Onderzoek naar HOV-baan Prins Bernhardlaan

DSC02670.JPG25-06-2020 23:50 25-06-2020 23:50

De komende jaren krijgt de Prins Bernhardlaan groot onderhoud. Het asfalt is aan vervanging toe en op grote delen van de weg ook de fundering. De gemeente grijpt deze kans aan om ook het groen te verbeteren. De gemeenteraad steunt het pleidooi van de ChristenUnie om ook te kijken naar het openbaar vervoer.

In de toekomstplannen voor het gebied Oostpoort (omgeving van station Haarlem Spaarnwoude) staat een ruimte reservering voor een toekomstige lightrail verbinding vanaf de Waarderpolder richting de Prins Bernhardlaan. ChristenUnie raadslid Frank Visser merkte op dat hierover in de plannen voor de Prins Bernhardlaan niets staat. "Het asfalt vervang je toch voor een periode van 15 jaar. Daarom is het goed om te kijken of rekening kan worden gehouden met toekomstige aanpassingen in het openbaar vervoer".

Als in de toekomst langs de Prins Bernhardlaan een vrijliggende HOV bus- of trambaan zou komen te liggen dan heeft dat volgens de ChristenUnie mogelijk gevolgen voor de inrichting van de laan. "Als de HOV-baan in de middenberm moet komen dan is het verstandig om bij het groot onderhoud de middenberm alvast breed genoeg te maken. Als de HOV-baan op de plek van de oostelijke rijbaan komt dan moet je nu al nadenken hoe afslaand autoverkeer straks deze baan zal moeten kruizen. Ook dan kan het verstandig zijn de oostelijke rijbaan een paar meter te verschuiven. Dan ligt de fundering gelijk op de goede plek en hoef je straks niet het werk opnieuw te doen"

In een motie heeft de ChristenUnie daarom het college opgeroepen de haalbaarheid van de HOV-verbinding in kaart te brengen en wat een mogelijke HOV-verbinding betekent voor de huidige plannen voor groot onderhoud van de Prins Bernhardlaan. "Wij willen puur een quick scan. Het groot onderhoud is urgent dus kan niet te lang wachten". De voltallige gemeenteraad steunde de motie van de ChristenUnie.

MOTIE Prins Bernhardlaan voorbereid HOV-verbinding

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

In beraadslaging over de varianten voor de herinrichting van de Prins Bernhardlaan,

Constaterende dat:

 • In de ontwikkelvisie Oostpoort een HOV-verbinding (mogelijk zelfs lightrail) met een eigen rijbaan is voorzien vanaf de Waarderpolder, langs de Amsterdamsevaart en dan afbuigend naar de Prins Bernhardlaan (zie afbeelding in bijlage);
 • Volgens de CROW richtlijnen een busbaan in twee richtingen tenminste 7,50 meter breed is en gescheiden dient te worden van de naastliggende rijbaan met een strook van 1,20 meter. Er daarom gerekend moet worden met een strook van 9,90 meter;
 • In de varianten voor de Prins Bernhardlaan een middenberm is opgenomen van circa 6 meter en dit te smal is voor een toekomstige HOV-baan;

Overwegende dat:

 • Een vrijliggende HOV-baan langs de Prins Bernhardlaan als onderdeel van een snelle verbinding tussen Haarlem Noord en Schalkwijk via station Haarlem Spaarnwoude en als onderdeel van de bestaande OV-verbinding van Amsterdam naar Zandvoort (lijn 80) kan bijdragen aan een duurzame mobiliteitstransitie in Haarlem;
 • Een toekomstige HOV-baan blijkens de schets uit de ontwikkelvisie Oostpoort mogelijk in de plaats zou kunnen komen van de oostelijke rijbaan van de Prins Bernhardlaan (en dus niet in de middenberm), maar dat ook dan mogelijk een ander profiel nodig is;
 • De provincie Noord-Holland subsidiepotjes heeft voor de realisatie van HOV-verbindingen en daarmee mogelijk dekking kan worden gevonden voor de totale herinrichting van de Prins Bernhardlaan;

Verzoekt het college

 • In het op te stellen mobiliteitsbeleid de haalbaarheid van een HOV-verbinding langs de Prins Bernhardlaan te onderzoeken inclusief de haalbaarheid van afwaardering van deze route voor het autoverkeer;
 • Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de Prins Bernhardlaan in beeld te brengen welk profiel op de lange termijn wenselijk is bij de realisatie van een vrijliggende HOV-baan en in hoeverre door aanpassingen aan variant 2 of 3 met name wat betreft de exacte locatie van de rijbanen en de toegepaste fundering rekening kan worden gehouden met dit lange termijn profiel om zo desinvesteringen te voorkomen;
 • Te onderzoeken of een provinciale subsidie mogelijk is ten behoeve van deze voorbereiding voor de realisatie van een HOV-baan;
 • Te onderzoeken of het met provinciale subsidie mogelijk is gelijk het eindbeeld van de Prins Bernhardlaan met vrijliggende HOV-baan te realiseren op de hele laan of op het noordelijke deel van de laan;
 • Te onderzoeken in hoeverre de ontwikkellocatie Prinses Beatrixplein kan bijdragen aan de herinrichting van de Prins Bernhardlaan;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij
Sacha Schneiders, GroenLinks
Frans Smit, OPHaarlem
Marceline Schopman, PvdA
Frits Garretsen, SP

Bijlage:

Hieronder staat een uitsnede uit de kaart ontwikkelvisie Oostpoort. De stippellijn langs de Prins Bernhardlaan is de “reservering lightrail” welke tevens te gebruiken is voor een HOV-busbaan


Afbeelding ontwikkelvisie oostpoort tbv motie Prins Bernhardlaan.jpg

« Terug