Bufferzone rond Bloemenhovekliniek ongegrond

Bloemenhovekliniek Heemstede17-12-2020 22:18 17-12-2020 22:18

Alle fracties in de gemeenteraad van Haarlem met uitzondering van de ChristenUnie hebben de burgemeester opgeroepen een bufferzone in te stellen rond abortuscentrum Bloemenhovekliniek op de grens met de gemeente Heemstede nu een dergelijke bufferzone op Heemsteeds grondgebied al is ingevoerd. Bedoeling van deze motie is om demonstraties op deze locatie te verbieden. De ChristenUnie vindt deze motie ongegrond en onzorgvuldig.

Vorige week stelden D66, Actiepartij en VVD vragen over de handhaving rond de abortuskliniek. De burgemeester kondigde toen al aan dat hij onderzoek zou doen en hierop op korte termijn zou terugkomen. D66 heeft dit echter niet afgewacht en nu gelijk een motie ingediend. Door deze keuze was hierover geen debat mogelijk en konden fracties alleen een stemverklaring afgeven. De ChristenUnie vindt dit onzorgvuldig. Deze kwestie had eerst in een raadscommissie moeten worden besproken. Ook betreuren wij het dat een kwestie over grondrechten en de bevoegdheden van de burgemeester op deze manier politiek wordt gemaakt.

De indieners beargumenteren dat de bufferzone van de gemeente Heemstede door de rechter is goedgekeurd. De hele juridische procedure loopt echter nog. Er is alleen een voorlopige voorziening door de rechter afgewezen waardoor de Heemsteedse bufferzone vooralsnog mag blijven bestaan.

De ChristenUnie heeft daarom de volgende stemverklaring gegeven:

Voorzitter, de ChristenUnie stemt tegen deze motie. Het demonstratierecht is een grondrecht maar mag natuurlijk geen excuus zijn voor belagen of intimidatie. Maar áls daar sprake van is, en dat moet nog blijken uit het onderzoek van de burgemeester, dan passen daarbij maatwerkmaatregelen van de burgemeester zoals zo vaak gebeurt bij demonstraties en niet een voor iedereen geldende bufferzone.

Zo’n bufferzone zal waarschijnlijk in de rechtszaken die nog lopen uiteindelijk geen stand houden. Bovendien hebben wij er moeite mee dat zo’n fundamentele motie wordt ingediend zonder dat inzicht is in klachten (ik ken alleen die van de directeur van de Bloemhovekliniek), zonder wederhoor, zonder dat het onderzoek van de burgemeester wordt afgewacht, zonder dat er een fatsoenlijk debat over is geweest.

Tenslotte vinden wij het opmerkelijk dat een partij die zich Democraten 66 noemt zelfs het aanspreken van mensen wil verbieden. Ik ben blij dat ik tenminste nog het recht heb om daar D66 vanavond wel op aan te spreken.

Hieronder de motie van D66 die door een groot aantal partijen is ingediend en door de andere partijen, met uitzondering van de ChristenUnie, is gesteund.

Motie: het betogingsrecht is geen vrijbrief voor intimidatie

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 17 december 2020,

Constaterende dat:

 • Anti-abortusdemonstranten regelmatig demonstreren bij abortusklinieken;
 • Er meerdere keren per maand wordt gedemonstreerd bij de abortuskliniek Beahuis en Bloemenhove te Heemstede;
 • Cliënten bij deze betogingen worden belaagd en geïntimideerd onderweg naar de abortuskliniek;
 • De burgemeester van Heemstede sinds 26 mei 2020 daarom een zogenaamde bufferzone van 25 meter heeft ingevoerd aan de achterzijde van de abortuskliniek (Claus Sluterweg) en heeft bepaald dat betogers alleen ter hoogte van Herenweg 211-215 mogen demonstreren;
 • De abortuskliniek meerdere ingangen heeft, de ingang aan de Herenweg naast de gemeentegrens van Haarlem ligt en de ingang aan de Claus Sluterweg zich op Haarlems grondgebied bevindt;
 • Er in Haarlem geen bufferzone is ingevoerd en daar zodoende niet op gehandhaafd wordt;

Overwegende dat:

 • Het betogingsrecht in artikel 9 Grondwet niet onevenredig wordt beperkt door het instellen van een bufferzone;
 • Het betogingsrecht geen vrijbrief is om vrouwen onderweg naar de abortuskliniek aan te spreken en te intimideren;
 • Dit wordt bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Haarlem van 21 juli 2020;
 • Een bufferzone inmiddels is ingesteld in steden als Heemstede, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Zwolle en Den Haag;

Verzoekt het college om:

 • In overleg met de Beahuis en Bloemenhovekliniek en de gemeente Heemstede ook in Haarlem een bufferzone in te stellen rondom de ingangen van de abortuskliniek en daarop te handhaven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meryem Çimen, D66

Anne Feite Bloem, SP

Wouter Rutten, VVD

Jasper Drost, GroenLinks

Isabelle Wisse, PvdA

Frans Smit, OPHaarlem

Louise van Zetten, Hart voor Haarlem

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug