Vragen over financiële coronasteun voor armoedebestrijding

Biljetten.jpg23-01-2021 20:22 23-01-2021 20:22

De Coronacrisis treft jong en oud op bijna alle terreinen van het leven. Allereerst natuurlijk op het gebied van ziekte en gezondheid. Maar ook leiden de beperkende maatregelen tot vragen, frustratie, somberheid en zelfs tot depressies. Ouders worstelen met thuisonderwijs, de kerken zijn zondag leeg en het sociale leven van bijna iedereen is beperkt. Maar voor velen staat momenteel vooral ook de zorg om werk en inkomen centraal. ChristenUnie Haarlem heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het gebruik van speciale budgetten die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld om mensen die in financiële problemen dreigen te komen te helpen.

Raadslid Frank Visser: "De overheid heeft op meerdere fronten en meerdere keren steun verleend en hulp toegezegd. Het is belangrijk dat beschikbaar gestelde middelen terecht komen op de daarvoor bedoelde plekken en bij de mensen die dat het hardste nodig hebben."

De ChristenUnie-fractie heeft daarom de volgende vragen over een aantal vormen van, met name financiële, ondersteuning.

TONK

Het kabinet heeft een extra regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten of te wel TONK[1]) in het leven geroepen voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen en hiervoor 130 miljoen euro gereserveerd. Het is de bedoeling dat gemeenten zeer binnenkort over dit geld kunnen beschikken om getroffenen door de coronacrisis, die via andere regelingen geen afdoende steun kunnen krijgen, en dus tussen wal en schip vallen, te ondersteunen. 

  1. Op welke wijze gaat het college de uitwerking van de TONK-regeling oppakken? Is het mogelijk hier een ‘’snelle, warme’’ regeling van te maken, in die zin dat er met dit geld voor wordt gezorgd dat niemand letterlijk in de kou of zonder eten komt te zitten? 
  2. Is het college bereid deze middelen te oormerken zodat deze terecht komen bij degenen die die steun het hardste nodig hebben? 
  3. Kan het college de raad hierover zo snel mogelijk berichten?

Armoede en corona

Het kabinet heeft extra middelen aangekondigd voor armoedebestrijding en schuldenaanpak voor getroffenen door de coronacrisis. (146 miljoen euro)[2]. We weten namelijk dat jongeren, kwetsbare gezinnen en ZZP’ers en flexkrachten zwaar getroffen worden door alle maatregelen. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over mensen die helemaal vastlopen door schuldenproblematiek. Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) heeft er met succes voor gepleit binnen het eerder vastgestelde bedrag 30 miljoen speciaal te reserveren voor het zogenaamde Waarborgfonds. Dit fonds maakt het gemeenten makkelijker saneringskredieten in te zetten. Hiermee kunnen schuldeisers in een keer gedeeltelijk worden betaald, wordt de restschuld kwijtgescholden en blijft de gemeente als schuldeiser over. Zo komt er meer grip op de situatie[3].

  1. Is het college inmiddels bekend met de hoogte van de bedragen die onze gemeente gaat (of heeft) ontvangen voor de armoedebestrijding en schuldenaanpak? 
  2. Heeft het college een voorstel voor de manier waarop we deze middelen in onze gemeente gaan inzetten? Is het college bereid daar ook de doelgroep/ervaringsdeskundigen bij te betrekken?
  3. Op welke wijze maakt het college gebruik van de 30 miljoen euro, specifiek beschikbaar gesteld voor het Waarborgfonds en bedoeld om saneringskredieten in te zetten?

« Terug