengst € 69.000

  De opbrengst hiervan in te zetten voor hogere kapitaallasten voor het IP ten behoeve van het beperken van de bezuiniging op de post digitale transformatie”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20191104 Duurzaam doorgaan - alternatieve begroting ChristenUnie Haarlem 2020-2024.pdf575,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug