Snorfietsen sneller naar de rijbaan in Haarlem

DSC02756.JPG26-11-2020 23:05 26-11-2020 23:05

Een raadsmeerderheid wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de kosten van het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan. Dit staat in een motie die is ingediend door Actiepartij, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, OPHaarlem en Jouw Haarlem. Dit is een ruime meerderheid. Het college wilde eerst de impact van een helmplicht afwachten die mogelijk door het Rijk wordt ingevoerd. De gemeenteraad wil echter dat er sneller stappen worden gezet voor de verkeersveiligheid. Een mooie aanleiding is dat een aantal belangrijke fietsroutes de komende tijd in verband met groot onderhoud op de schop gaan.

Motie vreemd: snorfietsers naar de rijbaan

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 26 November 2020,

naar aanleiding van de bespreking van de stand van zaken verkeersveiligheid, het initiatief voorstel maak werk van 30km/u, het ontwerpbesluit invoeren milieuzone en het principe besluit nulemissie zone,

constaterende dat,

– uit het stuk over de stand van zaken van de verkeersveiligheid blijkt dat snorfietsers en fietsers tot de kwetsbare verkeersdeelnemers worden gerekend,

– uit het zelfde rapport blijkt dat het aantal ongevallen met kwetsbare deelnemers toeneemt in de gemeente Haarlem, het rijk werkt aan de invoering van een helmplicht voor snorfietsers,

– snorfietsers op fietspaden snel over het hoofd worden gezien door van rechts komende automobilisten als gevolg van de hogere snelheid,

– inhaalacties van fietsers door snorfietsers op smalle eenrichtingsfietspaden vrijwel altijd een risicovolle situatie voor zowel fietser als snorfietser opleveren, waarbij de snorfietsers vaak uitwijken naar het trottoir zodat ook voetgangers risico lopen,

– dit ook geldt voor twee richtingsfietspaden waar snorfietsers bij een inhaalmanoeuvre heel lang tegen het verkeer in rijden door het geringe snelheidsverschil met fietsers,

– de uitlaatgassen van snorfietsers met tweetaktmotoren fietsers heel lang hinderen (en schaden) door het geringe snelheidsverschil tussen fiets en snorfiets,

– aangetoond is dat de uitstoot van PM10 en PM2,5 door een tweetakt aangedreven snorfietser te vergelijken is met die van een diesel aangedreven vrachtwagen,

overwegende dat,

– de gemeente Amsterdam er voor heeft gekozen om de scooters van de fietspaden te weren,

– de gemeente Amsterdam de maatregel heeft geëvalueerd: https://www.amsterdam.nl/snorfietsrijbaan/evaluatie/

– de maatregel ‘snorfietsers naar de rijbaan’ in de gemeente Amsterdam leidde tot een sterke daling van het aantal ongevallen waarin snorfietsers bij betrokken zijn (zowel met automobilisten als fietsers),

– de onderzoekers in de analyse verkeersveiligheid schrijven dat: ‘Er is een toezegging gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is om snorfietsen op de rijbaan te laten rijden (in plaats van op het fietspad).’ En concluderen vervolgens - in lijn met de bekende Droste reclame: ‘Nader onderzoek moet uitwijzen welk effect (het verplaatsen naar de rijbaan) in Haarlem heeft voor de veiligheid van de snorfietsers zelf, voor de andere weggebruikers en voor de interactie met elkaar.’

mede overwegende dat,

– in het IP een groot deel van de wegen met fietspaden voor groot onderhoud zijn geagendeerd zoals de Rijksstraaatweg, Schoterweg, Europaweg,

– bij het groot onderhoud eenvoudig maatregelen kunnen worden meegenomen om snorfietsers van de fietspaden te weren,

verzoekt het college,

– een startnotie op te stellen waarin keuzes, kosten, voorwaarden en planning zijn opgenomen voor het verbieden van snorfietsen op daartoe aangewezen fietspaden binnen de gemeente Haarlem,

– bij groot onderhoud rekening te houden met een verbod van snorfietsen op fietspaden of dit verbod niet onmogelijk te maken,

– deze startnotie te bespreken in de commissie Beheer,

en gaat over tot de orde van de dag,

Gertjan Hulster Actiepartij

Bas van Leeuwen D66

Frank Visser ChristenUnie

Sacha Schneider GroenLinks

Isabella Wisse PvdA

Frans Smit OPH

Moussa Aynan JouwHaarlem

« Terug