Begroting 2021: Afvalstoffenheffing en huishoudelijke hulp

DSC02690.JPG06-11-2020 20:58 06-11-2020 20:58

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 heeft de ChristenUnie geprobeerd bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en een forse stijging van de afvalstoffenheffing tegen te houden. Het eerste is helaas (nog) niet gelukt, het tweede wel. Ook werd een motie van de ChristenUnie aangenomen om de verdeling van de subsidies in het sociaal domein te evalueren zodat deze verdeling in 2022 beter gaat.

Afvalstoffenheffing: niet straffen maar belonen

Het college wilde, na eerdere vragen in de raad van o.a. CDA en D66, de afvalstoffenheffing differentiëren naar huishoudensgrootte. Momenteel is er in Haarlem net als veel andere gemeenten in het tarief alleen onderscheid tussen 1 en meerpersoonshuishoudens. In het nieuwe voorstel zou er een apart tarief komen voor 1, 2, 3, 4 en 5 of meerpersoonshuishoudens. Het gevolg zou zijn dat 2 persoonshuishoudens enkele tientjes goedkoper uit zouden zijn maar dat huishoudens met 4 of meer personen fors duurder uit zouden zijn. De ChristenUnie heeft zich met succes hier fel tegen verzet.

Raadslid Frank Visser: “Met het voorstel zou Haarlem qua woonlasten voor gezinnen de duurste stad van het land worden. Het voorstel was ook onrechtvaardig. Gezinnen die hun afval heel goed scheiden zouden fors duurder uit zijn en twee persoonshuishoudens die hun afval niet goed scheiden zouden juist worden beloond. Ik ben blij dat voorstel voor de afvalstoffenheffing in ieder geval voor komend jaar van tafel is. Hopelijk kunnen we in de raad een meerderheid vinden om in 2022 tot een systeem te komen waarin afval scheiden wordt beloond ongeacht de grootte van het huishouden.”

Huishoudelijke hulp: niet snijden in uren

De kosten voor WMO en jeugdzorg stijgen in Haarlem fors, net als in alle andere gemeente in Nederland. Maatregelen zijn daarom nodig en ook meer geld van het Rijk. Of het Rijk meer gaat bijdragen wordt pas duidelijk na de komende verkiezingen. Het college heeft voor 2021 en 2022 wel een reeks bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Raadslid Frank Visser: “Veel van deze bezuinigingen zijn wel te verdedigen maar bij zeker drie voorstellen heeft de ChristenUnie grote bedenkingen. Wij zijn tegen het verlagen van de verhuiskostenvergoeding voor mensen die moeten verhuizen naar een aangepaste woning. Vorig jaar hebben we dit nog met succes tegen kunnen houden. Dit jaar is het helaas niet gelukt. Ook zijn we niet blij met het afschaffen van de kortingsregeling voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Juist mantelzorgers hebben dit stukje extra hulp hard nodig”

Belangrijkste voorstel waar de ChristenUnie tegen is, is de aanpassing van het normenkader huishoudelijke hulp. Hierdoor moeten alle cliënten opnieuw beoordeeld worden en zullen veel mensen minder uren hulp krijgen. Visser: “Dit grijpt diep in in het leven van mensen terwijl het de gemeente nauwelijks iets oplevert. Het kost de maatschappij zelfs mogelijk meer geld want de kans is groot dat mensen hierdoor sneller zijn aangewezen op een verzorgingshuis”. Het college wil zelfs nog een stap verder gaan en overgaan tot resultaatbekostiging. “Je krijgt dan niet meer een vast aantal uren huishoudelijke hulp per week, maar de gemeente draagt alleen zorgt voor het resultaat “een schoon huis”. Dit geeft veel onzekerheden voor bewoners maar bovenal raken mensen die al zo afhankelijk zijn van zorg daarmee het laatste stukje regie kwijt. Dat ze aan de hulp kunnen vragen om iets meer aandacht te geven in hun huis en dan iets anders maar te laten.”

Een raadsmeerderheid heeft het voorstel van de ChristenUnie om deze maatregel niet door te voeren verworpen. Maar de ChristenUnie zal zich blijven verzetten. Visser: “Resultaatbekostiging kan pas worden ingevoerd als een landelijke wet is aangepast. We hebben nog een paar manden om in de gemeenteraad hier verder over door te spreken.”

Sociale basis

Een voorstel van de ChristenUnie dat wel is aangenomen door de gemeenteraad is een oproep aan het college om de verdeling van de subsidies voor de zogenaamde sociale basis te evalueren en het komende jaar bij de verdeling van het geld voor 2022 kleine organisaties die subsidie aanvragen beter te ondersteunen om te voorkomen dat goede initiatieven afvallen puur alleen omdat de aanvraag niet goed is gefomuleerd.. Uit deze subsidiepot wordt onder meer jeugd-, welzijns- en ouderenwerk betaald. Omdat het aantal aanvragen hoger was dan het budget zijn ze niet allemaal gehonoreerd. Over een aantal met name kleinere initatieven is discussie ontstaan of zij wel terecht zijn afgewezen.

Mantelzorgcompliment

Een voorstel van de ChristenUnie om in Haarlem het mantelzorgcompliment weer in te voeren heeft het helaas niet gehaald. Het mantelzorgcompliment is een kleine blijk van waardering die aangevraagd kan worden door mensen die mantelzorg ontvangen voor hun mantelzorgers. Vanuit de coalitie kwam er wel steun van het CDA voor dit voorstel maar dat was onvoldoende voor een meerderheid. Frank Visser: “Ik blijf dit proberen want ik vind dat mantelzorgers dit stukje waardering verdienen. Dit instrument is ook effectiever in het bereiken van de doelgroep dan de jaarlijkse Dag van de Mantelzorger. Het afgelopen jaar is het aantal mantelzorgers dat bij de gemeente bekend is met 10% gedaald. Het mantelzorgcompliment is een goed instrument om meer mantelzorgers in beeld te krijgen zodat de gemeente ze kan ondersteunen.”

Overige moties

In totaal heft de gemeenteraad over 45 moties en amendementen gestemd. De ChristenUnie heeft ook enkele voorstellen van andere partijen mee ingediend die door de gemeenteraad zijn aangenomen. Zo is het college via een motie gevraagd om de financiële risico’s van het klimaatprobleem beter in kaart te brengen en is het college gevraagd te komen met een concreet aanplantplan voor nieuwe bomen. In het coalitieprogramma staat de ambitie om 1700 nieuwe bomen te planten maar om deze doelstelling te halen moeten volgend jaar nog veel bomen gepland worden. Ook moet de registratie van het aantal bomen in Haarlem verbeteren.

Uiteindelijk heeft de ChristenUnie als enige oppositiepartij de begroting gesteund samen met coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en CDA. Wij hebben daarbij wel aangetekend dat wij niet akkoord zijn met de bezuiniging op de huishoudelijke hulp in de WMO.

Lees hieronder de volledige debatbijdrage van de ChristenUnie en de ingediende moties en amendementen.

 

Bijdrage 1e termijn

Voorzitter, de ChristenUnie moet wethouder Snoek dit jaar teleurstellen. Wij komen niet met een alternatieve begroting zoals vorig jaar. Maar wij hebben wel een reeks voorstellen gemaakt om de begroting aan te passen. Wij snappen de lastige opgave die college heeft in deze financieel moeilijke tijden, maar wij zijn er wel van overtuigd dat op onderdelen andere keuzes nodig en mogelijk zijn. Keuzes die Haarlem socialer, groener en financieel robuuster maken en die ruimte bieden voor de broodnodige investeringen in onze mooie stad.

Corona

De uitdagingen zijn dit jaar groot door de corona crisis. Niet alleen financieel en economisch maar vooral ook sociaal. Er zijn nog heel veel onzekerheden. Maar de crisis heeft ook positieve effecten. Elk jaar klagen wel partijen in deze raad dat Haarlem te veel een slaapstad is. Haarlem zou meer een werkstad moeten worden. En zie daar, door al het thuiswerken is onze woonstad ineens ook een werkstad. Vijf dagen thuiswerken is niet ideaal maar ik hoop dat we ook na de crisis wat meer thuis werken, dat scheelt al veel mobiliteitsknelpunten in de stad.

Haarlem is ook in rap tempo een stad van e-bikes geworden. We hebben een grote opgave om onze stad en de regio snel fietsvriendelijker te maken. Als ik dan kijk naar de indicatoren in de begroting op dit gebied dan kan dat scherper. Voor het aandeel fiets en OV gebruik wordt alleen naar het woon/werk verkeer gekeken (blz. 111). We hebben echter juist inzicht nodig in de totale modal split. In die totale mobiliteitsvraag kan en moet het aandeel duurzame mobiliteit dus lopen, fietsen en OV groter.

WMO en jeugdzorg

Naast de corona crisis is vooral de financiële opgave van de WMO en de Jeugdzorg de grootste uitdaging van deze begroting. Ik snap dat het college zoekt naar kostenbesparingen maar enkele voorstellen kan de ChristenUnie niet steunen. Zo is de ChristenUnie niet akkoord met het verlagen van de verhuiskostenvergoeding in de WMO. Vorig jaar is deze bezuiniging nota bene door de gemeenteraad op voorstel van de ChristenUnie teruggedraaid en nu probeert het college het weer! Het college verwijst naar Nibud normen maar vergeet dat de verhuiskostenvergoeding ook een stimulans is om te verhuizen en zo te besparen op WMO kosten en de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Daarom mijn amendement met nummer 4.

Een voorstel waar ik het absoluut niet mee eens ben is het voorstel om een nieuw normenkader in te voeren voor de huishoudelijke hulp en over te gaan op resultaatsbekostiging. Ik heb in een andere gemeente gezien wat dit betekent en dit heeft voor de gebruikers van deze regeling, mensen met een grote zorgbehoefte, een enorme impact. Voorzitter, dit moeten we echt niet willen. Het geeft mensen veel stress en onzekerheid en aan het eind hebben ze dan misschien 1 of 2 uur minder hulp terwijl hun situatie vaak slechter is dan het moment dat ze voor het eerst deze hulp kregen. En voor de gemeente levert het financieel nauwelijks iets op, dat erkent het college zelf. Maar in plaats van de maatregel te schrappen gaat het college nog een stap verder: geen vast aantal uren meer maar resultaatbekostiging. Dat is eerder door de rechter afgeschoten maar een nieuwe wetswijziging maakt dit waarschijnlijk volgend jaar weer mogelijk. Voorzitter, dat moeten we echt niet willen. Daarmee ontnemen we kwetsbare inwoners van Haarlem het laatste stukje regie, dat ze nog een beetje kunnen bepalen hoe de uren hulp precies worden benut. Vandaar mijn amendement onder nummer 16 om deze maatregel te voorkomen. Ik dek dit door subsidies niet volledig te indexeren komend jaar.

Ik zie dat GroenLinks twee andere maatregelen uit het bezuinigingspakket wil terugdraaien namelijk de invoering van budgetplafonds en het iets hogere tarief voor RegioRijder. Mijn vraag aan de wethouder: stel u zou 1 maatregel uit uw pakket mogen terugdraaien. Een maatregel die volgens u het meeste impact heeft op de huidige cliënten. Welke zou u dan terugdraaien? Ik denk dat dit het normenkader en de resultaatsbekostiging is!

Volgende week is de week van de mantelzorger. Mantelzorgers moeten we als gemeente ondersteunen. Een instrument daarbij is de kortingsregeling voor huishoudelijke hulp. Het college wil deze korting echter schrappen. Ik zoek nog dekking om deze maatregel terug te draaien.

Vorig jaar heb ik voorgesteld in Haarlem het mantelzorgcompliment in te voeren. Een kleine jaarlijkse blijk van waardering die er tevens toe bijdraagt dat mantelzorgers in beeld zijn van de gemeente. Het voorstel haalde het toen net niet. Dit jaar heb ik echter extra reden om het opnieuw voor te stellen. Het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij Tandem is bijna 10% gedaald in 1 jaar tijd. We hebben dus een instrument nodig om de mantelzorgers weer beter in beeld te krijgen in Haarlem. Ik hoop op steun van een raadsmeerderheid.

Sociaal domein

Voorzitter dan de rest van het sociaal domein. Deze week zijn de resultaten bekend geworden van de verdeling van de subsidies voor de sociale basis. De ChristenUnie heeft daarover een aantal vragen.

Dock en Haarlem Effect moeten als grote welzijnsorganisaties wat inleveren maar blijven veel zelf doen. Idee was dacht ik dat er regie zou zijn en dat Dock en Effect zo min mogelijk zelf zouden doen. Nu zie ik toch aantal kleine organisaties buiten de boot gevallen waar ik vraagtekens bij heb!

Sommige initiatieven zijn ongetwijfeld terecht afgevallen. Maar bij anderen heb ik ook vraagtekens, juist omdat ze heel efficiënt werken en eigen geld inbrengen. Zo is er met organisaties die zijn afgevallen niet altijd een gesprek geweest waarin zaken uit de aanvraag toegelicht konden worden. Is dat wel zorgvuldig genoeg gegaan?

Nu komt Trots met een motie om het project De huiskamer van Oost geld te geven zodat ze een nieuwe locatie kunnen huren nu het huidige pand wordt gesloopt. Op zich begrijpelijk maar dit project heeft niet meegedaan met de aanvraag sociale basis. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor sociëteit Koinonia zoals ook genoemd door actiepartij. Deze club bestaat al tientallen jaren en heeft nooit subsidie gebruikt maar is nu door Corona wel in de problemen.

Gelukkig is komend jaar een tussenjaar. De ChristenUnie roept het college via een motie op komend jaar in gesprek te gaan met de kleine initiatieven die zijn afgevallen en eventuele nieuwe initiatieven en ze zo te ondersteunen in het proces dat ze volgend jaar een serieuze kans hebben om alsnog in aanmerking te komen voor de sociale basis. Ik doe vanavond verder geen uitspraken over de verdeling voor 2021 want ik heb begrepen dat sommige partijen hier nog over in gesprek willen met het college in de commissie samenleving. Mijn motie is er alleen op gericht om het subsidieproces voor 2022 te optimaliseren.

Reserves

Voorzitter, voor een tijd als deze zijn er reserves, dus ik begrijp dat het college hier een greep uit doet. Maar het gaat wel erg hard. De ChristenUnie wil daarom sneller de reserves weer aanvullen. In amendement 11 gaat dit om de reserve beheer in amendement 12 om de reserve vastgoed. Ik dek dit door een kleine aanpassing van de OZB, via een kleine verhoging van de toerismebelasting en door de efficiency taakstelling voor cultureel erfgoed te verhogen. Dit aanvullen van de reserves maakt onze financiën robuuster en zorgt er voor dat er op korte termijn ook meer investeringsruimte ontstaat om de economie weer op gang te brengen.

Investeren

Want de ChristenUnie is het eens met het college: juist nu moeten we investeren in de stad. Maar al die investeringen maken ons in ieder geval op korte termijn wel kwetsbaar. We moeten onze weerstandsratio snel weer op peil brengen. Er had wat betreft de ChristenUnie meer in eigen vlees gesneden moeten worden. Investeren moeten we ook slim doen. Dat betekent elke investering kritisch bekijken daarom steun voor voorstel GroenLinks om de herinrichting Oostersingelgracht te versnellen. Dat betekent dat we aanpak van het kruispunt Amerikaweg/Schipholweg uitstellen maar daar is alle reden voor nu er plannen zijn voor een OV knooppunt Haarlem Zuid die maken dat dit kruispunt wellicht heel anders moet worden ingericht.

Mooi dat er geld komt voor de fietspaden Rijksstraatweg, maar ook hier willen wij nog een gesprek in de raad over het totaalplaatje. Wij willen meer geld voor het autoluw maken van de Vijfhoek en andere plekken in de binnenstad en stellen voor het geld voor de herinrichting van de Cronjéstraat te benutten aangezien deze straat technisch gezien nog niet aan vervanging toe is.

De ChristenUnie roept met motie 6 het college op de bouwplannen voor de Waddenstraat te optimaliseren. De kaders hebben we al vastgesteld maar nu blijkt er ineens 2 miljoen extra nodig te zijn uit het Investeringsplan. We zijn nog op tijd om opnieuw naar die kaders te kijken. Als we het plan optimaliseren met wellicht meer woningen en een iets lagere parkeernorm spelen we geld vrij om te investeren in het realiseren van 30 km zones, een grote wens van veel partijen in deze raad.

Wij zien ook ruimte voor extra investeringen in de openbare ruimte. Door de externe inhuur versneld te beperken kan er budget vrij komen voor het werk-met-werk budget. Zo kunnen we bij onderhoud van straten ook extra wensen realiseren zoals meer groen, speelplekken en fietspaden. Hiervoor heb ik amendement 13 ingediend.

De ChristenUnie is verbaasd over de reservering van 3 miljoen euro voor cultuur. Er zijn vast investeringen nodig maar wat precies? Bij onderwijs en vastgoed is al lang duidelijk wat de opgave is en moeten scherpe keuzes worden gemaakt want er zijn miljoenen euro’s minder dan nodig. Voor cultuur lijkt het andersom, er is een budget waar projecten bij worden gezocht. Mijn fractie vind dit een lastige afweging want zo kunnen wij geen prioriteiten stellen.

Afronding

Voorzitter ik had vandaag een groot punt willen maken over het voorstel om de afvalstoffenheffing te differentiëren. Hierdoor zouden 2 persoonshuishoudens enkele tientjes goedkoper uit zijn maar zouden gezinnen tot meer dan 100 euro extra per jaar moeten betalen De ChristenUnie vind dit voorstel van het college heel oneerlijk. We zouden daarmee veruit de duurste gemeente worden van Nederland qua belastingen. Maar ook klopt de aanname niet dat gezinnen meer moeten betalen omdat ze meer afval produceren. Er zijn genoeg gezinnen die hun afval heel goed scheiden en twee persoonshuishoudens die bergen restafval produceren. Wij willen naar een systeem dat afval scheiden beloont in plaats van deze forse belastingverhoging. Ik ben daarom blij dat de coalitie ook tot het inzicht is gekomen dat het voorstel wat er ligt niet goed is en nu met een amendement komt om deze wijziging een jaar uit te stellen. Komend jaar kunnen we dan samen zoeken naar een beter voorstel. Voor de ChristenUnie moet dat een beloningssysteem zijn zoals ook staat in het coalitieprogramma.

Complimenten hoe college bezig is met woningbouwopgave en eerste rijkssubsidie heeft binnengesleept. Ook rond OV en fiets ben ik positief gestemd dat er komend jaar mooie voorstellen van het college gaan komen al is hier en daar nog wel aanscherping nodig als ik naar de eerste contouren kijk.

Voorzitter, met deze begrotingsbehandeling zijn we er nog niet. Voor een deel zijn nog keuzes nodig. Er zijn nog veel onzekerheden rond WMO, jeugdzorg en de gevolgen van de Corona crisis. En dan zijn er nog de forse taakstellingen in de begroting. Hoe gaat het college de raad daar bij betrokken worden. De ChristenUnie wil een lijst mogelijke besparingen zodat er voor de Raad echt iets te kiezen is!

 

Bijdrage 2e termijn

Voorzitter, dhr. vd Raadt van Trots zegt altijd dat als je motie niet wordt aangenomen hij uiteindelijk vaak na een tijdje toch wordt overgenomen door de coalitie. En warempel hij heeft gelijk. Want verschillende voorstellen uit de alternatieve begroting van de ChristenUnie van vorig jaar zijn dit jaar alsnog overgenomen. Zo heeft het college het participatie en initiatievenbudget nog wat meer bezuinigd dan wij vorig jaar nog voorstelden, heeft het college werk gemaakt van het sterker verminderen van de externe inhuur en zijn de parkeertarieven wat verder verhoogd om zo enkele goede voorstellen te kunnen betalen. Dat geeft hoop voorzitter voor alle oppositiepartijen.

We hebben een goed debat gehad al en ik heb goede hoop dat een aantal voorstellen van de oppositie het gaan halen bij de stemming, en anders volgend jaar... Wel had ik graag gezien dat over de WMO en dan met name het normenkader en resultaatgericht werken een veel fundamenteler debat was gevoerd op basis van meer achtergrondinformatie. Op dit punt ben ik echt teleurgesteld in het college en in de coalitiepartijen. Maar ook hier houd de ChristenUnie hoop.

Ik loop enkele amendementen en moties af:

 • Amendement 4 over verhuiskostenvergoeding gaat college uit van Nibud normen en volgens die normen zou de vergoeding lager kunnen stelt het college. Het college vergeet dat deze vergoeding ook bedoeld is om te prikkelen tot verhuizing. Dat levert meer doorstroming op de woningmarkt en mogelijk ook kostenbesparing bij WMO voorzieningen zoals uitgewerkt in initiatiefvoorstel PvdA. Misschien niet op korte termijn maar wel op lange termijn als bewoners weer extra WMO voorzieningen nodig hebben als ze er lichamelijk op achteruit gaan.

 • Ik handhaaf motie 6 over optimalisatie van de woningbouw Waddenstraat omdat met meer woningen en lagere parkeernorm wel degelijk meer mogelijk is, en deze raad stelt tenslotte de kaders.

 • Amendement 37 voor meer geld voor autoluw maken van de Vijfhoek trek ik in omdat veel partijen het niet eens zijn met de dekking Cronjéstraat. Ik dien als alternatief nu een motie in met Actiepartij die het college oproept in volgend investeringsplan geld te zoeken om uitbreiding van autoluwe gebieden mogelijk te maken.

 • Amendement 13 over werk met werk maken door minder externe inhuur wordt nu meegetekend door Trots. College maak er werk van zou ik zeggen!

 • Motie 38 om de partijen die in 2021 zijn afgevallen voor de sociale basis volgend jaar een reële kans te geven is nu meegetekend door Trots, Actiepartij en CDA en ik begrijp dat meer partijen willen steun. In deze motie is nu ook aandacht voor de zelforganisaties. Sowieso lijkt het mij goed om ook in de commissie samenleving nog in detail door te praten over de resultaten van 2021. Met mijn motie ligt er in ieder geval al een duidelijke opdracht waar komend jaar in ieder geval naar gekeken zou moeten worden.

 • Ik heb nog één nieuwe motie. Deze motie vraagt om een Corona Initiatieven Fonds naar het voorbeeld van de gemeente Deventer. Dit fonds is bedoeld voor plannen en activiteiten die bijdragen aan de gastvrijheid, aantrekkelijkheid, sociale cohesie of veerkracht van Haarlem en Spaarndam in deze Corona-crisis. Ik zie dat mevrouw Otten een vergelijkbaar voorstel maar dan alleen gericht op ondernemers heeft aangepast. Ik hoop dat of haar voorstel of die van mij wordt aangenomen. Ik zal dat van haar in ieder geval ook steunen.

 • Ik heb amendement 16 over normenkader huishoudelijke hulp gewijzigd. Ik dekte het door subsidies niet volledig te indexeren. Uit antwoorden op technische vragen blijkt dat dit 1,1 miljoen oplevert terwijl voor het handhaven van huidige normenkader en productiebekostiging in plaats van resultaatbekostiging maar 2 ton nodig is oplopend naar 4 ton in 2023. Daarom stel ik nu samen met Actiepartij voor om subsidies voor sociale basis en cultuur wel te indexeren, dat betreft namelijk voornamelijk CAO lonen.

 • Ons logo staat nu op het CDA amendement voor het uitstellen van de differentiatie van de afvalstoffenheffing. De titel stelt dat dit geen afstel is. Daar zijn we het niet mee eens, ons uitgangspunt is, en dat heeft het CDA net ook beaamd via een interruptie dat een beloningssysteem de voorkeur heeft. Hier spreken we komend jaar verder over.

Voorzitter, na vanavond zijn we er nog niet. De uitdagingen in de WMO en Jeugdzorg blijven en er ligt nog een grote investeringsopgave in onderwijshuisvesting, verduurzaming vastgoed, energietransitie en mobiliteitstransitie.  Daar moet allemaal nog geld voor gevonden worden. Ik wens het college komend jaar veel wijsheid en zegen bij deze opgave.

MOTIE Sociale basis tussenjaar goed benutten

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • Het college een besluit heeft genomen over de Toekenning subsidies sociale basis 2021;
 • Hierbij meerdere nieuwe initiatieven zijn gehonoreerd maar een aantal nieuwe initiatieven “nog niet” zoals inloophuis Molenwijk;
 • Een aantal bestaande initiatieven geheel of gedeeltelijk zijn afgevallen zoals Schakels van Noord, het jongerenwerk van YfC en de voorstellen voor eenzaamheidsbestrijding in Schalkwijk van Jongeren in Beweging;
 • Haarlem Effect en Dock ook hebben ingeleverd maar nog steeds een groot deel van de subsidies ontvangen voor uitvoerend werk in de sociale basis;
 • Zelforganisaties 2 jaar lang hebben meegedaan aan het proces sociale basis maar nu hebben gehoord dat ze een nieuw traject moeten ingaan met Dock;

Overwegende dat:

 • Een aantal afgevallen initiatieven een groot bereik hebben in verhouding tot een beperkte gemeentelijke bijdrage;
 • Er signalen zijn dat afvallers daarom van mening zijn dat zij gegeven het subsidiekader onterecht zijn afgevallen en dit mogelijk met een andere inrichting van het proces anders was verlopen;
 • Het college voorbij is gegaan aan laagdrempeligheid, kennis, kunde, ervaring, passie en betrokkenheid van zelforganisaties en er meer naar de vorm en niet naar de inhoud is gekeken;
 • Het nog onduidelijk is wat de betere samenwerking van Haarlem Effect en Dock heeft opgeleverd en nog zal opleveren;
 • Het van belang is voor de afweging over subsidies sociale basis 2022 dat in 2021 afgevallen voorstellen en mogelijke nieuwe initiatiefnemers zoals Huiskamer Oost en sociëteit Koinonia een reële kans maken;

Verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met initiatiefnemers van afgevallen voorstellen voor de sociale basis 2021 en met eventuele nieuwe initiatiefnemers over de vraag wat er nodig is om deze initiatieven kansrijk te maken voor 2022;
 • Te evalueren op welke punten het subsidietraject voor de ronde voor 2022 verbeterd kan worden;
 • Als verbetering bij het aanvraagproces zelforganisaties op verzoek ondersteuning te bieden bij het formuleren van aanvragen van subsidie uit de sociale basis;
 • Als verbetering bij de beoordeling van de aanvragen voor 2022 tijd in te ruimen voor wederhoor van indieners van voorstellen voor de sociale basis die mogelijk afvallen zodat zij de mogelijkheid krijgen deze toe te lichten voor de definitieve beoordeling;
 • De raad te informeren over de in 2021 en 2022 te bereiken doelen voor de betere samenwerking van Haarlem Effect en Dock en daarbij te streven naar verdere efficiëntie zodat er voor de subsidieronde meer ruimte komt voor initiatieven van andere organisaties;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem
Gertjan Hulster, Actiepartij
Mostapha El Aichi, CDA

AMENDEMENT Meer investeringsruimte: reserve vastgoed weer aanvullen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • Voor een sluitende begroting aan de reserve vastgoed vanaf 2022 4 miljoen wordt onttrokken maar dit niet wordt teruggestort terwijl er een verduurzamingsopgave ligt van 53 miljoen euro voor dit vastgoed terwijl hiervoor op dit moment 9 miljoen is gereserveerd

Overwegende dat:

 • Extra stortingen in de reserve vastgoed meer investeringsruimte geeft voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de periode tot 2024 en deze extra investeringen bijdragen aan het herstel van de economie;
 • Vanaf 2022 in de begroting door het college het budget voor cultureel vastgoed met € 250.000 euro wordt verlaagd en dit wordt bereikt door het vastgoed beter te benutten, onderhoudskosten te besparen, te verduurzamen en nauwere samenwerkingen binnen de culturele sector te bewerkstelligen en de raad hiervoor begin 2021 een uitgewerkt plan aangeboden krijgt.
 • Het mogelijk moet zijn bij deze efficiency slag € 100.000 euro extra te besparen.
 • In Haarlem circa 450.000 hotelovernachtingen per jaar zijn en sinds 2019 het tarief van € 5 per persoon per nacht geldt voor de toeristenbelasting;
 • Met de toeristenbranche is afgesproken dat dit tarief 3 jaar blijft gelden en het daarom mogelijk is het tarief vanaf 2022 te verhogen;
 • Een verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50 per nacht circa € 225.000 euro oplevert;

Besluit:

Beslispunt 2 onder d over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als volgt te wijzigen:

 • Onderdeel 2 komt te luiden “In 2022 en 2023 respectievelijk € 3,5 miljoen en € 0,425 miljoen aan de reserve vastgoed te onttrekken, in 2024 weer € 0,075 miljoen terug te storten en vanaf 2025 jaarlijks € 0,325 miljoen terug te storten tot dat de onttrekking volledig is gecompenseerd.”
 • Het college de opdracht te geven aanvullende voorstellen te doen voor de benutting van deze middelen voor versnelling van verduurzaming van het vastgoed.
 • De opbrengsten te storten in de reserve energiebesparing.
 • Dit te dekken door verhoging van de toeristenbelasting vanaf 2022 met € 0,225 miljoen en een extra taakstelling efficiency cultureel vastgoed vanaf 2022 van € 0,100 miljoen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

AMENDEMENT Meer investeringsruimte: reserve beheer en onderhoud weer aanvullen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • Voor een sluitende begroting aan de Reserve beheer en onderhoud vanaf 2021 3 miljoen wordt onttrokken en vervolgens vanaf 2022 weer 2 miljoen wordt teruggestort;
 • In 2021 tevens de opbrengst precario kabels en leidingen niet wordt gestort in reserve Beheer en onderhoud voor een totaal van € 2,370 miljoen.

Overwegende dat:

 • Extra stortingen in de reserve beheer en onderhoud meer investeringsruimte geeft voor de periode tot 2024 en deze extra investeringen bijdragen aan het herstel van de economie;
 • In 2022 de OZB-niet woningen met € 0,25 miljoen wordt verhoogd (programmabegroting 2020-2024) en het mogelijk is deze maatregel een jaar eerder in te voeren;
 • Een verhoging van de OZB-woningen met circa 5 euro per jaar vanaf 2022 € 0,25 miljoen per jaar oplevert
 • Hiermee in de periode 2021-2023 de genoemde onttrekking geheel kan worden gecompenseerd en vervolgens in de periode 2024-2034 ook de genoemde storting alsnog kan worden gedaan;

Besluit:

Beslispunt 2 onder d over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als volgt te wijzigen:

 • Onderdeel 4 komt te luiden: “In de jaren 2022 tot en met 2025 weer € 2 miljoen terug te storten in de reserve beheer en onderhoud conform de reeks als opgenomen in paragraaf 1.5 en aanvullend daarop in de jaren 2021 t/m 2034 jaarlijks € 0,25 miljoen terug te storten in de reserve beheer en onderhoud. Deze jaarlijkse storting van € 0,25 miljoen te dekken door een verhoging van de OZB-woningen vanaf 2022 en een eenmalige verhoging van de OZB-niet-woningen in 2021.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

AMENDEMENT Geen nieuw normenkader en geen resultaatbekostiging huishoudelijke ondersteuning

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • Hulp bij het Huishouden wordt ingezet op basis van een beschikking waarin het aantal uren Hulp bij het Huishouden per week opgenomen is;
 • Deze uren worden vastgesteld op basis van het oude Indicatieprotocol Huishoudelijke Verzorging van het Centrum voor Indicatiestelling zorg;
 • De aanname van het college was dat met het invoeren van een nieuwe indicatiesystematiek op basis van een nieuw normenkader een flinke besparing gerealiseerd kon worden, maar dat uit een proeftuin blijkt dat dit niet het geval is en dat het normenkader voor de gemeente slechts een geringe besparing oplevert;
 • Het college daarom voorstelt om over te gaan van productiebekostiging naar resultaatbekostiging waarmee cliënten niet meer een vast aantal uren zullen krijgen;
 • Het systeem van resultaatbekostiging eerder in gemeenten is ingevoerd en tot veel rechtszaken heeft geleid en dit uiteindelijk door de rechter is teruggedraaid;
 • Het college dit nu toch overweegt omdat een wetswijziging vanaf medio 2021 dit mogelijk maakt;
 • Invoering van het nieuwe normenkader gecombineerd met prestatiebekostiging in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk € 0,2 miljoen, € 0,3 miljoen en € 0,4 miljoen moet opleveren;

Overwegende dat:

 • Bij veel cliënten het aantal uren huishoudelijke hulp bij de decentralisatie naar de gemeenten in 20215 reeds is verlaagd;
 • Uit de praktijk in andere gemeenten blijkt dat herindicatie op basis van het nieuwe normenkader vaak leidt tot een nieuwe verlaging van het aantal uren, ook bij mensen waarvan de zorgbehoefte juist groter is geworden door verslechtering van de medische situatie;
 • Het herindiceren van cliënten op basis van een nieuw normenkader arbeidsintensief is en veel stress en onrust veroorzaakt bij kwetsbare inwoners van Haarlem en zal leiden tot veel bezwaarschriften en dat allemaal voor slechts een zeer geringe besparing;
 • Resultaatbekostiging de client geen zekerheid meer geeft voor het aantal uren waardoor de client het laatste stukje regie kwijt raakt over de wijze waarop deze uren worden benut;
 • Het onzeker is of het systeem van resultaatbekostiging nu wel stand zal houden bij de rechter;
 • Het korten op de huishoudelijke hulp er toe kan leiden dat cliënten eerder naar een verzorgingshuis moeten waardoor de kosten voor de samenleving juist stijgen in plaats van dalen;
 • Indexactie van subsidies blijkens antwoorden op technische vragen in 2021 € 1,1 mln kost;
 • Meer dan 80% van de indexaties betrekking hebben op de sociale basis en de culturele instellingen, voor het grootste gedeelte instellingen met medewerkers in dienst, en de CAO lonen wel stijgen;

Besluit:

Beslispunt 2 onder a aan te vullen met:

“Hulp bij het Huishouden blijft productiegericht gecontracteerd en (in ieder geval voor huidige cliënten) op basis van het oude normenkader. Maatregel 19 van de maatregelen Jeugd en WMO wordt dus niet doorgevoerd. Dit wordt gedekt door subsidies in 2021 niet volledig te indexeren maar slechts voor 50% (voor 0,8% i.p.v. 1,6%) net zoals gebeurt bij de materiële budgetten waarbij subsidies in sociale basis en cultuursector wel volledig worden geïndexeerd.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij

MOTIE Waddenstraat optimaliseren voor meer 30 km zones

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • Aan de Waddenstraat e.o. door Pré Wonen elf flats worden gesloopt;
 • Na transformatie in dit gebied meer woningen kunnen worden teruggebouwd;
 • Het daarvoor noodzakelijk is de openbare ruimte opnieuw vorm te geven;
 • De openbare ruimte op technische gronden nog niet aan vervanging toe is en daarom (nog) niet geprogrammeerd voor Groot Onderhoud;
 • In het IP 2 miljoen wordt gereserveerd voor de openbare ruimte voor de periode vanaf 2025;
 • De vernieuwing en uitbreiding van de woningvoorraad de kans de openbare ruimte versneld klimaat adaptief in te richten;
 • Het de bedoeling is dat de corporatie bijdraagt in een deel van de kosten;
 • In deze fase van planvorming nog optimalisatie mogelijk is;

Overwegende dat:

 • Er een raadsinitiatiefvoorstel ligt om in Haarlem meer 30 km zones te introduceren waar nog financiële ruimte voor moet worden gevonden in het IP;
 • De grote behoefte aan extra woningen in Haarlem;

Verzoekt het college:

 • Met de corporatie te verkennen of de bouwopgave rond de Waddenstraat kan worden geoptimaliseerd zodat de bijdrage aan de openbare ruimte voor een groter deel kan worden gedekt uit woningbouw (bij voorkeur tenminste 50% reductie van de IP post), bijvoorbeeld door het toevoegen van extra woningen en het verlagen van de parkeernorm en de raad bij het volgende IP te informeren of als gevolg hiervan de IP reservering voor openbare ruimte Waddenstraat kan worden verlaagd;
 • De opbrengst van deze optimalisatie in het IP te reserveren voor extra investeringen in realisatie van 30 km zones;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Mantelzorgcompliment

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • In 2019 in Haarlem 14% van de mantelzorgers overbelast was;
 • Het aantal bij Tandem geregistreerde mantelzorgers in 2019 na jaren van stabiliteit opvallend gedaald is van 4041 naar 3777;
 • Mezzo schat dat in Haarlem een kleine 7000 inwoners langdurige en intensieve zorg verlenen[1];
 • Er vermoedelijk dus steeds meer mantelzorgers niet in beeld zijn;
 • Veel gemeenten zoals in onze regio Velsen, Zaanstad en Haarlemmermeer, een mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als middel om met meer mantelzorgers in contact te komen;
 • In de gemeente Hilversum het aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment sinds 2015 is verdubbeld en dit heeft geholpen om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen;
 • Haarlem in het verleden ook een mantelzorgcompliment verstrekte, maar nu alleen een slecht bezochte “Dag van de mantelzorger” aanbiedt naast het aanbod van collectieve en individuele ondersteuning en respijtvoorzieningen;
 • Artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat “Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.”;

Overwegende dat:

 • Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en dit wat anders is dan een jaarlijkse blijk van waardering;

Verzoekt het college

Voor de Kadernota te komen met een voorstel voor het houden van een proef met het mantelzorgcompliment en hiervoor bijvoorbeeld dekking te vinden binnen verhoging kostendekkingsgraad leges of het niet organiseren van de dag van de mantelzorger,

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

[1] https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf

AMENDEMENT Werk met werk door meer werk door eigen werkers!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • Voor een sluitende begroting het college snijdt in het budget voor werk-met-werk in 2021, 2022 en 2023 voor respectievelijk € 0,45 miljoen, € 0,35 miljoen en € 0,25 miljoen.
 • Het college als doel heeft de kosten voor externe inhuur te beperken tot 10% van de totale loonsom in 2024 (Roemer-norm) met als tussendoelen 15%  in 2020, 13% in 2021, 12% in 2022 en 11% in 2023;

Overwegende dat:

 • Het werk-met-werk budget zorgt voor verduurzaming van de openbare ruimte en verhoging van de leefbaarheid (investeringen in extra wensen voor bijvoorbeeld groen, fiets, spelen en klimaatadaptatie) en bijdraagt aan participatie van wijkbewoners omdat er ruimte is voor eigen inbreng;
 • Het werk-met-werk budget goed is voor herstel van de economie (extra investeringen);
 • Het werk-met-werk budget een efficiënte manier is van het besteden van overheidsgeld doordat slim combineren van maatregelen realisatie goedkoper maakt;
 • In 2019 reeds voor externe inhuur 14,1% is bereikt (blz. 140 Programmabegroting 2021-2025)
 • Het reduceren van de externe inhuur door het aantrekken van vaste medewerkers door de economische gevolgen van de Corona-crisis makkelijker zal zijn;
 • Het daarom reëel is de tussendoelen bij te stellen tot 12% in 2021 en 10% in 2022 en 2023;
 • Een groot deel van de verlaging van externe inhuur zal moeten worden gecompenseerd door verhoging van het aantal FTE vast personeel;
 • Als elke FTE die niet meer wordt ingehuurd tot circa 30% besparing leidt dit per saldo € 350.000 oplevert per 1% minder externe inhuur;

Besluit:

Beslispunt 2 onder a aan te vullen met:

“Het werk-met-werk budget wordt niet verlaagd in 2021, 2022 en 2023 met respectievelijk € 0,45 miljoen, € 0,35 miljoen en € 0,25 miljoen maar wordt in 2021 verlaagd met € 0,1 miljoen en in 2022 en 2023 verhoogd met respectievelijk € 0,35 miljoen en € 0,45 miljoen. Dit wordt gedekt door een verhoogde taakstelling voor vermindering van de externe inhuur. Tevens worden de tussendoelen voor de effectindicator externe inhuur op blz. 140 aangepast in 12% voor 2021 en 10% voor 2022 en 2023.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE Corona Initiatieven Fonds

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2, 4 en 6 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Overwegende dat:

 • De corona crisis grote impact heeft op de economie en de samenleving in Haarlem;
 • Haarlem een Corona noodfonds heeft om de ergste nood te ledigen en acute knelpunten op te lossen en er daarnaast meerdere regelingen zijn voor inkomensondersteuning en ondersteuning van gesubsidieerde instellingen;
 • Het van groot belang is om op alle fronten inwoners en ondernemers bij te staan in ontplooien van nieuwe kansen;
 • Het Corona Noodfonds echter niet bedoeld is voor nieuwe initiatieven gericht op het versterken van de gastvrijheid, aantrekkelijkheid, sociale cohesie of veerkracht tijdens en vlak na de crisis;
 • De gemeente Deventer voor dit doel een Corona Initiatievenfonds heeft opgericht [1] wat goed aansluit bij de ideeën in het Coalitieprogramma van Haarlem over participatie en leefbaarheid;

Verzoekt het college

Een Corona Initiatieven Fonds op te richten van tenminste 100.000 euro bedoeld voor subsidiering van plannen en activiteiten die bijdragen aan de gastvrijheid, aantrekkelijkheid, sociale cohesie of veerkracht van Haarlem en Spaarndam waarvoor ondernemers, verenigingen en andere organisaties een plan of activiteit kunnen indienen bij de gemeente en dit te dekken uit bijvoorbeeld het budget Participatie en Leefbaarheid,

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

[1] https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2020/10/8/gemeente-investeert-in-positieve-idee-n

MOTIE Investeren in autoluwe binnenstad

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2, 4 en 6 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • De Vijfhoek de wens heeft om autoluw te worden maar het college hiervoor nog niet voldoende budget heeft waardoor slechts een klein deel van de wijk autoluw kan worden;
 • Mogelijk in nog meer wijken in de binnenstad wensen zijn om autoluw te worden;

Overwegende dat:

 • Wanneer een wijk auto arm wordt gemaakt, waarbij alleen bewoners nog in de wijk kunnen parkeren, het mogelijk maakt om versneld auto’s te weren uit de binnenstad omdat dan geen vervangende parkeerplekken hoeven te worden gecreëerd;
 • Het mogelijk is de parkeerbehoefte van bewoners in de binnenstad te beperken door het stimuleren van autodelen;
 • Het auto arm/luw/vrij maken van delen van de binnenstad op breed draagvlak van bewoners kan rekenen maar dit draagvlak in gevaar is als slechts een beperkte set maatregelen kan worden genomen en/of maatregelen lang op zich laten wachten;
 • Het auto arm/luw/vrij maken leidt tot verduurzaming van de mobiliteit (minder zoekverkeer, meer gebruik van lopen, fietsen en OV, meer gebruik van deelauto’s);

Verzoekt het college

In voorbereiding op het volgende Investeringsplan naar middelen te zoeken, bijvoorbeeld uit de SOR mobiliteit, om wensen voor het auto arm/luw/vrij maken van delen van de binnenstad op een redelijke termijn te kunnen honoreren en te onderzoeken in hoeverre autodeel projecten daaraan kunnen bijdragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij

 

AMENDEMENT Verhuiskostenvergoeding niet verlagen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,

In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,

Constaterende dat:

 • Inwoners die moeten verhuizen om langer zelfstandig te kunnen worden in sommige gevallen een verhuiskostenvergoeding kunnen krijgen van € 3.500 bedoeld als een bijdrage in de kosten voor transport, wand-, vloer- en raambekleding;
 • Het college voorstelt deze vergoeding met € 1.000 te verlagen en daarmee per jaar € 35.000 te besparen;
 • De raad via een amendement dit voorstel bij de vorige programmabegroting heeft teruggedraaid;
 • Haarlem deze vergoeding in 2018 juist heeft verhoogd om beter aan te sluiten bij de Nibud normen voor de kosten voor raam-, vloer- en wandbedekking en de transportkosten[1];
 • Bij verplichte verhuizing bij sloop en renovatie huurders op grond van regels van het Rijk recht hebben op €6.253 en dit bedrag ook dit jaar weer is geïndexeerd terwijl Haarlem dat in 2019 niet heeft gedaan[2].

Besluit:

Beslispunt 2 onder a aan te vullen met:

“De verhuiskostenvergoeding (onderdeel maatregelen Jeugd en WMO) wordt niet verlaagd. De geraamde opbrengst van circa € 35.000 per jaar wordt gedekt door de kostendekkingsgraad van leges te verhogen: Verstrekking gegevens GBA, huidige kostendekkingsgraad 65%, opbrengst bij 87% is € 35.000”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug