Ontwerp Houtplein definitief

DSC02779.JPG25-06-2020 23:22 25-06-2020 23:22

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het definitieve ontwerp voor het Houtplein. Na jarenlange discussie gaat binnenkort de schop in de grond. Wel werden nog twee moties aangenomen om het plein fietsvriendelijker te maken.

Op de Wagenweg zullen auto’s straks toch rechts parkeren in plaats van links. Dit staat in een motie van Actiepartij, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en PvdA die unaniem is aangenomen. Het college had in het ontwerp voor linksparkeren gekozen omdat om deze manier bomen gepland konden worden tussen de parkeervakken. Aan de rechterkant kon dit niet in verband met kabels en leidingen. De Fietsersbond is hierover in overleg gegaan met de Bomenwachters. Zij gaven aan dat de Wagenweg op dit punt eigenlijk te smal is voor bomen. Het plaatsen van heesters en plantenbakken zou daarom een betere optie zijn en dat kan wel aan de linkerzijde. Hierdoor wordt het voor fietsers die op de Wagenweg in tweerichtingen mogen fietsen veiliger.

Ook is een motie van D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aangenomen om nog dit jaar het onderzoek naar een inpandige fietsenstalling in de parkeergarage op het Houtplein te presenteren. Als dit project haalbaar is zou de gemeenteraad dit graag tegelijkertijd met de herinrichting van het plein gerealiseerd zien. Op het Houtplein komen bij het nieuwe OV-knooppunt straks veel fietsenrekken, maar dat is naar verwachting nog niet genoeg voor het aantal fietsen. Daarom zou het mooi zijn als er een fietsenkelder wordt gerealiseerd. Alleen VVD en Hart voor Haarlem stemden tegen.

MOTIE Rechtsparkeren Wagenweg

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

In beraadslaging over de vaststelling van het DO Houtplein,

constaterende dat:

 • in het DO Houtplein de Wagenweg gecategoriseerd is als fietsstraat in twee richtingen en auto’s van noord naar zuid zijn toegestaan,
 • om bomen te kunnen plaatsen de autoparkeerplaatsen worden gepositioneerd aan de oostzijde, voor de auto’s dus aan de linkerzijde van de Wagenweg, • de Bomenwachters deze straat ongeschikt noemt voor het plaatsen van bomen (te donker, te versteend),
 • uitparkerende auto’s in dit ontwerp conflicteren met tegemoetkomende fietsers,
 • de uitparkerende automobilist “om een hoekje” vooruit moet kijken, hangend over de bijrijdersstoel en tegelijkertijd achteromkijkend naar het achteropkomende verkeer,
 • dit onveilig en onacceptabel is en in strijd met het eigen gemeentelijk veiligheidsbeleid,

overwegende dat

 • het college de verkeersveiligheid dient te verbeteren, met name voor fiets en voetgangers,
 • de Bomenwachters een natuur inclusieve inrichting voorstelt middels heesters aan de westzijde van de Wagenweg, waarmee de biodiversiteit beter gediend is, verzoekt het college
 • in de Wagenweg het autoparkeren aan de westelijke zijde te positioneren, rechts van de auto-rijrichting, met inachtneming van de beplantingsadviezen van de Bomenwachters,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster, Actiepartij
Frank Visser, ChristenUnie
Marceline Schopman, PvdA
Melissa Oosterbroek, GroenLinks
Jeroen Boer, VVD

Motie ‘Houtplein: fietsparkeren ook toekomstbestendig’

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 2020:

Constaterende dat:

 • binnen het definitief ontwerp van het Houtplein een zorg is of er voor de toekomst voldoende ruimte is voor fietsparkeren;

Overwegende dat:

 • het gebruik van de fiets onlosmakelijk verbonden is aan het gebruik van het openbaar vervoer;
 • er reeds een onderzoek gestart is naar de mogelijkheid voor een inpandige fietsenstalling binnen de parkeergarage van de provincie;
 • binnen het definitief ontwerp nog geen ruimte is gereserveerd voor een eventuele hellingbaan;

Verzoekt het college om:

 • in het derde kwartaal van 2020 het onderzoek naar de inpandige fietsenstalling te presenteren;
 • de uitkomsten van het onderzoek indien kansrijk mee te nemen in de uitvoering van het Houtplein, bijvoorbeeld door middel van het behouden van ruimte voor een eventuele hellingbaan;
 • middelen te reserveren uit het actieplan fiets voor de aanleg van deze inpandige fietsparkeerplekken;

En gaat over tot de orde van de dag.

D66
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie

« Terug