Oneigenlijk gebruik of onterechte handhaving?

20200810 Park Oosterspaarn.jpg10-08-2020 21:28 10-08-2020 21:28

Maak je oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als je zelf in 2004 een contract met de gemeente hebt gesloten om als gezamenlijke omwonenden een stukje groenstrook te beheren? Deze vraag stelt de ChristenUnie aan het college n.a.v. klachten van bewoners die werden aangeschreven om de grond "terug te geven" aan de gemeente. Raadslid Frank Visser: "Ik heb sterk de indruk dat de bewoners zich in dit geval beter aan de afspraken houden dan de gemeente. De gemeente zou juist blij moeten zijn dat bewoners groen onderhouden want dat bespaart de gemeente geld"

Betreft: Gebruik gemeentegrond

 

Geacht College,

 

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de uitvoering van het project oneigenlijk gebruik gemeentegrond op de locatie Park Oosterspaarn.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Visser

Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

 

Toelichting

Sinds 2016 is de gemeente bezig met het project Oneigenlijk Gebruik Gemeentegrond. Doel van dit project is stukken grond die oneigenlijk worden gebruikt weer in beheer door de gemeente te laten komen dan wel deze stukken juist te verkopen aan de gebruiker zodat er geen sprake meer is van illegale situaties.

De ChristenUnie-fractie heeft een klacht ontvangen van bewoners van Park Oosterspaarn die in het kader van dit project zijn aangeschreven door de gemeente. Deze bewoners zijn van mening dat er geen sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond aangezien er sprake is van een overeenkomst met de gemeente. Zij hebben deze overeenkomst ook bij onze fractie overlegd.

Wij hebben over deze kwestie de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven wat er “oneigenlijk” is aan gebruik van gemeentegrond als hier een contract met de gemeente aan ten grondslag ligt?
  2. Volgens het schrijven van de gemeente aan de huidige bewoners behoort “het gebruik van gemeentegroen door middel van een participatiecontract niet meer tot de mogelijkheden” omdat de gemeente het gebruik van het openbaar groen “goed en toekomstbestendig” wil regelen. Onze fractie heeft alle stukken nagelezen die sinds 2016 zijn verstuurd aan de gemeenteraad over het genoemde project maar wij kunnen nergens terugvinden dat dit aan de gemeenteraad is gemeld. Kunt u daarom aangeven wanneer aan de raad is gemeld dat participatiecontracten niet meer mogelijk zijn?
  3. Kunt u aangeven hoe uw afwijzing van het gebruik van participatiecontracten past bij de uitgangspunten van het coalitieprogramma duurzaam doen?
  4. Wij hebben uiteraard begrip voor de wens van het college om bebouwing en andere zaken die strijdig zijn met het participatiecontract te verwijderen in verband met de gasleiding die loopt onder het stuk grond. Maar deelt u de mening dat er geen noodzaak is om handhavend op te treden bij bewoners die handelen conform het participatiecontract? Zo nee, wat is deze noodzaak dan?
  5. Klopt het dat de gemeente sinds 2004 geen enkele actie heeft ondernomen om het participatiecontract tussentijds te updaten of de uitvoering daarvan te verifieren en dat het contract ook niet aan nieuwe bewoners is voorgelegd die er tussentijds zijn komen wonen?
  6. Wat zijn precies de verdere plannen van de gemeente met dit smalle stukje grond achter de achtertuinen van de bewoners en het achterliggende park? De bewoners hebben in een gesprek met de gemeente over de brief gehoord dat het groen in de strook gemeentegrond verwijderd gaat worden maar dat er geen budget is voor een serieuze nieuwe inrichting. Klopt dit en zo ja wat beschouwd u specifiek voor deze strook grond en het achterliggende parkje als “goed en toekomstbestendig openbaar groen”?
  7. Bewoners merken op dat bij oplevering van het huizenblok (in 1996/1997) het achterliggende parkje ingericht zou worden met een bloesem- en fruitbomen en ingezaaid met een weidemengsel wat meerdere malen per jaar gemaaid zou worden. In de praktijk is het onderhoud van het park in de loop der jaren verwaterd. Deelt u de mening dat niet alleen de bewoners zich aan de afspraken van het participatiecontract dienen te houden maar dat de gemeente zich ook dient te houden aan de afspraken over de inrichting van het parkje?
  8. Ziet u kansen om in het betreffende parkje alsnog fruitbomen te planten en het park structureel te onderhouden conform de oorspronkelijke afspraken en zo bij te dragen aan uw doelstelling om deze collegeperiode in Haarlem 1700 bomen te planten?
  9. Zijn er nog andere locaties in Haarlem die momenteel in onderzoek zijn in het kader van het project Oneigenlijk Gebruik van Gemeentegrond waar in feite sprake is van een participatiecontract? Zo ja, om welke locaties gaat dit en welke conclusies trekt u n.a.v. de beantwoording van bovenstaande vragen en de uitgangspunten van het coalitieprogramma betreffende deze locaties?

« Terug