Woningbouw in hart van Zuiderpolder

Park van Peet.jpg03-06-2020 10:37 03-06-2020 10:37

Midden in de Zuiderpolder ligt een weiland. Onder dit weiland ligt een oude vuilstort. Er waren ooit woningen gepland. Deze zijn er echter nooit gekomen omdat sanering te duur was. Nu een ontwikkelaar wel kansen ziet voor woningbouw is een meerderheid van de gemeenteraad echter tegen. De ChristenUnie zou het plan wel een kans willen geven.

Tijdens de bespreking in de commissie ontwikkeling bleek van de coalitiepartijen alleen de PvdA voorstander van woningbouw in de Put van Peet die dan Park van Peet zou gaan heten. GroenLinks, CDA en D66 houden het terrein liever groen. Op aandringen van de ChristenUnie liet D66 wel ruimte voor een amendement waarin meer randvoorwaarden aan een eventuele ontwikkeling zou worden gesteld zoals de hoeveelheid groen.

Formeel heeft het weiland nu bestemming recreatie, het is echter niet recreatief ingericht. Woningbouw zou geld kunnen opleveren om de grond te saneren en om naast woningbouw ook de recreatieve functie in te vullen. Raadslid Frank Visser: "Door het gebied zou bijvoorbeeld een fiets en wandelroute kunnen komen richting het Liewegje".

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie het onderstaande amendement ingediend. Ons doel was om hiermee de mogelijkheid te geven dat het plan verder uitgewerkt kon worden. Visser: "Dan zouden we als er een uitgewerkt stedenbouwkundig plan was een goede afweging kunnen maken. Uiteindelijk bleek D66 echter vast te houden aan haar nee tegen het verder uitwerken van de plannen. Nu zal de Put van Peet voorlopig een weiland blijven. Gezien de grote woningnood in Haarlem denk ik echter dat de discussie over deze bouwlocatie in de toekomst weer terug zal komen".

AMENDEMENT Park van Peet: toegankelijk en ecologisch

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juni 2020,

In beraadslaging over de Startnotitie Park van Peet,

Constaterende dat:

  • Het Park van Peet momenteel de bestemming recreatie heeft, maar niet recreatief is ingevuld en aan drie zijden omgeven is door bebouwing;
  • Het plangebied formeel geen onderdeel is van de beschermde groene zoom;
  • Vanwege vervuiling deze kavel eerder niet meegenomen is in de ontwikkeling van de woonwijk Zuiderpolder;
  • Omwonenden veel waarde hechten aan het groen houden van het gebied;
  • Door woningbouw op een deel van deze locatie het woningtekort kan worden verlaagd, een groene/recreatieve invulling kan worden bekostigd en mogelijk het gebied ook kan worden gesaneerd;
  • De Raad nog de mogelijkheid krijgt kaders voor een eventuele ontwikkeling vast te leggen in het Stedenbouwkundig Programma van eisen;

Besluit het besluit te wijzigen zodat het komt te luiden

De startnotitie Park van Peet vast te stellen met de kanttekeningen dat:

  • In het stedenbouwkundige programma van eisen nadrukkelijk vereist is de ecologische waarden in het gebied te verbeteren ten opzichte van de bestaande situatie en meer toegankelijk groen voor de buurt te realiseren;
  • In het stedenbouwkundige programma van eisen waar mogelijk rekening moet worden gehouden met het uitzicht voor de huidige bewoners (parkachtige inrichting met voldoende groene doorkijkjes) en rekening te houden met de hoogte van de bebouwing aan de Amnesty Internationalweg en de Steve Bikostraat;
  • Inzichtelijk moet worden gemaakt wat er nodig is om het gebied volledig te saneren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Maarten Wiedemeijer, PvdA

« Terug