Zo veel mogelijk zonnepanelen op het station

DSC02808.JPG22-10-2020 23:54 22-10-2020 23:54

De gemeenteraad wil dat het maximale wordt gedaan om op het dak van het station niet alleen op de onzichtbare delen maar ook op het zichtbare deel zonnepanelen worden geplaatst. Dat staat in een motie die CDA, ChristenUnie, Actiepartij, PvdA en D66 hebben opgesteld en door een groot aantal partijen zijn meegetekend. Raadslid Frank Visser: "Natuurlijk moeten we rekening houden met de monumentale waarde van het pand maar met een goed ontwerp zijn zonnepanelen goed in te passen op stationskap. Zo kan het station niet alleen tot een monumentaal maar ook tot een duurzaam icoon worden voor de stad."

MOTIE Benut de zon op het station II

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020,

Constaterende dat:

  • De Raad in de motie “Benut de zon op het station” het college op 11 juli 2019 verzocht heeft zich in te zetten om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te krijgen van ProRail over de mogelijkheid om het stationsdak van Haarlem te benutten voor de opwek van duurzame energie, nu er lichtgewicht, meebuigende panelen bestaan die de dakconstructie minimaal zouden belasten, en nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft gespecificeerd op welk deel van het monumentale stationsdak panelen toegestaan zouden zijn.”
  • Het college naar aanleiding van deze motie in overleg is met ProRail over de plaatsing van zonnepanelen op onzichtbare plekken op het bitumen dak van het station;
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) medio 2020 zijn adviesbeleid heeft aangepast voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten en dat voortaan het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen niet langer een beslissend criterium is, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. [1]

Overwegende dat:

  • Het nieuwe RCE adviesbeleid mogelijkheden biedt om op het bitumen dak van station Haarlem niet alleen op vanaf het maaiveld onzichtbare plekken maar ook op vanaf het maaiveld zichtbare plekken zonnepanelen toe te passen;
  • Het nieuwe RCE adviesbeleid momenteel alleen nog uitgaat van opwek voor het gebouw zelf en nog geen oog heeft voor de mogelijkheden van collectieve zonnedaken;
  • Op het dak van station Amersfoort reeds op zichtbare plekken zonnepanelen zijn toegepast;
  • Haarlem een grote opgave heeft om voldoende dakoppervlak te vinden voor de toepassing van zonnepanelen om de ambities van de Regionale Energiestrategie en het Klimaatakkoord te halen;
  • Station Haarlem door de toepassing van zonnepanelen ook op de zichtbare delen van het dak een icoon kan worden voor de duurzame ambities van de stad door de centrale ligging en de combinatie met duurzame mobiliteit en dit ook bewoners van de stad kan stimuleren ook zelf zonnepanelen te installeren;
  • Het beeld van het monumentale monument bij toepassing van een goed plaatsingsplan nauwelijks wordt verstoord aangezien al sprake is van een zwart bitumen dak;

Verzoekt het college

In de gesprekken met ProRail en de RCE nadrukkelijk ook de toepassing van zonnepanelen op de zichtbare gedeeltes van het dak van station Haarlem te bepleiten en de mogelijkheden te verkennen met als doel het te plaatsen opwekvermogen te maximaliseren; Indien plaatsing op de zichtbare gedeeltes na deze verkenning nog niet gesteund wordt door de RCE, bij plaatsing van zonnepanelen op de niet zichtbare gedeeltes, wel rekening te houden met het later toevoegen van zonnepanelen op de zichtbare gedeeltes en de gemeenteraad binnen een jaar te informeren over de resultaten van dit overleg, En gaat over tot de orde van de dag.

Ron Dreijer, CDA
Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij
Ienke Verhoeff, PvdA
Bas van Leeuwen, D66

[1] https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/rce-versoepelt-adviesbeleid-zonnepanelen

« Terug