Verkeer ontvlechten bij OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid

IMG_20200503_093159309_HDR.jpg26-11-2020 23:22 26-11-2020 23:22

De gemeente Haarlem maakt samen met de provincie Noord-Holland plannen voor een nieuw OV knooppunt in Haarlem Zuid op de Schipholweg bij de Buitenrustbruggen. Eind 2021 moet er een ontwerp liggen en wordt duidelijk of het Rijk hier ook enkele miljoenen euro aan zal bijdragen. De ChristenUnie heeft gepleit voor een ontwerp dat optimaal is afgestemd op de toekomstige realisatie van een tram en om het meer ontvlechten van het verkeer voor een betere doorstroming van OV, fiets én auto.

Voor het OV knooppunt dat vlakbij de Buitenrust bruggen moet komen zijn er nog verschillende scenario's. Zo kan het knooppunt aan de noordzijde, in het midden of aan de zuidzijde komen. Ook is er een variant waarbij het OV knooppunt boven de weg komt of de Schipholweg wordt verdiept.

Uitdaging is de beperkt beschikbare ruimte. Hierdoor zijn er in alle varianten met name voor voetgangers en fietsers nog enkele knelpunten. De ChristenUnie vindt dat het OV knooppunt juist voor deze weggebruikers optimaal bereikbaar moet zijn. Ook vindt de ChristenUnie een knooppunt aan de zuidzijde niet voor de hand liggend. Dan zal al het OV twee keer de Schipholweg moeten kruisen en ontstaat een heel ingewikkeld verkeersknooppunt bij de Buitenrustbruggen. Raadslid Frank Visser: "Al het OV rijdt van of naar de Rustenburgerlaan en de Schalkwijkerstraat. Die liggen allebei aan de noordzijde van de Schipholweg. Een vrijliggende HOV baan, later hopelijk een tram, is ook aan die kant van de weg veel beter in te passen. Wij pleiten daarom voor een OV-knooppunt aan de noordzijde".

In een amendement heeft de ChristenUnie gevraagd het knooppunt zo te ontwerpen dat deze optimaal geschikt is voor de komst van een tramlijn. Volgens het college is in alle varianten de komst van een tram niet onmogelijk. Visser: "Dan kan het nog steeds betekenen dat realisatie van de tram complex en duur is en het knooppunt niet optimaal is. Hoewel nog niet zeker is dat de tram er gaat komen moeten we als we zoveel miljoenen gaan investeren wel zorgen dat het ontwerp optimaal op de tram is voorbereid". Ook vraagt de ChristenUnie in het amendement goed te kijken naar de verkeersstromen naar de Schalkwijkerstraat. Visser: "Als hier afslaand verkeer wordt beperkt dan wordt het kruispunt veel simpeler en kan al het verkeer beter doorstromen. Je zou bijvoorbeeld linksafslaand autoverkeer vanaf de Buitenrustbruggen naar de Schalkwijkerstraat kunnen verbieden. Dat scheelt een voorsorteerstrook met wachtend verkeer. Je zou ook een stap verder kunnen gaan en helemaal geen autoverkeer meer de Schalkwijkerstraat in of uit laten rijden bij de Buitenrustbruggen. Een deel van de auto's zal dan moeten omrijden via bijvoorbeeld de Merovingenstraat of de Prins Bernhardlaan. Maar daar staat dan tegenover dat de rest van de auto's en de bussen veel sneller kunnen doorrijden want je bent dan de stoplichten en alle kruisende bewegingen kwijt"

Tijdens het debat heeft het college toegezegd het ontwerp optimaal voor te bereiden op de tram en ook nog een keer naar het kruispunt met de Schalkwijkerstraat te kijken. Daarom heeft de ChristenUnie het amendement ingetrokken. Komend jaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden verkeersonderzoeken gedaan. Ook zal worden onderhandeld met het Rijk over een subsidiebijdrage uit het landelijke Infrastructuurfonds. Eind 2021 moet duidelijk worden of de plannen doorgaan en zal de raad spreken over het uitgewerkte ontwerp.

AMENDEMENT Verkeersrust bij Buitenrust: focus op tram en ontvlechten

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 november 2020,

In beraadslaging over de ontwikkeling van OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid,

Constaterende dat:

 • Het college een vervolgonderzoek wil starten naar de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing en faseerbaarheid van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid in het zoekgebied Buitenrust op de Schipholweg;
 • In de verkenning van mogelijke locaties binnen dit zoekgebied uitgangspunt is dat een toekomstige tram niet onmogelijk wordt gemaakt;

Overwegende dat;

 • Het wenselijk is het OV knooppunt te optimaliseren voor de toekomstige tram (“tram-ready”) om te zorgen voor een toekomstvast ontwerp met een hoog kwaliteitsniveau en een hoge vervoerswaarde voor het OV-netwerk en te zorgen dat het in de toekomst realiseren van een tram niet onnodig complex of duur wordt gemaakt;
 • Haarlem door te optimaliseren voor de tram ook het belang dat wordt gehecht aan de tram richting andere overheden onderstreept;
 • Het HOV op het knooppunt Haarlem Nieuw Zuid doorrijdt over de Rustenburgerlaan en de Schalkwijkerstraat of afkomstig is uit deze twee straten en deze beiden aan de noordkant van de Schipholweg liggen;
 • Een toekomstige trambaan richting Amsterdam en Hoofddorp aan de noordzijde van de Schipholweg beter in te passen is dan aan de zuidzijde;
 • Een OV-knooppunt aan de noordzijde (locatie A) voorkomt dat bussen of trams van/naar Amsterdam twee keer de Schipholweg moeten oversteken wat wel het geval is bij locaties B en C en de grootste kansen biedt voor een op de tram geoptimaliseerd ontwerp;
 • Het betrekken van de toeleidende routes van het OV naar het nieuwe OV-knooppunt beter inzicht geeft in de toekomstvastheid van het ontwerp en wellicht ook mogelijkheden schept om van Rijk en provincie subsidie te krijgen voor knelpunten op deze toeleidende routes voor zowel OV als het overige verkeer;
 • Inrichten van een knooppunt bij Buitenrust complex is door het grote aantal kruisende verkeersstromen en hierdoor op dit moment veel verkeerstroken nodig zijn en veel verkeer moet wachten op ander verkeer;
 • Het ontvlechten van het OV van het overige verkeer en het vereenvoudigen van het kruispunt met de Schalkwijkerstraat de doorstroming van zowel OV, auto’s als fietsers mogelijk kan verbeteren en tegelijk extra ruimte kan scheppen voor een kwalitatief hoogwaardig OV-knooppunt en de bijbehorende openbare ruimte;
 • In alle varianten een aantrekkelijke en veilige verbinding van fietsers door het gebied heen nog een belangrijk aandachtspunt is, bijvoorbeeld van de Slachthuisbuurt richting de Europaweg;

Besluit:

Aan het besluit toe te voegen:

 1. In het vervolgonderzoek een toekomstige tram als uitgangspunt te nemen en het ontwerp van het OV-knooppunt en de toeleidende routes vanuit Haarlem Centrum, Amsterdam, Hoofddorp en Heemstede op de komst van de tram te optimaliseren (routes en knooppunt “tram-ready” ontwerpen);
 2. In het vervolgonderzoek te verkennen of de kwaliteit van het OV-knooppunt, de doorstroming van auto’s en OV, en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers kan worden verbeterd en de barrièrewerking van de Schipholweg kan worden verminderd bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van het kruispunt met de Schalkwijkerstraat;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug