Rood asfalt op fietspaden

IMG_5352.JPG21-11-2019 23:24 21-11-2019 23:24

Rood asfalt moet de norm zijn voor fietspaden. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zich al herhaaldelijk hierover uit gesproken. Rood asfalt is comfortabel en het maakt fietsroutes herkenbaar. Toch komt het college regelmatig met voorstellen hiervan af te wijken. Vanwege het uiterlijk aanzien van de straat wordt dan bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan klinkers.

Om het college nogmaals te wijzen op het belang van rood asfalt op fietspaden heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad 3 moties ingediend.

In de eerste motie vragen wij het college om in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor de Leidsevaart en de Zijlweg uit te gaan van rood asfalt. Er zijn momenteel geen plannen voor herinrichting van deze wegen maar in het HIOR werd er wel op vooruit gelopen door uit te gaan van klinkers. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad was het met de ChristenUnie eens dat uitgangspunt rood asfalt moet zijn. Immers: de fietspaden op de Zijlweg zijn momenteel al uitgevoerd met rood asfalt en ze liggen ook niet in het historische centrum. Op de leidsevaart was het argument dat klinkers wenselijk zijn om de “eenheid te behouden” tussen de fietspaden aan de kant van de huizen en het water. Aan beide zijden van de weg liggen inderdaad momenteel klinkers maar van een eenheid is geen sprake want het zijn klinkers van een totaal verschillende kleur. Mocht sprake zijn van herinrichting van de Leidsevaart dan moet dus opnieuw worden gekeken maar er is geen reden om daarop vooruitlopend nu af te wijken van de principe keuze voor rood asfalt.

De tweede motie ging over de “principe profielen” in het HIOR voor een aantal belangrijke verkeersaders in de stad. De ChristenUnie constateerde dat hier een aantal voorstellen worden gedaan voor een andere inrichting waar in de raad nog nooit over is gediscussieerd. Raadslid Frank Visser: “Het kan best zijn dat dit goede keuzes zijn maar dat vraagt eerst een zorgvuldige afweging. Het HIOR zou volgens het college beleidsarm zijn en alleen maar uitwerking van eerdere besluiten. Dan moet je dit soort keuzes niet op deze manier opnemen. Het college is bovendien van plan in de toekomst minder participatie te doen als nieuwe plannen voor wegen volgens de richtlijnen van het HIOR zijn. Dat kan voor deze wegen niet want de raad heeft hier nog nooit zich over uit gesproken”. De meerderheid van de gemeenteraad was het eens met deze conclusie van de ChristenUnie en heeft daarom nu bepaald dat de “principe profielen” niet “principieel” zijn maar slechts “indicatief”.

Tenslotte heeft de Actiepartij gesteund door de ChristenUnie een motie ingediend om bij de Willem Klooslaan, achter het Schoterhof in Haarlem Noord, te kiezen voor een inrichting als fietsstraat met rood asfalt. Deze straat sluit namelijk exact aan op een nieuw te realiseren fietsroute door het Schoterbos die zal aansluiten op de Generaal Spoorlaan. Dit wordt daarom straks voor veel fietsers de meest logische route. De Fietsersbond pleite daarom ook voor rood asfalt. Het college wil de Willem Klooslaan, waarvan het asfalt hard aan vervanging toe is, echter voorzien van klinkers. Volgens de Structuurvisie Openbare Ruimte loopt de hoofdfietsroute via de Plesmanlaan en niet via de Willem Klooslaan. De ChristenUnie is het niet met dit argument eens. De Plesmanlaan is voor fietsers echter omfietsen en bovendien worden fietsers hier gehinderd door autoverkeer en buslijn 2. Veel fracties twijfelden maar helaas steunde een meerderheid van de gemeenteraad de motie uiteindelijk niet.

MOTIE Rood asfalt op fietspaden (in principe…)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 november 2019,

In beraadslaging over de HIOR Oost-Waarderpolder en Zuidwest

Overwegende dat:

 • Vrijliggende fietspaden over het algemeen op de drukste fietsroutes van de stad liggen;
 • Rood asfalt wenselijk is op fietspaden gezien het fietscomfort en de fietsveiligheid;
 • Deze belangen met de komst van snelle E-bikes alleen maar zijn toegenomen;
 • De raad zich herhaaldelijk heeft uitgesproken over de voorkeur voor rood asfalt op fietspaden[1];
 • De raad in het recente verleden wat uitzonderingen heeft goedgekeurd, maar dat dit altijd expliciet is besloten door de raad bij de besluitvorming over betreffende projecten;
 • In de HIOR wordt gekozen voor klinkers op:
  • De fietspaden van de Zijlweg omdat “de Zijlweg een zogenaamde lange lijn binnen het beschermde stadsgezicht is en er wordt ingezet op continuïteit in het lengteprofiel.” (punt 130 nota van beantwoording)
  • De Leidsevaart om “de eenheid te houden met de waterzijde (eveneens klinkers)” (punt 129 nota van beantwoording)
 • De fietspaden op de Zijlweg momenteel rood asfalt hebben;
 • Op de Leidsevaart al geen sprake is van eenheid door een andere kleur van de klinkers aan beide zijden van de weg en juist daarom in het principeprofiel ook de waterzijde wordt aangepast, en daarom net zo goed aan beide kanten kan worden gekozen voor rood asfalt;
 • Het hier om principeprofielen gaat en daarom altijd de raad zich nog zal moeten uitspreken over een startbrief en een voorlopig en definitief ontwerp maar dat met deze HIOR wel een richting wordt ingeslagen die niet comform eerder aangenomen raadsmoties is;

Verzoekt het college

Het ontwerp van de profielen[2] “Leidsevaart” en “Zijlweg” aan te passen zodat beleidsarm wordt uitgegaan van rood asfalt op de fietspaden conform de aangenomen raadsmoties;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Annemieke Kok, OPHaarlem

Bas van Leeuwen, D66

Isabelle Wisse, PvdA

Frits Garretsen, SP

Sacha Schneiders, GroenLinks

Gertjan Hulster, Actiepartij[1] O.a. in de volgende 4 moties:
- Motie Fiets ‘em erin (beleid inzake asfaltering fietspaden), aangenomen 6 maart 2006 (indiener VVD, PvdA)

- Motie Veilige fietspaden, ook in de binnenstad, aangenomen 6 maart 2008 (indiener PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Axielijst, VVD)

- Motie HIOR, duidelijk en fietsvriendelijk, overgenomen 11 mei 2017 (indiener GroenLinks)

- Motie Klinkt als rood asfalt, overgenomen 11 mei 2017 (indiener GroenLinks)

[2] Indicatieve profielen volgens de motie Principes zijn niet principieel (in principe…)

MOTIE Principes zijn niet principieel (in principe…)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 oktober 2019,

In beraadslaging over de HIOR Oost-Waarderpolder en Zuidwest

Overwegende dat:

 • Er discussie mogelijk is over de vraag of de principeprofielen uit de HIOR beleidsarm zijn of niet;
 • De HIOR vooral bedoeld is als toolbox voor materialisatie van de openbare ruimte;
 • Voor de inrichting van wegen naast de HIOR ook verkeerskundige eisen en richtlijnen zoals van RVV, BABW, ASVV en CROW van belang zijn;
 • Bij herinrichtingen altijd de verschillende belangen zullen moeten worden afgewogen;

Spreekt uit dat:

De principeprofielen slechts een indicatie geven van de mogelijke inrichting en dat hiermee op geen enkele manier wordt vooruitgelopen op besluitvorming over toekomstige herinrichtingen.

Verzoekt het college:

In de HIOR het woord “principeprofiel” te vervangen door “indicatief profiel” en expliciet te vermelden dat bij herinrichtingen altijd een belangenafweging dient plaats te vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Annemieke Kok, OPHaarlem

Bas van Leeuwen, D66

Isabelle Wisse, PvdA

Frits Garretsen, SP

Sacha Schneiders, GroenLinks

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

Motie Vreemd “Hoofd fietsroute rood asfalt”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 21 November 2019,

constaterende dat,

• in de SOR een parallel hoofdfietsroute voor de Rijksstraatweg staat ingetekend,

• Haarlem geen middelen heeft om deze route in één keer aan te leggen, maar ondertussen wel gedeeltes van de route worden heringericht,

• de Willem Klooslaan opnieuw wordt ingericht in het kader van groot onderhoud,

• daarbij in het VO voor strengpersklinkers is gekozen,

• vanuit het comfort en herkenbaarheid het de voorkeur heeft om de straat in rood als fietsstraat met rood asfalt in te richten,

verzoekt het College,

• het ontwerp van de Willem Klooslaan uit te voeren als fietsstraat met rood asfalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frans Smit, OPHaarlem

Frank Visser, ChristenUnie

Frits Garretsen, SP

« Terug