Nieuwe ligplaatsvergunning? Dan emissievrij!

DSC02788.JPG22-10-2020 22:12 22-10-2020 22:12

Er is een enorme wachtlijst voor een recreatieve ligplaats op het water in Haarlem: zo’n 1000 mensen. Het college heeft daarom besloten dat ligplaatsen in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn voor inwoners van Haarlem. De ChristenUnie heeft voorgesteld ook strengere eisen te stellen voor de duurzaamheid van vaartuigen naar voorbeeld van o.a. de gemeente Utrecht.

Een raadsmeerderheid steunde een motie van de ChristenUnie om dit verder te onderzoeken. Op voorstel van GroenLinks wordt in de motie niet alleen gevraagd te kijken naar de mogelijkheden van nieuwe vergunningen maar ook naar de bestaande ligplaatsvergunningen.

Raadslid Frank Visser: “Ons doel is dat Haarlemse boten uiteindelijk klimaatneutraal worden. De vraag is hoe lang de overgangstermijn hiervoor moet zijn want dit vraagt natuurlijk investeringen voor botenbezitters. Je kunt dan het makkelijkst beginnen bij aanvragen voor nieuwe ligplaatsvergunningen”.

MOTIE Haarlem duurzaam, ook op het water

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020,

In beraadslaging over de Verordening Haarlemse Wateren 2020,

Constaterende dat:

  • In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat Haarlem in 2030 klimaatneutraal moet zijn;
  • Ook gemotoriseerde schepen bijdragen aan de uitstoot van CO2 en andere stoffen;
  • In de zomer veel gemotoriseerde schepen varen over de Haarlemse wateren;
  • De gemeente Utrecht alleen nieuwe ligplaatsvergunningen verleent voor boten die emissievrij zijn (elektrisch of met spierkracht aangedreven) [1].

Overwegende dat:

  • Verduurzaming van vaartuigen in Haarlem een bijdrage levert aan verbetering van het klimaat en de luchtkwaliteit;
  • Het college op grond van de Ambitiekaart Haarlemse wateren (pag. 31) al heeft toegezegd beleidsregels te maken om de duurzaamheid van het varen met sloepen en andere kleine bootjes in Haarlem te bevorderen;
  • Het van belang is dat houders van een ligplaatsvergunning en mensen op de wachtlijst voor een ligplaatsvergunning zo snel mogelijk weten welke duurzaamheidseisen gaan gelden en wanneer deze eisen ingaan;
  • Het redelijk is dat houders van een ligplaatsvergunning daarbij een ruime overgangstermijn krijgen tot bijvoorbeeld 2025;

Verzoekt het college om:

Voor 1 juli 2021 in overleg met belanghebbenden en zo mogelijk lering trekkend van beleid in andere gemeenten met een voorstel te komen dat regelt dat nieuwe ligplaatsvergunningen alleen nog verleend worden voor boten die emissievrij zijn (richtdatum invoering: 2022) en dat ook bestaande houders van een ligplaats moeten voldoen aan emissie-eisen (uitgangspunt: voorwaarde emissievrij vanaf 2025);

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie
Sacha Schneiders, GroenLinks
Bas van Leeuwen, D66
Ron Dreijer, CDA
Isabelle Wisse, PvdA
Gertjan Hulster, Actiepartij

 

[1] https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/boot/recreatievaart-plezierboten/#c325358

« Terug