Haarlems vuurwerkverbod waarschijnlijk vanaf 2021-2022

IMG_20191230_191546366_BURST000_COVER_TOP.jpg25-06-2020 22:39 25-06-2020 22:39

Een meerderheid van de gemeenteraad wil een algeheel verbod op vuurwerk in Haarlem met ingang van de jaarwisseling 2021-2022. Komende jaarwisseling komt er al een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Alleen siervuurwerk is dan nog toegestaan. De gemeenteraad wil dat het college het komende jaar benut om tot een totaal vuurwerkverbod te komen dat geldt in alle gemeenten in de regio om zo olievlekwerking te voorkomen. Ook moet gekeken worden of een vuurwerkshow georganiseerd kan worden. Een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Actiepartij en ChristenUnie werd in de gemeenteraad aangenomen.

MOTIE VUURWERK BIJ DE JAARWISSELING

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

Constaterende dat: Door het afsteken van vuurwerk

 • Een groot risico op letselschade optreedt;
 • Het afsteken van vuurwerk, naast schade, ook veel angst en stress oplevert bij onder andere kinderen en dieren;
 • Bij de jaarwisseling heel veel meer luchtverontreiniging is gemeten dan een normale dag en dit grote gevolgen heeft voor mensen met aandoeningen aan de long- en luchtwegen;
 • Politie en hulpverleners in gevaar zijn en soms moedwillig met vuurwerk worden bedreigd;
 • De gemeenten Apeldoorn, Vlissingen, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam al hebben besloten om met ingang van de komende jaarwisseling consumentenvuurwerk niet langer toe te staan;
 • Burgemeesters van de meeste gemeenten erkennen dat het toestaan van consumentenvuurwerk te problematisch is geworden;
 • De gemeente jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van schade tienduizenden euro’s kosten maakt;

Overwegende dat:

 • Het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn;
 • De Nationale Politie, beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch chirurgen, dierenorganisaties, patiëntenverenigingen, hulpverleners en de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten voor een verbod op het afsteken van vuurwerk;
 • Een combinatie van vuurwerk, alcohol en (toenemend) drugsgebruik tot onbeheersbare situaties en geweld kunnen leiden;
 • Omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk de meest effectieve maatregel is; • Er in de samenleving een steeds groter draagvlak is voor een algeheel verbod van (knal)vuurwerk;
 • Dat, wanneer de tijdelijk abnormale pandemie maatregelen niet meer nodig zijn, een centraal en professioneel (vuurwerk)show in stadsdelen, wijken en buurten een alternatief kan zijn;
 • Het aannemelijk is dat het aantal Haarlemmers dat voorstander is van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, gezien de landelijke trend, zal toenemen;
 • De jaarwisseling de laatste jaren het grootste risico-evenement in Nederland is, qua omvang, qua intensiteit, qua beslag op middelen en handhavingscapaciteit en qua risico's en schade, zowel materieel als immaterieel; zo groot dat in een reguliere procedure een evenementenvergunning nimmer zou worden afgegeven;
 • Letsel, met name aan ogen, handen, gehoor en gezicht, een groot risico is , waarbij:
  • het grootste deel van het letsel door legaal vuurwerk wordt veroorzaakt;
  • 55% van het letsel door siervuurwerk wordt veroorzaakt;
  • letsel door siervuurwerk vaak ernstiger is dan letsel door ander vuurwerk;
  • de helft van de letselgevallen omstanders en passanten betreft;
 • Ongeveer 700.000 van de 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte een benauwd Oud & Nieuw ervaart en dat:
  • dit varieert van hoesten en kortademigheid tot ernstiger gevolgen als een longaanval;
  • dit naar rato 7.000 Haarlemmers betreft;
  • longpatiënten langer last van de oudjaarsnacht (kunnen) hebben;
  • er longpatiënten zijn die genoodzaakt zijn binnen te blijven of om hun huis te ontvluchten naar bijvoorbeeld een vuurwerkvrij vakantiepark (de zgn. luchtvluchtelingen);
  • ook niet-longpatiënten longklachten en gezondheidsschade (kunnen) ondervinden;
 • Vuurwerk zeer schadelijke effecten heeft op de leefomgeving, vanwege de uitstoot van:
  • fijnstof, waarvan in steden een verhoging van factor 30 wordt gemeten;
  • zware metalen, die niet in het milieu worden afgebroken, maar erjuist ophopen;
  • stikstof;
   en waarbij:
  • deze uitstoot niet alleen schadelijk is voor een gezonde luchtkwaliteit, maar ook blijvende schade veroorzaakt aan bodem en water;
  • siervuurwerk meer schade aanricht dan knalvuurwerk;
  • vuurwerk veel zwerfvuil veroorzaakt;
 • Dieren (gehouden en vrije) lijden onder het afsteken van vuurwerk, door het oplopen van letsel, (blijvende) angst en stress en aantasting van gezondheid door giftige stoffen en plastics die zij binnen krijgen;
 • Vanwege eenduidigheid en overzichtelijkheid (ook) volgens de politie een totaalverbod het beste is te handhaven;
 • Tradities voor veel mensen waardevol zijn, maar het te ver gaat als mensen, dieren, natuur en milieu eronder lijden;
 • Een (collectief) feest niet staat of valt met het (kunnen) afsteken van vuurwerk;
 • Het College, bij monde van de burgemeester, heeft verklaard dat het zich niet zal verzetten als de Raad zich uitspreekt voor een algeheel lokaal verbod op consumentenvuurwerk.

Verzoekt het College:

 • In overleg te treden met de omliggende gemeenten in Zuid-Kennemerland om te komen tot een regionaal verbod op consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2021-2022 met uitzondering van schertsvuurwerk (categorie F1)
 • Uiterlijk in Q2 2021 een wijziging van de APV aan de gemeenteraad van Haarlem voor te leggen waarin een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3) wordt ingesteld voor het gehele gebied binnen de gemeentegrens van Haarlem, met uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes (categorie F1).
 • Deze nieuwe regels zoveel als mogelijk af te stemmen binnen de veiligheidsregio om een waterbedeffect zoveel als mogelijk te voorkomen.
 • Indien mogelijk (In verband met Covid 19) vanaf jaarwisseling 2021-2022 een of meer centrale (vuurwerk) show te (doen) organiseren/faciliteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Burhan Gün (GroenLinks)
Isabelle Wisse (PvdA)
Frits Garretsen (SP)
Gertjan Hulster (AP)
Frank Visser (ChristenUnie)

« Terug