Herinrichting Rollandslaan definitief

IMG-20200908-WA0056.jpg26-11-2020 23:43 26-11-2020 23:43

De plannen voor de herinrichting van de Rollandslaan zijn definitief. De weg wordt smaller en asfalt wordt vervangen door strengpersklinkers. De ChristenUnie had ook graag fietsstroken gezien maar daarvoor was geen meerderheid in de gemeenteraad.

Al jaren strijden de bewoners van de Rollandslaan voor herinrichting van de straat die een flinke onderhoudsachterstand heeft. Aanvankelijk moest gewacht worden op de aanpak van het riool. Toen bleek echter dat het riool nog lang mee kon en de straat niet open hoefde. De ChristenUnie heeft toen samen met andere partijen aangedrongen de weg snel opnieuw in te richten en veiliger te maken.

Tot verbazing van de ChristenUnie bevatte het ontwerp van het plan geen fietsstroken. Raadslid Frank Visser: "Het gaat hier om een 30 km zone, maar het is ook een hoofdfietsroute. De gemeenteraad heeft herhaaldelijk uitgesproken dat op hoofdfietsroutes fietsvoorzieningen aanwezig moeten zijn. In 30 km zones zijn dat fietsstroken in rood asfalt of een inrichting als fietsstraat. Bij 50 km wegen gaat het om fietpaden in rood asfalt". Helaas blijken de beleidskaders op basis waarvan ontwerpen voor weginrichtingen worden gemaakt van de gemeente niet consequent. Het Haarlems Verkeers en Vervoersplan spreekt zich uit voor fietsvoorzieningen, het Handboek Inrichting Openbare Ruimte is hier minder duidelijk over.

Frank Visser: "Helaas hebben we nu een discussie gehad in de raad over het toevoegen van fietsstroken pas nadat de participatie met bewoners was geweest. Een aantal omwonenden was het er niet mee eens. Ik snap deze frustratie. Mijn motie om alsnog fietsstroken te realiseren heeft het niet gehaald. Ik ga er bij het college op aandringen dat de beleidsnota's snel verduidelijkt worden zodat vanaf het begin van een ontwerpproces duidelijk is wat de uitgangspunten zijn en bij een volgende herinrichting niet opnieuw zo'n discussie ontstaat"

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde wel het voorstel van GroenLinks, Actiepartij en ChristenUnie om de parkeerplekken voor de elektrische deelauto's van IZoof te behouden bij de vijver centraal in de wijk. Het college was deze vergeten in te tekenen en wilde deze nu naar de rand van de wijk verplaatsen. Visser: "Om deelauto's tot een succes te maken is het juist van belang dat ze een centrale plek in de wijk hebben".

MOTIE Comfort voor rijwielrijders Rollandslaan

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 november 2020,

In beraadslaging over het Definitief Ontwerp herinrichting Rollandslaan,

Overwegende dat:

 • De Rollandslaan deel uit maakt van een hoofdfietsroute volgens de SOR en relatief druk is met circa 3000 auto’s en circa 2000 fietsers per etmaal;
 • Uitgangspunt is dat hoofdfietsroutes buiten de binnenstad zijn voorzien van een herkenbare rode asfaltverharding, volgens HVVP en diverse moties;
 • In de nota Actualisatie HVVP bovendien is gesteld: “waar asfalt ligt, blijft asfalt” (voor fietsers);
 • In 30 km gebied (woonstraten) in principe geen aparte fietsvoorzieningen nodig zijn;
 • Dat het voor veiligheid en comfort voor fietsers echter noodzakelijk is wel fietsvoorzieningen te realiseren op hoofdfietsroutes;
 • Dat daarbij gekozen kan worden uit een inrichting als fietsstraat of een inrichting met fietsstroken in rood asfalt en dit in veel gemeenten vast beleid is;
 • Er in Haarlem meerdere voorbeelden zijn van 30 km wegen in klinkers met fietsstroken in rood asfalt zoals de Ramplaan en Pijnboomstraat en zoals ook voorzien in het Definitief Ontwerp voor de Generaal Spoorlaan;
 • De snelheid van auto’s door de tijdelijke herinrichting is teruggebracht tot V85 = 34 km/uur;
 • Deze snelheid verder teruggebracht zal worden met de in het voorlopig ontwerp opgenomen plateau’s, de chicanes bij de vijver en de versmalling bij de Ramplaan;
 • Visuele versmalling door rode fietsstroken zal helpen de V85 verder te verlagen;
 • Omwonenden en Raad geen vertraging wensen bij de herinrichting van de Rollandslaan;
 • De in deze motie gevraagde aanpassing van het Definitief Ontwerp beperkt van aard is en daardoor niet tot vertragingen hoeft te leiden;

Verzoekt het college:

Bij de herinrichting Rollandslaan binnen het voorgestelde profiel fietsstroken van 1,80 meter in rood asfalt op te nemen die worden onderbroken bij zijstraten die in de voorrang zijn en uitvoering van de rest van de weg in klinkers;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij
Sacha Schneiders, GroenLinks
Anne Feite Bloem, SP
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

Motie Help de laadpaal verdwijnt

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2020

Constaterende dat:

 • Op de Rollandslaan, na de vijver, twee plekken zijn met een elektrische laadpaal voor het deelautoproject iZoof;
 • In het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Rollandslaan deze plekken niet meer zijn ingetekend;
 • De wethouder tijdens de bespreking in de commissie beheer van 12 november j.l. heeft aangegeven dat de plekken met een verschuiving van enkele meters, kunnen blijven;

Overwegende dat:

 • Het deelautoproject iZoof ervoor gezorgd heeft dat een aantal bewoners de eigen auto heeft weg gedaan (23 auto’s inmiddels);
 • In het coalitieakkoord is afgesproken dat Haarlem in 2030 klimaatneutraal zal zijn;
 • Het terugdringen van het aantal fossiele autokilometers in belangrijke mate bijdraagt aan deze afspraak;
 • Het belangrijk is dat de plekken van iZoof centraal in de wijk gelegen zijn zodat ze voor iedereen eenvoudig bereikbaar zijn;
 • Er door het minder aantal auto’s van bewoners ruimte is voor het handhaven van de plekken voor de auto’s van iZoof en de laadpaal;

Verzoekt het College van B&W

In het DO van de Rollandslaan de twee plekken voor auto’s van iZoof aan de kop van de vijver te handhaven of in de directe omgeving van de plaats waar ze nu staan.

En gaat over tot de orde van de dag

Sacha Schneiders GroenLinks Haarlem
Gertjan Hulster, Actiepartij
Frank Visser, ChristenUnie

« Terug