Meer aandacht voor mobiliteit Haarlem in MRA-lobby

DSC02801.JPG22-10-2020 23:24 22-10-2020 23:24

In de lobby van Metropoolregio Amsterdam moet meer aandacht komen voor de mobiliteitsknelpunten van Zuid-Kennemerland en IJmond. Hiervoor pleit de gemeenteraad in twee amendementen die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad zijn gesteund. De amendementen zijn opgesteld door ChristenUnie en PvdA.

Raadslid Frank Visser: “Het kan niet zo zijn dat de MRA alleen lobbyt voor belangrijke OV projecten in Amsterdam. Ja die projecten zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol zijn belangrijk maar ook in Haarlem zijn er bereikbaarheidsknelpunten. Er zijn investeringen nodig voor meer treinen naar Amsterdam Centraal en verder en in hoogwaardig openbaar vervoer en betere fietsverbindingen van Haarlem richting Schiphol, Amsterdam Zuid, Hoofddorp en Amstelveen. Ik ben blij met dat de gemeenteraad deze amendementen heeft aangenomen. Het geeft een duidelijk signaal naar Amsterdam, de provincie en het Rijk dat ook in onze regio belangrijke knelpunten zijn.”

AMENDEMENT Doorgaande treinen Amsterdam Centraal zijn MRA-breed belang

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020,

In beraadslaging over de Zienswijze MRA Werkplan en begroting 2021,

Overwegende dat:

 • Bekend is geworden dat Almere, Hilversum en Amersfoort hun Intercity verbinding met Amsterdam Centraal zullen verliezen en dat dit blijkens het landelijke Toekomstbeeld OV ook dreigt voor Haarlem vanwege capaciteitsbeperkingen op het spoor rond Amsterdam [1];
 • Hierdoor de reistijd tussen Haarlem, IJmond en Zaanstad en de meeste bestemmingen ten oosten en noordoosten van Amsterdam zoals Almere, Lelystad, Hilversum en Amersfoort zal toenemen;
 • Momenteel op Amsterdam Centraal alleen doorgaande treinen worden geboden op de corridor Zaandam-Utrecht;
 • In de plannen voor de verbouwing van station Amsterdam Centraal de situatie gehandhaafd blijft dat treinen uit Haarlem, Amersfoort, Almere en Hilversum keren op Amsterdam Centraal;
 • Voor een goede connectiviteit in de regio juist doorgaande, frequente en snelle verbindingen wenselijk zijn op Amsterdam Centraal in alle richtingen, zowel Intercity’s als Sprinters;

Besluit besluitpunt 2: “De zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven op punt 1;” aan te vullen met:

behoudens dat in het bijbehorende MRA position paper “Investerend de crisis te boven” onder het punt “Schaalsprong mobiliteitssysteem” moet worden toegevoegd:

 • dat de MRA inzet op het verder verbeteren van het spoor rond Amsterdam Centraal met als doel dat in de toekomst doorgaande verbindingen worden aangeboden tussen Haarlem/IJmond/Zaanstad en Almere/Hilversum/Amersfoort/Utrecht (“doorstroomstation Amsterdam”) met op alle trajecten zowel Intercity’s als Sprinters zodat reistijden korter worden en reizigers minder vaak hoeven over te stappen.

Verzoekt het college:

Zo mogelijk in samenwerking met de gemeenten Zaanstad, Almere, Lelystad, Hilversum en Amersfoort hiervoor een lobby richting het Rijk op te zetten;

En gaat over tot de orde van de dag

Frank Visser, ChristenUnie
Isabelle Wisse, PvdA
Gertjan Hulster, Actiepartij
Sacha Schneiders, GroenLinks
Thessa van der Windt, D66
Ron Dreijer, CDA
Moussa Aynan, Jouw Haarlem

[1] https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20201008_16813078/hilversum-dreigt-begeerde-intercity-status-deels-teverliezen-mediastad-op-termijn-weer-een-gepasseerd-station en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/documenten/rapporten/2019/02/06/toetsing-en-resultaten-lange-termijn-netwerk-uitwerking (vanaf blz. 61)

AMENDEMENT Schaalsprong “Metropolitaan Mobiliteitssysteem” ook voor Haarlem en IJmond

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020,

In beraadslaging over de Zienswijze MRA Werkplan en begroting 2021,

Constaterende dat:

 • Het vervoersnetwerk in de MRA-regio, zowel op de weg als op het spoor, in steeds grotere mate onder druk komt te staan;
 • De afspraken van Parijs ons nopen op zoek te gaan naar duurzame vervoersoplossingen;
 • Dit het moment is om een duurzame schaalsprong te maken in het mobiliteitssysteem van de MRA, wat het economische hart van Nederland genoemd mag worden;
 • Doel van uitvoeringslijn 3.1 “Schaalsprong mobiliteitssysteem” van het MRA-werkplan 2021 is dat er een gezamenlijke MRA-strategie komt voor de schaalsprong in het mobiliteitssysteem;

Overwegende dat:

 • Blijkens de MRA position paper “Investerend de crisis te boven” deze schaalsprong op korte termijn in ieder geval het doortrekken van de NoordZuidlijn vergt richting Schiphol-Hoofddorp en dat aansluitend daarop grote projecten zoals een lightrail-verbinding Amsterdam-Almere én het sluiten van de Amsterdamse metroring van groot belang zijn voor de opwaardering van het regionale mobiliteitssysteem.
 • Deze drie OV-projecten inderdaad van groot belang zijn voor de MRA, maar dat hierbij wordt miskend dat er ook een grote opgave ligt aan de westflank van de MRA-regio, mede gezien de grote woningbouwopgave;
 • In het regionale toekomstbeeld OV, het landelijke toekomstbeeld OV, in de Zuid Kennemer Agenda en in diverse moties van de gemeenteraad van Haarlem verschillende denkbeelden staan qua routes en modaliteiten (trein, lightrail, metro, Bus Rapid Transit) voor het bereiken van een schaalsprong in dit deel van de MRA, maar dat in al deze stukken de noodzaak van deze schaalsprong wordt onderschreven;

Besluit Besluitpunt 2: “De zienswijze ‘geen bezwaar’ af te geven op punt 1;” aan te vullen met: behoudens dat in het bijbehorende MRA position paper “Investerend de crisis te boven” onder het punt “Schaalsprong mobiliteitssysteem” moet worden toegevoegd:

 • dat de MRA inzet op een schaalsprong van het OV, vanaf Haarlem/IJmond richting Schiphol Noord/Amstelveen/Amsterdam-Zuid, waarbij het wenselijk is dat er vóór 2025 samen met het Rijk een gedragen en robuust voorkeursscenario voor deze corridor wordt ontwikkeld;
 • dat de MRA inzet op een schaalsprong in het fietsnetwerk Zuid-Kennemerland-Haarlem-Zuid – Amsterdam-Zuid (de “Zuid-Zuid-fietsverbinding”).

En gaat over tot de orde van de dag.

Isabelle Wisse, PvdA
Thessa van der Windt, D66
Frank Visser, ChristenUnie
Eva van den Raadt, CDA
Peter van den Doel, GroenLinks

« Terug