Waar komt Domus Plus?

DSC02703.JPG29-10-2020 21:03 29-10-2020 21:03

Haarlem zoekt locaties voor twee nieuwe vormen van maatschappelijke opvang: Domus Plus en Skaeve Huse. Uit een lijst van 60 locaties die onder andere door bewoners zijn aangedragen zijn nu door de gemeenteraad vier locaties uitgekozen die verder worden onderzocht: drie in Haarlem Oost (Boerhaavelaan 57, Nieuwe Weg 2 en Robertus Nurksweg bij de fly-over) en één in Haarlem Noord (Vergierdeweg 452/454). De bedoeling is dat in de volgende fase twee van deze locaties worden uitgekozen. De ChristenUnie heeft voorgesteld een vijfde locatie te onderzoeken: Schoteroog. Hiervoor was in de gemeenteraad geen meerderheid.

Een Domus Plus is een beschermde woonvorm voor daklozen met complexe problematiek die 24 uur/dag intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze verslaafd zijn. Deze mensen verblijven nu op straat of in bestaande voorzieningen die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijke zorg te bieden. Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor alleenstaanden die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.

De oorspronkelijk 60 locaties zijn allemaal beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Past een opvang bijvoorbeeld in het bestemmingsplan, is er voldoende oppervlakte, welke andere functies zijn er in de directe omgeving, etc. Op basis hiervan zijn veel locaties al afgevallen. Bijvoorbeeld omdat ze in beschermd natuurgebied liggen of dicht bij woningen. Geen enkele locatie is overigens helemaal ideaal.

Het college heeft een voorselectie gemaakt van 6 mogelijke locaties. Naar aanleiding van de bespreking in de raad zijn twee locaties afgevallen. De ChristenUnie heeft voorgesteld nog één locatie toe te voegen. Raadslid Frank Visser: “Van de vier locaties liggen er nu drie in Haarlem Oost. De meeste fracties willen echter niet dat de beide opvang locaties straks bij elkaar in de buurt liggen. Daarmee lijkt al vrijwel vast te liggen dat er of een Domus Plus of een Skaeve Huse aan de Vergierdeweg in Haarlem Noord komt. Wij vonden het van belang dat er ook een alternatieve locatie zou worden onderzocht.”

Daarom heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad via een amendement voorgesteld bij het vervolgonderzoek ook de locatie Schoteroog in de Waarderpolder te bekijken. Om te zorgen dat omwonenden het eerst geïnformeerd zouden worden was de eerste bespreking in de gemeenteraad vertrouwelijk. Daarom wordt in het amendement deze locatie niet bij naam benoemd maar alleen met een nummer.

Uiteindelijk heeft een raadsmeerderheid besloten Schoteroog niet toe te voegen aan de lijst mogelijke locaties. Reden is onder meer dat een aantal coalitiepartijen tegen wonen in de Waarderpolder is. In de Waarderpolder zouden zich alleen bedrijven mogen vestigen. Deze partijen willen ook voor een opvangvoorziening buiten het feitelijke bedrijventerrein geen uitzondering maken. Andere coalitiepartijen willen eerst kijken wat het onderzoek naar de nu geselecteerde vier locaties oplevert. Frank Visser: “Ik vind het jammer dat het amendement het niet gehaald heeft. Maar ik heb goede hoop dat bij de 4 locaties een geschikte plek kan worden gevonden. Mocht dat toch niet zo zijn dan schat ik in dat Schoteroog alsnog serieus in beeld zal komen.”

De komende maanden zal het vervolgonderzoek worden uitgevoerd en vindt participatie plaats met de omwonenden van de vier locaties. In het voorjaar zullen dan de definitieve locaties worden gekozen. Visser: “Ik hoop dat we de opvangvoorzieningen snel kunnen realiseren. Natuurlijk roept dit in de betreffende wijken veel vragen op en moet er veel aandacht zijn voor het voorkomen van negatieve effecten voor deze wijken. Maar ervaringen elders in het land laten zien dat het goed mogelijk is zo’n voorziening in te richten, mits er maar een goed veiligheidsplan is”

 

AMENDEMENT Alternatief voor voldoende keuze voor spreiding over de stad

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020,

In beraadslaging over het Locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse,

Constaterende dat:

 • Het college locatie onderzoek heeft gedaan ten behoeve van de realisatie van Domus(Plus) en Skaeve Huse in Haarlem.
 • Uit een groslijst van tientallen locaties uiteindelijk 6 locaties nader zijn uitgewerkt;
 • Zowel de groslijst als deze 6 locaties tijdens deze vergadering geheim zijn zodat na besluitvorming eerst omwonenden zorgvuldig kunnen worden geïnformeerd;
 • De commissie ontwikkeling locatie 1, 3, 5 en 6 adviseert te betrekken in het vervolg van het locatie-onderzoek;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is zo mogelijk de twee projecten te spreiden over de stad en dus niet te plaatsen in dezelfde omgeving en daarmee dus 2 locaties gevonden dienen te worden;
 • De indeling van stadsdelen bij het vaststellen van de mate van spreiding over de stad niet bepalend hoeft te zijn omdat locaties in de nabijheid van grenzen van verschillende naburige stadsdelen ook in elkaars nabijheid kunnen liggen;
 • Indien met deze overwegingen rekening wordt gehouden de facto feitelijk één locatie, namelijk locatie 1, min of meer vastligt, hoewel met het besluit van vandaag nog geen locatie definitief wordt gekozen;
 • Het juist voor deze fase van het onderzoek en het wenselijke draagvlak in de samenleving van belang is dat ook voor deze locatie er een alternatief wordt onderzocht zodat deze tegen elkaar kunnen worden afgewogen;
 • Locatie 38 uit de locatiestudie op de meeste criteria goed of neutraal scoort en op grote afstand ligt van 3 van de 4 locaties en daarmee een alternatief kan zijn;

Voorts overwegende dat:

 • Met de besluitvorming van vandaag geen locatiekeuze wordt gedaan maar alleen een keuze voor verder onderzoek;
 • Daarom de genoemde overweging dat er voldoende alternatieven worden onderzocht zwaarwegend is en in deze fase belangrijker dan eventuele inhoudelijke of politieke bezwaren tegen een specifieke locatie, mede in het licht van het feit dat aan elk van de genoemde locaties wel een bezwaar kleeft;

Besluit

Het voorgestelde besluit aan te passen door aan punt 1 en 2 locatie 38 toe te voegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug