Herontwikkeling bibliotheek biedt kansen woningbouw

DSC02760.JPG22-10-2020 23:57 22-10-2020 23:57

ChristenUnie, Actiepartij en Jouw Haarlem hebben in de gemeenteraad gevraagd de verbouwplannen van de stadsbibliotheek te heroverwegen om te komen tot een beter plan en zijn daarbij gesteund door Trots Haarlem. Nadat de genoemde partijen een verdergaand amendement wijzigden in een motie om alternatieven te onderzoeken sloten PvdA en SP zich aan maar dit was net niet genoeg voor een raadsmeerderheid. De overige partijen willen doorgaan met het huidige plan en geen tijd verliezen.

Raadslid Frank Visser: “Er moet iets gebeuren aan de bieb. Zo moet het gebouw veel duurzamer. Maar als je zoveel geld, ruim 6 miljoen euro, gaat investeren dan is het goed breder te kijken. Het monumentale deel moet je natuurlijk behouden maar als je het nieuwste gedeelte van het gebouw vernieuwd dan ontstaat er ruimte voor een combinatie met woningbouw of voor extra culturele functies zoals Hart en de Pletterij. Dat kan opbrengsten opleveren om de extra kosten van zo’n radicale aanpak te kunnen bekostigen. Helaas blijft het nu bij een verbouwing en zal hierdoor echte vernieuwing nog jaren op zich laten wachten.”

MOTIE haalbaarheidsanalyse herontwikkeling centrumvestiging bibliotheek

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 22 oktober 2020,

naar aanleiding van de vernieuwing van de bibliotheekvestigingen,

constaterende dat,

  • in het raadsbesluit wordt gevraagd een krediet ter beschikking te stellen van 6 miljoen euro teneinde onderhoud en verduurzaming van de centrumlocatie van de bibliotheek aan het Doelenplein te realiseren,
  • in de bijlage “Beoordeling Huidige Locaties Bibliotheek Haarlem” bij de “Verkenning Toekomst Bibliotheek in Haarlem” uit 2017 nadrukkelijk een onderzoeksvraag is geformuleerd gericht op mogelijke sloop-/nieuwbouw en verhuizing van de bibiotheekvestiging naar een andere, eveneens centraal gelegen locatie

overwegende dat,

  • dat alleen een kostenberekening is gemaakt op basis van normbedragen van sloop/nieuwbouw van de centrumlocatie
  • hierbij niet is gekeken naar mogelijke te combineren ontwikkelingen die baten kunnen opleveren zoals woningbouw of hervestiging van andere culturele functies zoals HART;
  • in de raadscommissies ontwikkeling d.d. 5 maart en 24 september jl. door verschillende commissieleden is verzocht de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie nader te onderzoeken,
  • uit de bijlage aan dit amendement blijkt dat er, zowel met als zonder hervestiging van de bibliotheek, op de locatie een aanzienlijk ontwikkelpotentieel bestaat van 27-120 woningen,
  • er naast herhuisvesting van de bibliotheek meerdere ruimtelijke vraagstukken in (het centrum van) Haarlem spelen, waarbij de vraag naar woonruimte bijzonder groot is,
  • een verdere verkenning van de herontwikkeling kan 1.) leiden tot een ruimtelijk optimale invulling van de locatie, 2.) inzicht geven in de potentiële opbrengsten uit herontwikkeling 3.) resulteren in een betere afweging om een besluit te nemen over de investering van 6 miljoen euro in de verbetering van de bibliotheekvestiging,
  • een verkenning binnen enkele maanden gerealiseerd kan zijn en daarmee nauwelijks tot onoverkomelijke vertraging kan leiden bij de realisatie van plannen ten behoeve van de bibliotheek.
  • De aanpassingen van de andere locaties zonder vertraging kunnen starten

Verzoekt het college:

Voor de behandeling van de Kadernota 2022 in voorjaar 2021 een quick scan uit te voeren naar een mogelijke alternatieve ontwikkeling van de centrumlocatie bij sloop/nieuwbouw of optopping op de huidige bebouwing inclusief combinatie met andere functies waarbij wordt gekeken naar de stedenbouwkundige mogelijkheden en de kosten en baten op hoofdlijnen en dit naar de Raad te sturen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster, Actiepartij

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug