Verhuiskostenvergoeding wordt niet gekort

2 Euromunt.jpg08-11-2019 21:08 08-11-2019 21:08

Tijdens de tweede dag van de begrotingsbehandeling zijn een aantal voorstellen van de ChristenUnie overgenomen door de gemeenteraad. Zo gaat dankzij amendementen van de ChristenUnie de bezuinigingen op de verhuiskostenvergoeding voor mensen met een lichamelijke beperking niet door en wordt er niet bezuinigd op het budget voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Tenslotte werd een motie aangenomen om een vuurwerkverbod in Haarlem te onderzoeken. Op voorstel van de ChristenUnie werd daarbij wel expliciet opgenomen dat de komende maanden hierover eerst participatie met de stad plaatsvindt. De motie van PvdA GroenLinks ChristenUnie en Actiepartij haalde een meerderheid doordat enkele individuele D66 en VVD raadsleden deze motie ook steunden.

Er was in de gemeenteraad en het college veel waardering voor de alternatieve begroting van de ChristenUnie. Uiteindelijk dienden de coalitiepartijen een amendement in om een aantal bezuinigingsvoorstellen te schrappen waarbij gebruik gemaakt werd van een financieel dekkingsvoorstel van de ChristenUnie. Onderdeel van het amendement was het terugdraaien van de bezuiniging op de subsidie voor breedtesport, ook een voorstel uit de alternatieve begroting van de ChristenUnie. Daarnaast werd via dit amendement besloten om ook de eigen bijdrage voor dakloze gezinnen niet te verhogen.

Spannend werd het bij een motie van de ChristenUnie om het mantelzorgcompliment weer te introduceren. Haarlem is een van de weinige gemeenten in Nederland die deze jaarlijkse waardering in de vorm van een cadeaubon of een klein geldbedrag niet meer verstrekt. Coalitiepartij CDA steunde deze motie, maar dit was net niet genoeg voor een  meerderheid. Raadslid Frank Visser: “Ik blijf mij de komende tijd inzetten voor de mantelzorgers in onze stad. Zij verdienen meer waardering!”

Uiteindelijk heeft de ChristenUnie als enige oppositiepartij voor de begroting gestemd. Dat wil niet zeggen dat we alle bezuinigingsvoorstellen steunen, maar het totale pakket is wel evenwichtig en noodzakelijk om de financiën van de gemeente gezond te houden. Wel heeft de ChristenUnie aangegeven tegen de bezuinigingen op onderhoud te zijn en ook tegen de keuze om te stoppen met extra aflossen van de schuld van Haarlem.

Lees hieronder onze bijdrage in de 2e en 3e termijn, onze stemverklaring en de gewijzigde moties en amendementen. Wil je onze bijdrage in de 1e termijn lezen? Klik dan hier.

2e termijn

Voorzitter, ik begon mijn eerste termijn namens de ChristenUnie met verzoek om een menukaart voor de bezuinigingen zodat we als Raad ook eventuele alternatieven konden kiezen, zoals we vier jaar geleden ook hebben gedaan. Dat is dit keer niet gebeurd maar het is al een paar keer gezegd: volgend jaar volgt de afgesproken herijking. Graag krijgt de ChristenUnie de toezegging dat bij herijking wel zo’n menukaart komt. Daar lijkt mij een motie niet voor nodig.

De vraag van de Actiepartij zojuist over de post onvoorzien vond ik intrigerend. Ik snap dat er een post onvoorzien is, ik steun dan ook niet de motie van de Actiepartij om deze hele post maar te besteden aan het klimaatbeleid. Maar met de Actiepartij wil ik graag horen van het college of er wel eens geld uit deze post wordt overgehouden en vervolgens wordt teruggestort in de reserve. Dan doen we immers aan schuldreductie.

Ik constateer dat de coalitie met een amendement komt om een aantal bezuinigingen terug te draaien zoals die op de breedtesport en daarbij deels dekkingen gebruikt uit mijn alternatieve begrotingen. Ik ben blij met dit voorstel als vind ik het jammer dat het nu zo kort voor dit debat komt zonder overleg met de rest van de raad.

Ik ben wat teleurgesteld in de reactie van het college en coalitiepartijen op veel andere voorstellen. Mevrouw de Raadt zei geloof ik net dat ze niet opgeeft. De ChristenUnie doet dat ook niet en ik hoop dat vanavond meer voorstellen de eindstreep zullen halen dan alleen het terugdraaien van de bezuiniging op de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Overigens wel dank voor de steun van de coalitie voor dit amendement van de ChristenUnie!

Ik loop een paar van de andere voorstellen af in de hoop dat een aantal uiteindelijk op uw steun kan rekenen. Wat betreft de ChristenUnie mag de dekking in ieder geval geen reden zijn om ergens tegen te stemmen want wij staan open voor alternatieven.

Amendement 7 Inkomensgrens kwijtschelding gehandicaptenparkeren naar 120%

Amendement 7 heb ik ingetrokken want de SP heeft mij er terecht op gewezen dat hoe graag wij de regels over kwijtschelding ook zouden willen verruimen: op grond van landelijke wetgeving is dit niet toegestaan.

Amendement 8 Mantelzorgcompliment

Ik snap de reactie van het college op het amendement o ver het mantelzorgcompliment niet. Het college vindt dat je lasten niet incidenteel kunt verhogen. Maar dat doe ik helemaal niet. De verhoging van de OZB voor niet woningen is slechts een versnelde invoering van een reeds door het college geplande structurele verhoging waardoor er incidenteel geld beschikbaar komt, dat is iets heel anders!

Ik ben bereid het amendement aan te passen naar eenmalig proef en bedrag te verlagen naar 210.000 euro. Ik hecht zeer aan het aannemen van dit amendement. De ChristenUnie heeft begrepen dat een aantal bezwaren blijven houden tegen de dekking. Het zou wat mij betreft ook uit het cultuurbudget kunnen. Ik zei net tijdens een interruptie dat 20 mln euro per jaar naar cultuur gaat. Ik zei het niet helemaal goed. Naar de grote cultuur instellingen gaat jaarlijks 18 miljoen. Daarnaast zijn er nog wat kleine potjes, het totaal bedrag kon ik net niet zo snel vinden maar zal ongeveer 20 miljoen euro zijn.

Amendement 9 Meer havengeld is meer onderhoud

Ik betreur het dat de coalitie vasthoudt aan een bezuiniging van meer dan een half miljoen op onderhoud. En dat terwijl we nog spijt hebben van een vergelijkbare bezuiniging 4 jaar geleden.

Volgens het college is er geen achterstallig onderhoud want al het werk wat gedaan moet worden kan financieel gezien binnen vier jaar. De wethouder zag het fietspad vol gaten en hobbels op de Rijksstraatweg niet als achterstallig onderhoud omdat het via het IP moet worden opgeknapt gezien het bedrag. Maar ook als het via IP moet dan is dit toch wel achterstallig onderhoud? Anders kan op deze manier het cijfer achterstallig onderhoud kunstmatig laag gehouden worden en dat lijkt mij niet te bedoeling. De wethouder zei dat het om 4,5 miljoen euro gaat om dit knelpunt op te lossen. Daar ben ik echt van geschrokken. Is de wethouder het met mij eens dat onderhoudsprojecten in het IP meegeteld moeten worden bij het achterstallig onderhoud zolang ze niet de komende 4  jaar zijn geprogrammeerd?

Amendement 10 Verhuiskostenvergoeding niet verlagen

Ook bij amendement 10 is discussie over de dekking. Ik haal het uit de hondenbelasting. Maar er zijn ook alternatieven. Bijvoorbeeld hogere toeristenbelasting voor campings aangevuld met cultuurbudget. Of hogere leges voor verstrekking van gegevens uit de GBA en voor kansspelvergunningen. Wat heeft de voorkeur van coalitiepartijen?

Motie 11 Meer investeren in groei toegankelijkheid en fiets door efficiënt inkopen

Motie 11 handhaaf ik omdat ik vind dat gemeente sowieso veel sneller facturen moet betalen! Het college heeft mijn voorstel ook verkeerd gelezen. Ik loop helemaal niet vooruit op de besteding van de reserve groei van de stad. Ik zeg alleen maar: als de opbrengst boven een bepaalde drempel komt dan gaat niet 100% meer naar deze reserve maar gaat een deel ook naar toegankelijkheid en fiets.

Voorzitter, gisteren heb ik tijdens het debat digitaal nog twee amendementen ingediend. Amendement 33 beoogd minder te bezuinigen op de subsidie breedtesport. Ik haal dit uit de verhoging van het campingtarief uit de toeristenbelasting. Ik kan inmiddels echter dit amendement weer intrekken nu de coalitie met een eigen voorstel is gekomen.

Daarnaast heb ik amendement 34 ingediend dat beoogd de bezuiniging op de urgente digitale transformatie te voorkomen. Ik dek dit uit hogere leges.

 

Een aantal vragen staat nog open. Ik heb geen antwoord gehoord op mijn vraag over de aanschaft van software die helpt bij de bestrijding van mensenhandel. Ik heb ook geen antwoord gehoord op mijn vragen over de aanpak van vuurwerkoverlast deze weken.

De ChristenUnie heeft besloten de motie over een onderzoek naar een vuurwerkverbod van PvdA en GroenLinks mee te tekenen. Op ons verzoek zijn namelijk wat aanpassingen aan de motie gedaan zodat er eerst een gesprek met de stad plaatsvindt. Ook kan de uitkomst zijn dat er niet in de hele stad een vuurwerkverbod komt maar in een deel van de stad.

 

3e termijn

Voorzitter ik heb zojuist een nieuwe versie van amendement 10 over de verhuiskostenvergoeding ingediend. Dekking komt nu niet meer uit hondenbelasting maar uit verhoging leges GBA en kansspelvergunning en het amendement is nu meegetekend door de Actiepartij.

Het amendement 2 over bewindvoerders heb ik omgezet in een motie die het college oproept naar het voorbeeld van Rotterdam een convenant te sluiten met bewindvoerders.

Er is discussie over amendement 8 over het mantelzorgcompliment gezien de dekking uit OZB niet woningen. Ik heb het amendement daarom vervangen door een motie die oproept tot een voorstel bij de kadernota. Ik noem wat suggesties voor dekking in de motie maar ik laat het verder open.

 

Stemverklaring

Voorzitter, het zijn moeilijke besluiten vanavond. Het gaat immers om 10 miljoen bezuinigingen. Er zijn een paar aanpassingen gedaan waar de ChristenUnie blij mee is. Zo zijn de bezuinigingen op de verhuiskostenvergoeding, de eigen bijdrage daklozen, de zelforganisaties, de breedtesport en de ARK teruggedraaid.

Wat wij betreuren is dat de bezuiniging op onderhoud is blijven staan en dat we minder gaan aflossen van de schuld.

De ChristenUnie zal de begroting wel steunen maar tegen deze twee onderdelen stemmen. Verder roep ik u allemaal op om straks de motie te steunen over het mantelzorgcompliment. Laten we tenminste een pilot doen om in termen van Trots Haarlem te spreken.

MOTIE Mantelzorgcompliment

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

 

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • In 2018 in Haarlem 4041 mantelzorgers geregistreerd waren en 16% overbelast was;
 • Mezzo schat dat in Haarlem een kleine 7000 inwoners langdurige en intensieve zorg verlenen[1];
 • Veel gemeenten zoals in onze regio Velsen, Zaanstad en Haarlemmermeer, een mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als middel om met meer mantelzorgers in contact te komen;
 • In de gemeente Hilversum het aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment sinds 2015 is verdubbeld en dit heeft geholpen om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen;
 • Haarlem in het verleden ook een mantelzorgcompliment verstrekte, maar nu alleen een slecht bezochte “Dag van de mantelzorger” aanbiedt naast het aanbod van collectieve en individuele ondersteuning en respijtvoorzieningen;
 • Artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat “Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.”;

Overwegende dat:

 • Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en dit wat anders is dan een jaarlijkse blijk van waardering;

Verzoekt het college

Voor de Kadernota te komen met een voorstel voor het houden van een proef met het mantelzorgcompliment en hiervoor bijvoorbeeld dekking te vinden binnen verhoging kostendekkingsgraad leges, het niet houden van de dag van de mantelzorger of budget participatie en leefbaarheid,

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie[1] https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf

MOTIE Bewindvoerders belonen voor goed gedrag

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Overwegende dat:

 • Er voor bewindvoerders momenteel geen prikkel is om beschermingsbewindtrajecten zo kort mogelijk te laten zijn omdat zij een landelijk vastgesteld tarief krijgen en trajecten jaarlijks kunnen worden verlengd;
 • Bij de aanvraag reeds een bewindvoerder wordt aanbevolen, ook door de medewerkers van de gemeentelijke Schulddienstverlening, sociale raadslieden, maatschappelijk werkers, etc.[1].
 • De gemeente op basis van goede ervaringen, of intentieafspraken met bewindvoerders kan komen tot een lijst van bewindvoerders die zij, rechtstreeks dan wel via maatschappelijke partners, aan de kwetsbare inwoners van Haarlem wil aanbevelen;
 • De gemeente Rotterdam met bewindvoerders een ‘samenwerkingsconvenant’ heeft opgesteld gericht op verbetering van de onderlinge werkprocessen, communicatie, integrale kwaliteitsborging en rol- en taakverdeling[2]
 • Er ook winst te boeken is door de tijd te verkorten die zit tussen onderbewindstelling en aanmelding voor schulphulp;

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken hoe bewindvoeringstrajecten effectiever en korter gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door bewindvoerders die aantoonbaar werk maken van het verkorten van trajecten, het reduceren van de schuldenlast van hun cliënten, en/of toewerken aan afschaling naar lichtere vormen van inkomensbeheer worden beloond voor goed gedrag middels een financiële prikkel en het werken met ‘preferred supplierschap’”
 • Hierover afspraken te maken in een convenant met bewindvoerders naar het voorbeeld van Rotterdam..

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie[1] Zie p.4 van het Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap, onder 5e. Te benoemen tot bewindvoerder(s).

[2] Zie https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/prikkel-bewindvoerders-om-mensen-daadwerkelijk-uitschulden-te-helpen~bcaf7c6c/ en https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beschermingsbewind/1718_9023-covenant-bewindvoering-0506B.pdf

AMENDEMENT Verhuiskostenvergoeding niet verlagen – dekking 2

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,

In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,

Constaterende dat:

 • Inwoners die moeten verhuizen om langer zelfstandig te kunnen worden in sommige gevallen een verhuiskostenvergoeding kunnen krijgen van € 3.500 bedoeld als een bijdrage in de kosten voor transport, wand-, vloer- en raambekleding;
 • Het college voorstelt deze vergoeding met € 1.000 te verlagen en daarmee per jaar € 35.000 te besparen;
 • Haarlem deze vergoeding in 2018 juist heeft verhoogd om beter aan te sluiten bij de Nibud normen voor de kosten voor raam-, vloer- en wandbedekking en de transportkosten[1];
 • Bij verplichte verhuizing bij sloop en renovatie huurders op grond van regels van het Rijk recht hebben op €6.095[2].

Besluit:

 • Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
 • In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde aanvullende voorstellen”;
 • Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende

  “De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:

  De verhuiskostenvergoeding wordt niet verlaagd. De geraamde opbrengst van circa € 35.000 per jaar wordt gedekt door de kostendekkingsgraad van leges te verhogen:

  Verstrekking gegevens GBA, huidige kostendekkingsgraad 86%, opbrengst € 31.000
  Kansspelvergunningen, huidige kostendekkingsgraad 75%, opbrengst € 2.000”.
 • En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

« Terug