Kwaliteitskeurmerk taal- en inburgeringscursussen

DSC02764.JPG21-11-2019 22:31 21-11-2019 22:31

De gemeenteraad heeft meerdere moties aangenomen over de verbetering van de inburgering van statushouders in Haarlem. Drie moties zijn ingediend op initiatief van D66 en één op initiatief van GroenLinks. Alle vier de moties zijn mede ingediend door de ChristenUnie.

De eerste motie vraagt om een kwaliteitskeurmerk voor taal- en inburgeringstrajecten in aanloop naar een wijziging die per 1 januari 2021 ingaat. Vanaf dan krijgen gemeenten weer de regie over de inburgering.

De tweede motie vraagt de aard en omvang van de psychische gezondheid van statushouders in kaart te brengen en de toegang tot de zorg voor statushouders zo laagdrempelig mogelijk te maken door actief hulp aan te bieden of door te verwijzen naar geschikte hulp.

De derde motie vraagt onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het starten van een project naar voorbeeld van o.a.de gemeente Amsterdam waarbij hoogopgeleide statushouders een versnelde opleiding kunnen volgen in hun vakgebied zodat zij in Nederland aan het werk kunnen gaan op hun eigen niveau.

De laatste motie vraagt aandacht voor het grote aantal statushouders dat na een paar jaar nog steeds afhankelijk is van de bijstand. De motie roept het college op de samenwerking met lokale/regionale werkgevers aan te gaan om een match te maken met werkbehoevende statushouders en statushouders ook actief te begeleiden naar werk tijdens de inburgeringsfase.

Motie: Kwaliteitskeurmerk taal- en inburgeringscursussen

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 november 2019,

Constaterende dat:

• Met de invoering van de Wet Inburgering 2013 de verantwoordelijkheid om in te burgeren bij nieuwkomers zelf is neergelegd;

• Inburgeraars leningen aangaan om de taal- en inburgeringstrajecten te bekostigen;

• Inburgeraars beboet kunnen worden als ze niet binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen;

• Het huidige inburgeringsstelsel onvoldoende effectief is, niet het gewenste resultaat heeft behaald en nodig toe is aan vervanging;

• Per 1 januari 2021 de regie over de inburgering daarom weer terug naar gemeenten gaat;

Overwegende dat:

• De transparantie en de kwaliteit van aanbieders op de markt te wensen overlaat;

• Het keurmerk Blik op werk deels voorziet in het vaststellen van de kwaliteit;

• In het nieuwe stelsel de private markt van aanbieders blijft bestaan;

• In het nieuwe stelsel gemeenten zelf de cursussen gaan inkopen voor inburgeraars;

• Andere steden eveneens grip proberen te krijgen op het marktveld van aanbieders in aanloop naar de stelselwijziging per 1 januari 2021;

Verzoekt het college om:

• In navolging van steden als Amsterdam en Den Haag1 een kwaliteitskeurmerk voor taal- en inburgeringstrajecten in te voeren om de kwaliteit van de cursussen omhoog te krijgen, het aanbod beter beschikbaar te maken en de gemeente iedere inburgeraar kan adviseren over passende taalcursussen en inburgeringstrajecten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meryem Çimen (D66)

Roséanne Timmer-Aukes (GLH)

Gertjan Hulster (Actiepartij)

Mostapha el Aichi (CDA)

Frans Smit (OPH)

Ibrahim Yerden (PvdA)

Frank Visser (CU)

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/nederlandse-taal/kwaliteitsconvenant-taal-inburgering/

Motie: Om mee te kunnen doen, moet je wel gezond zijn

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 november 2019 (vh 17 okt 2019)

Constaterende dat:

• Veel statushouders in Haarlem de nodige trauma’s in land van herkomst hebben opgelopen;

• De overtocht naar Nederland eveneens traumatisch is geweest voor veel statushouders;

Overwegende dat:

• Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Syriërs in Nederland psychisch ongezond is en maar 7% van hen actief hulp zoekt;

• Er nog geen cijfers bekend zijn inzake de psychische gezondheid van de andere groepen statushouders;

• De gemeente onvoldoende zicht heeft op de aard en omvang van de problematiek onder Haarlemse statushouders;

• (Psychische) gezondheid essentieel is om te kunnen participeren en te integreren;

Verzoekt het college om:

• De aard en omvang van de problematiek onder statushouders inzichtelijk te maken;

• De toegang tot de zorg voor statushouders zo laagdrempelig mogelijk te maken door actief hulp aan te bieden of door te verwijzen naar geschikte hulp;

• Onze partners in de stad te betrekken bij de concrete uitwerking: zoals voorlichting, kennisdeling tussen organisaties, inzet van sleutelpersonen in de betreffende gemeenschappen en taboes op psychische hulp bespreekbaar maken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meryem Çimen (D66)

Gertjan Hulster (Actiepartij)

Roséanne Timmer-Aukes (GLH)

Frans Smit (OPH)

Ibrahim Yerden (PvdA)

Frank Visser (CU)

Motie Je bent nooit te oud om te leren, toch?

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21 november (vh17-10) 2019

Constaterende dat:

• Er statushouders in Haarlem zijn met een hoge opleiding, zoals universitaire docenten, artsen, advocaten en meer, waarbij hun diploma ook als HBO of hoger is gewaardeerd in Nederland.

• Op 1 januari 2021 de nieuwe wet inburgering in gaat.

• Deze wet de regie voor de inburgering weer bij de gemeente legt.

• Vooruitlopend op de invoering van de wet het college al zoveel mogelijk in lijn met de nieuwe wet wil werken.

Overwegende dat:

• De snelste en duurzaamste methode van inburgering voor statushouders bestaat uit werk en (taal) onderwijs.

• Volwassen statushouders tussen de 18 en 30 jaar recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijskosten middels UAF.

• Zij na hun dertigste jaar geen recht hebben op een tegemoetkoming en vaak worden afgewezen voor een opleiding.

• Veel statushouders pas na hun dertigste in Nederland zijn gekomen of tijdens het traject naar een verblijfsvergunning dertig zijn geworden.

• Navraag bij statushouders leert dat zij het liefste betaald werk willen doen (op niveau) en ook initiatieven nemen om dit middels een opleiding te bereiken.

• Statushouders die werken geen uitkering nodig hebben en dit op termijn kostenbesparend werkt aangezien het overgrote deel momenteel afhankelijk is van een uitkering.

• Voorbeelden uit o.a. Amsterdam leren dat een versneld traject tot (om)scholing bij statushouders boven de dertig vaak leidt tot betaald werk in o.a. onderwijs en zorg.

Verzoekt het College van B&W

• Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het starten van een project naar voorbeeld van o.a.de gemeente Amsterdam waarbij statushouders een versnelde opleiding kunnen volgen in hun vakgebied zodat zij in Nederland aan het werk kunnen gaan. Een voorbeeld is voor docenten de éénjarige opleiding tot klassenassistent (reguliere opleiding duurt 4 jaar).

• Klantmanagers (en/of ambtenaren) die werken met statushouders op te leiden om statushouders boven de dertig pro-actief te wijzen op mogelijkheden tot financiering van een vervolgstudie bijvoorbeeld door het ‘leven lang leren’ traject.

• De raad actief te informeren over de voortgang.

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks Haarlem

PvdA Haarlem

ChristenUnie

Motie: Werken is de sleutel tot integratie

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 november 2019,

Constaterende dat:

• Haarlem sinds 2015 in totaal 1131 statushouders (inclusief ca. 250 kinderen) heeft opgenomen;

• Deze statushouders ook moeten inburgeren;

• Inburgeraars binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moeten halen;

• Inburgeraars een boete kunnen krijgen als ze de termijn van 3 jaar niet halen;

• Uit angst voor boetes zij ervoor kiezen geen werk te zoeken tijdens de inburgeringsfase;

Overwegende dat:

• Na drie jaar integraal beleid maar liefst 688 statushouders afhankelijk zijn van de bijstand;

• Het huidige beleid onvoldoende rendeert;

• Werken tijdens de inburgeringsfase statushouders juist zal helpen de taal te leren en een grote afstand tot de arbeidsmarkt voorkomen;

• De huidige arbeidsmarkt in het voordeel van de statushouders is;

Verzoekt het college om:

• De samenwerking met lokale/regionale werkgevers aan te gaan om een match te maken met werkbehoevende statushouders;

• Statushouders ook actief te begeleiden naar werk tijdens de inburgeringsfase;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meryem Çimen (D66)

Frank Visser (CU)

« Terug