Voorkom financiële risico’s van wachtlijsten

Oude handen en zorg.jpg28-11-2019 23:04 28-11-2019 23:04

De gemeente Haarlem is bezig de wachtlijsten voor WMO-meldingen en WMO-aanvragen weg te werken. Hiervoor zijn begin van het jaar 12 extra ambtenaren aangesteld. Doel is dat zij niet alleen meldingen en aanvragen verwerken maar ook de procedures verbeteren zodat de meld- en aanvraagprocedure soepeler verloopt.

De resultaten zijn tot nu toe positief. Ondanks het feit dat het aantal WMO-meldingen en WMO-aanvragen nog steeds groeit zijn de wachttijden afgenomen. Het aantal meldprocedures die langer duren dan de wettelijk voorgeschreven termijn is gedaald van 461 in januari 2019 naar 128 in november 2019. Bovendien blijkt van deze laatste groep in 1/3 van de gevallen de vertraging te komen door externe factoren waar de gemeente geen invloed op heeft zoals een medisch advies waar op moet worden gewacht of het verzetten van een afspraak door de melder.

In april komt het college met een evaluatie met daarin voorstellen om de aanvraagprocedure verder te optimaliseren. Tot die tijd bespreekt de commissie samenleving maandelijks de voortgang.

De ChristenUnie heeft deze maand aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de wachtlijsten voor zorgaanbieders. Raadslid Frank Visser: “Een groot deel van de meldingen betreft herindicaties. Tijdens deze procedures blijft de zorg doorgaan. Wij willen graag uitgezocht zien wat de financiële risico’s hiervan zijn voor de zorgaanbieders. Als de herindicatie onverwachts lager uitvalt dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de zorgverlener een kostenpost heeft. Een ander risico is dat de zorgverlener alvast over gaat tot meer zorg omdat een client dit echt nodig heeft maar de indicatie van de gemeente lang op zich laat wachten. Het kan niet zo zijn dat de zorgverlener hiervoor opdraait als blijkt dat deze zorg echt nodig was. Wij vinden daarom dat een eenmaal verleende hogere indicatie moet ingaan met terugwerkende kracht en dat een lagere indicatie pas moet ingaan vanaf het moment van het afgeven van deze indicatie. Dit kan door flexibeler om te gaan met de verloopdatum van de oude indicatie, mits het proces van de herindicatie maar tijdig is gestart. Kortom: zorgleveranciers mogen geen financiële gevolgen hebben van het buiten hun schuld uitblijven van een herindicatie.”

Ook heeft de ChristenUnie gevraagd inzicht te geven hoe lang de extra ambtenaren nog nodig zijn. Frank Visser: “Het doel moet zijn het proces zo goed in te richten dat de extra capaciteit afgebouwd kan worden. Ik wil daarom inzicht in de lange termijn effecten van de huidige aanpassingen van de procedures.” De wethouder heeft toegezegd op beide punten terug te komen bij de evaluatie in april.

« Terug