Lange Veerstraat: Afstappen alleen bij drukte

Lange Veerstraat.jpg25-06-2020 23:02 25-06-2020 23:02

Het college heeft een aantal maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Zo is er extra ruimte gekomen voor terrassen op de Grote Markt en hangen er borden die fietsers aanmoedigen een andere route te kiezen of af te stappen bij drukte. Voor de Lange Veerstraat nam het college een verkeersbesluit genomen zodat je hier nu niet meer mag fietsen. De ChristenUnie vindt dit een stap te ver gaan.

Raadslid Frank Visser: "Er is in deze straat alleen een probleem tijdens uitgaansavonden. Op andere momenten moet je hier gewoon kunnen fietsen, het is de belangrijkste route voor fietsers vanuit de zuidelijke binnenstad naar het centrum. Het besluit van het college past niet bij het uitgangspunt dat bereikbaarheid prioriteit heeft boven verblijven."

De ChristenUnie diende daarom samen met PvdA en Actiepartij een motie in om net als in de andere straten uit te gaan van vrijwillig "afstappen bij drukte". De motie kreeg echter geen meerderheid. Wel steunden ook SP, Hart voor Haarlem, OPHaarlem, VVD en Trots Haarlem het voorstel. Deze zomer blijft de Lange Veerstraat daarom gesloten voor fietsers. Fietsers moeten omrijden via het Spaarne en deze weg twee keer oversteken. Na de zomer worden de maatregelen geevalueerd.

MOTIE Niet 7x24 uur fietsers verbieden maar alleen advies afstappen bij drukte

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

In beraadslaging over de nota anderhalvemetersamenleving op straat,

Constaterende dat:

 • In de nota de eerste vier uitgangspunten zijn

  1. Tijdelijkheid is de basis
  2. Voetgangers en fietsers hebben prioriteit
  3. Bereikbaarheid heeft prioriteit boven verblijven
  4. In eerste instantie zet de gemeente in op bewustwording en informatieverstrekking;

 • Op verschillende locaties “fietsers afstappen bij drukte” zijn geplaatst en daarnaast is voorgesteld fietsers te weren uit de Lange Veerstraat en Warmoesstraat “in tijdvensters”
 • In de praktijk middels de bebording, lijnen op de weg en een verkeersbesluit de Lange Veerstraat en Warmoesstraat feitelijk 7x24 uur zijn afgesloten voor fietsers;

Overwegende dat:

 • De oproep om af te stappen bij drukte goed past bij genoemde uitgangspunten en de eigen verantwoordelijkheid van burgers;
 • De afsluiting van de Lange Veerstraat en Warmoesstraat strijdig is met alle vier genoemde uitgangspunten, niet is uitgevoerd conform het voorstel in de nota en ook onvoldoende draagvlak heeft, bijvoorbeeld bij de Fietsersbond;
 • Het buiten uitgaansavonden goed mogelijk is om in deze straten 1,5 meter afstand te houden op de fiets;
 • Voor fietsers in de Lange Veerstraat de alternatieve route ook door horecagebied gaat (Korte Veerstraat) en onveilig is (2x oversteken Spaarne waarvan 1x ter hoogte van uitrit parkeergarage);

Verzoekt het college

De maatregelen in de Lange Veerstraat en Warmoesstraat aan te passen door aan te sluiten bij de maatregelen in onder meer de Kruisstraat en de Gierstraat waar slechts sprake is van een vriendelijk verzoek “fietsers afstappen bij drukte”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij
Marceline Schopman, PvdA

« Terug