Aanbesteding jeugdzorg beter onderbouwen

Straat voetbal.jpg06-04-2021 23:19 06-04-2021 23:19

Het college moet beter onderbouwen waarom ze de jeugdzorg op een andere manier wil aanbesteden. Dit heeft de gemeenteraad uitgesproken met het aannemen van een motie van ChristenUnie en Actiepartij.

Het college wil per 1 januari 2022 de jeugdzorg anders aanbesteden. Momenteel zijn er in onze regio circa 170 aanbieders van jeugdhulp. In de toekomst wil het college nog maar met 2 a 3 partijen samenwerken. Kleine zelfstandige zorgaanbieders worden dan onderaannemer.

De ChristenUnie heeft nog veel vragen bij deze aanpak en vindt de voorbereidingstijd erg kort. Is de zorg continuïteit wel voldoende gegarandeerd? Hebben ouders straks nog wel keuzevrijheid bij het zoeken van jeugdhulp? Worden de kleine zorgaanbieders niet te afhankelijk van enkele grote zorgpartijen?

Daarom moet het college met een beter onderbouwd plan komen. Hierbij wil de ChristenUnie dat ook wordt gekeken naar de ervaringen met aanbesteding in andere gemeenten. Ook vraagt de gemeenteraad met de motie aan het college om eerst met een concept programma van eisen en zorgaanbieders, Participatieraad en gemeenteraad de mogelijkheid te geven hierop te reageren voordat het definitieve programma van eisen wordt opgesteld. Raadslid Frank Visser: “Als de onderbouwing dan niet goed is dan ben ik er voorstander van dat we doorgaan met het huidige model waarbij elke zorgaanbieder een contract heeft met de gemeente.”

MOTIE Kwetsbare jongeren niet in de waagschaal: ander stelsel Jeugdzorg eerst beter onderbouwen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 april 2021,

Constaterende dat:

 • Het College van B&W voorstellen heeft gedaan om te komen tot een nieuwe vorm van aanbesteding van de jeugdzorg per 1 januari 2022;
 • Er grote onrust is ontstaan bij de zorgaanbieders (ongeveer 170) die gedwongen worden om “hoofdaannemer”(ongeveer 3?) te worden of “onderaannemer” (de rest) te worden;
 • Gebleken is dat nog niet alle zorgaanbieders op de hoogte gebracht zijn van deze verandering van aanbesteding met een groot impact voor zowel grote als kleine zorgaanbieders;
 • Per 1 juli 2020 budgetplafonds ingesteld zijn waarvan de effecten nog niet in kaart gebracht zijn;

Overwegende dat:

 • De beoogde nieuwe vorm van aanbesteding een grote impact heeft voor de inrichting van de jeugdzorg in Haarlem;
 • Met (een overhaaste) invoering van een nieuw stelsel de continuïteit van zorg voor de jeugd in Haarlem mogelijk in gevaar komt;
 • Het belangrijk is dat de Haarlemmers keuzevrijheid houden van wie ze begeleiding of behandeling willen ontvangen en onduidelijk is in hoeverre die keuzevrijheid in het voorgestelde systeem behouden blijft;
 • De stukken die de wethouder tot nog toe aangeleverd heeft onvoldoende concreet zijn en daarmee onvoldoende onderbouwing geven waarom de gemeente Haarlem deze “transitie” van aanbestedingsvorm zou moeten maken;

Verzoekt het college:

 • Beter te onderbouwen waarom het wil kiezen voor deze nieuwe vorm van aanbesteding en als onderdeel daarvan de gemeenteraad eerst te informeren over de resultaten bij gemeenten die deze vorm van aanbesteding reeds hebben ingevoerd met daarbij een overzicht van de knelpunten en de voordelen zowel vanuit het perspectief van de cliënten en zorgverleners als vanuit het perspectief van de gemeente;
 • Voordat een keuze wordt gemaakt om een nieuw model eventueel in te voeren eerst duidelijkheid te geven voor de zorgaanbieders en voor de raad middels een uitgewerkt concept programma van eisen met daarin antwoord op de vragen:
  1. wat de verantwoordelijkheden zijn van de hoofdaannemers en hoe de gemeente het functioneren van de hoofdaannemers toetst;
  2. wat de verantwoordelijkheden zijn van de onderaannemers;
  3. wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg van de onderaannemers;
  4. wie verantwoordelijk wordt gesteld voor de administratieve taken die momenteel bij de gemeente belegd zijn;
  5. of onderaannemers een samenwerking aan kunnen gaan met meerdere hoofdaannemers of verplicht zijn samen te werken met één hoofdaannemer;
  6. of hoofdaannemers verplicht zijn elke onderaannemer die voldoet aan de voorwaarden te accepteren of dat de hoofdaannemer kan kiezen met slechts een beperkt aantal onderaannemers te werken;
  7. of de vrijheid van keuze van een zorgaanbieder voor de Haarlemse burgers gewaarborgd blijft;
  8. Hoe de zorgcontinuïteit geregeld is bij de overgang van een nieuw stelsel.
 • Op basis van dit concept programma van eisen eerst een consultatieronde te houden onder zorgaanbieders en de Participatieraad en de resultaten hiervan te bespreken met de gemeenteraad en pas daarna, indien de gemeenteraad op dat moment voldoende vertrouwen heeft in het nieuwe model, het definitieve programma van eisen op te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug