Veilig fietsen rond het Schoterbos

IMG_5310.JPG25-06-2020 22:45 25-06-2020 22:45

Dankzij twee moties van de ChristenUnie wordt de omgeving van het Schoterbos binnenkort veel veiliger en comfortabeler voor fietsers. Langs de nieuwe oost-west fietsroute wordt een apart voetpad aangelegd en in het verlengde van de nieuwe noord-zuid route komt in de Willem Klooslaan een fietsstraat met rood asfalt.

Binnenkort start de laatste fase van de herinrichting van het Schoterbos. Een belangrijk onderdeel van deze laatste fase is de bouw van twee nieuwe fietsbruggen over de Jan Gijzenkade. De eerste brug komt in het verlengde van de Generaal Spoorlaan te liggen en sluit aan op een nieuw fietspad noord-zuid door het park heen. Ook de Generaal Spoorlaan wordt heringericht en krijgt fietsstroken in rood asfalt. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke fietsroute vanuit Delftwijk richting Haarlem Centrum en hoeven fietsers rond het Schoterbos en het zorgcentrum Schoterhof niet meer te zig zaggen.

Het nieuwe fietspad komt uit op de Willem Klooslaan. Deze straat is toe aan groot onderhoud. Het college was van plan hier een klinkerstraat van te maken. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie van Actiepartij, ChristenUnie, D66, GroenLinks en Jouw Haarlem overgenomen die stelt dat deze weg moet worden ingericht als fietsstraat met rood asfalt. Alleen VVD en Hart voor Haarlem stemden tegen.

De tweede fietsbrug komt vlak bij de Delflaan te liggen naast Stay Okay (de voormalige jeugdherberg). Deze fietsbrug sluit direct aan op de fietsroute naar Santpoort Zuid onder de Westelijke Randweg door. Dankzij deze fietsbrug zal een aantrekkelijke oost-west fietsroute door het Schoterbos ontstaan. Het college was voornemens dit pad aan te leggen als gecombineerd pad voor voetgangers en fietsers. De ChristenUnie, Actiepartij en Jouw Haarlem vonden dit geen goed idee. Raadslid Frank Visser:  “Wij verwachten dat deze route veel meer fietsers zal trekken. Dan is het veiliger om voetgangers een eigen plek te geven. De bruggen krijgen al een apart voetpad, doe dit daarom langs de hele route”. De gemeenteraad heeft dit voorstel unaniem aangenomen.

MOTIE Fietsstraat Willem Klooslaan

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

In beraadslaging over het herzien voorlopig ontwerp voor de Mr. Jan Gerritszlaan/ Willem Klooslaan,

constaterende dat:

  • in de SOR een parallelle hoofdfietsroute voor de Rijksstraatweg staat ingetekend;
  • deze route de komende tijd wordt opgeknapt door herinrichting van de Generaal Spoorlaan (fietsstroken in rood asfalt volgens het voorlopig ontwerp), een nieuwe fietsbrug naar het Schoterbos en een nieuwe fietspad in rood asfalt door het Schoterbos;
  • de Willem Klooslaan ook op deze hoofdfietsroute ligt;
  • de Willem Klooslaan opnieuw wordt ingericht in het kader van groot onderhoud;
  • in het Herzien Voorlopig Ontwerp opnieuw voor strengpersklinkers is gekozen;
  • vanuit het comfort en herkenbaarheid van de nieuwe hoofdfietsroute het de voorkeur heeft om de straat als fietsstraat met rood asfalt in te richten,

verzoekt het college het ontwerp van de Willem Klooslaan uit te voeren als fietsstraat met rood asfalt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster, Actiepartij
Frank Visser, ChristenUnie
Bas van Leeuwen, D66
Sacha Schneiders GroenLinks
Moussa Aynan, Jouw Haarlem

MOTIE Oost West Voetpad Best

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

In beraadslaging over Beschikbaar stellen krediet voor uitvoering vervolgfasen Schoterbos en het daarbij behorende Definitief Ontwerp,

Overwegende dat:

  • In het Definitief Ontwerp voor de vervolgfasen Schoterbos bij het recreatieve oost-west fietspad niet is uitgegaan van een apart voetpad;
  • Het fietspad dankzij de nieuwe brug bij het tunneltje onder de N208 veel extra fietsers zal trekken;
  • Door de aanleg van een gescheiden voetpad onveilige situaties en conflicten tussen fietsers en voetgangers voorkomen kunnen worden;
  • Vanwege de wens om de historische linden laan te handhaven het voetpad ter plaatse buiten de bomenrij langs de ligweide kan worden aangelegd;
  • De extra kosten van een gescheiden voetpad minimaal zijn omdat de bruggen en de opritten naar de bruggen in de oost-westroute wel al een aparte voetgangersstrook krijgen;
  • Een gescheiden voetpad niet ten koste gaat van de verblijfskwaliteit ter plaatse van de linden laan omdat gekozen kan worden voor een eenvoudige inrichting bijvoorbeeld een kiezelpad;
  • Er met zo’n eenvoudige inrichting niet meer asfalt in het park komt dan zoals voorzien in het Definitief Ontwerp;

Verzoekt het college

Het Definitief Ontwerp van de vervolgfasen Schoterbos aan te passen door het toevoegen van een gescheiden voetpad langs de recreatieve oost-west route.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij
Moussa Aynan, Jouw Haarlem

« Terug