Kamervragen over windmolens Schoteroog

20140827_114719.jpg18-12-2020 21:35 18-12-2020 21:35

Minister Van Nieuwenhuizen moet meer ruimte geven voor plaatsing van windmolens bij Schoteroog in Haarlem en op andere plekken rond Schiphol. Hiervoor is aanpassing nodig van het Luchthavenindelingsbesluit. Hiervoor pleiten Tweede Kamerleden Eppo Bruins en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in schriftelijke vragen aan de minister.

Al jaren staan de vier windmolens bij Schoteroog stil. Ze zijn kapot en moeten vervangen worden door nieuwe exemplaren. Deze nieuwe molens zullen hoger zijn omdat lage windmolens veel minder energie opwekken en niet rendabel zijn.

Omdat Schoteroog in de buurt van Schiphol ligt moet de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) de realisatie van windmolens toetsen aan het Luchthavenindelingsbesluit. Uit een pretoets blijkt dat IL&T hooguit toestemming wil geven voor 1 molen van 125 meter. Dit is echter volgens de initiatiefnemer nauwelijks rendabel te maken. Er zou ruimte moeten komen voor meer en/of hogere windmolens.

In totaal is er in het gebied volgens de ChristenUnie ruimte voor 4 tot 6 windmolens van 125 tot 150 meter hoog. Dit zou circa 12 Megawatt kunnen opleveren, zo’n 10 tot 15% van het totale toekomstige elektriciteitsverbruik van Haarlem!

Volgens het luchthavenindelingsbesluit kan de minister een “verklaring van geen bezwaar” afgeven voor meer en hogere windmolens bij Schoteroog. De Kamerleden vragen of de minister daartoe bereid is. Eppo Bruins: “Uiteraard moet dit wel veilig zijn. Maar ik denk dat dit mogelijk is. Op nog geen 1,5 kilometer, notabene dichter bij Schiphol, staat een KPN-zendtoren van 150 meter hoog. Het is niet uit te leggen dat die toren er wel mag staan, maar de windmolens niet.”

Ook vragen de Kamerleden of het Luchthavenindelingsbesluit kan worden aangepast zodat op meer kansrijke locaties in de regio rond Schiphol windmolens kunnen worden gezet zonder dat hiervoor eerst een aparte verklaring van de minister voor nodig is. Carla Dik-Faber: “De gemeenten in Noord-Holland Zuid zijn net als alle andere regio’s in Nederland momenteel als uitwerking van het Klimaatakkoord bezig plannen te maken voor het opwekken van meer duurzame energie. De opgave is groot. Het helpt als het Luchthavenindelingsbesluit meer ruimte geeft.”

2020Z25274 (ingezonden 17 december 2020)

Vragen van de leden Bruins en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit

 1. Kent u het bericht 'Haarlems mysterie: dit is waarom de windmolens bij de teletubbieberg nooit draaien' 1), de informatienota “Stand van zaken windmolens Schoteroog” van de gemeente Haarlem 2), de pretoets van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 20 maart 2020 over dit project en het “Actieplan Schone Energie” van de gemeente Haarlem? 3)
 2. Bent u ermee bekend dat de oostflank van de Haarlemse Waarderpolder als RES-zoekgebied is aangewezen voor de plaatsing van windmolens en dat voor een eerste project een pretoets is gedaan door ILT?
 3. Klopt het dat ILT in verband met de nabijheid van Schiphol voor de vervanging van de huidige vier defecte en niet meer te repareren windmolens met een tiphoogte van circa 53 meter slechts één nieuwe windmolen met een tiphoogte van 125 meter kansrijk acht?
 4. Bent u ermee bekend dat de initiatiefnemer één molen van 150 meter of twee molens van 125 meter had voorgesteld en de eigenaar van een aangrenzend perceel ook plannen heeft voor plaatsing van enkele windmolens?
 5. Bent u ermee bekend dat de provincie in de nieuwe omgevingsverordening Noord-Holland 2020 in artikel 6.22 lid 2a als eis stelt dat minimaal drie molens op een rij geplaatst dienen te worden?
 6. Bent u ermee bekend dat in hetzelfde gebied en dichter bij Schiphol een KPN-zendtoren staat van 150 meter hoog?
 7. Deelt u de mening dat het niet aan burgers uit te leggen is dat een dergelijke zendtoren hier wel mag staan, maar windmolens die even hoog of lager zijn niet?
 8. Deelt u de mening dat het plaatsen van nieuwe windmolens op deze plek een goede stimulans kan zijn voor inwoners om het energie- en warmteverbruik te verduurzamen, terwijl het weghalen van de huidige windmolens waar veel draagvlak voor is juist averechts zal werken?
 9. Bent u gezien het draagvlak in de regio en de ambities van het Klimaatakkoord bereid op grond van artikel 2.2.2 lid 4 van het Luchthavenindelingsbesluit een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de plaatsing van drie tot vier windmolens met een tiphoogte van 150 meter of vier tot zes windmolens met een tiphoogte van 125 meter in de oostflank van de Haarlemse Waarderpolder, zodat de energieopbrengst wordt gemaximaliseerd en een rendabele businesscase mogelijk wordt?
 10. Bent u bereid een dergelijke verklaring binnen een jaar na het indienen van een aanvraag te verstrekken, zodat de plaatsing snel kan starten?
 11. Bent u ermee bekend dat alle gemeenten in het werkingsgebied van het Luchthavenindelingsbesluit te maken hebben met beperkingen bij de plaatsing van windmolens?
 12. Bent u bereid om de normering van het Luchthavenindelingsbesluit op korte termijn aan te passen, zodat op meer kansrijke locaties in de regio windmolens kunnen worden geplaatst?

1) Website Algemeen Dagblad, 29 juni 2019 (https://www.ad.nl/noord-holland/haarlemsmysterie-dit-is-waarom-de-windmolens-bij-de-teletubbieberg-nooit-draaien-br~af807b4f/)
2) Website gemeente Haarlem, december 2020 (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/10-december/17:10/Stand-van-zaken-windmolens-op-Schoteroog/20200847228-1-Stand-van-zaken-windmolens-op-Schoteroog-2.pdf)
3) Website gemeente Haarlem, oktober 2020 (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/10-december/17:10/19-10-uur-Actieplan-Schone-Energie-RB/20200891686-2-Bijlage-1-Actieplan-Schone-Energie-2.pdf)

« Terug