Sociale basis, lokale kracht

buuv01-07-2021 22:26 01-07-2021 22:26

Momenteel wordt de sociale basis van de gemeente Haarlem aanbesteed. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten voor jongeren en ouderen en om de sociaal wijkteams. Dit is best spannend want dit vraagt van veel organisaties die actief zijn in de stad veel beter samen te werken. Er is straks geen sprake meer van allemaal losse opdrachten voor een hele reeks organisaties. Er komt één opdracht voor een samenwerkingsverband van organisaties. De ChristenUnie heeft samen met de Actiepartij gevraagd om meer aandacht voor de continuïteit van zorg, de kwaliteit van medewerkers en de binding van de samenwerkingspartners met Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Anders is het risico dat straks één partij alles overneemt en het sociale weefsel wat nu aanwezig is in de stad verloren gaat". De motie is aangenomen door de gemeenteraad.

MOTIE Sociale basis, lokale kracht!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juli 2021,

In beraadslaging over de Verwerving Voorzieningen Gewoon in de Wijk en gelezen het Preselectiedocument hierover,

Constaterende dat:

 • De gemeente in het kader van een meerjarig strategisch partnerschap kiest voor een contractperiode van 8,5 jaar;
 • De gemeente toewerkt naar contractering van één samenwerkingsverband per perceel;
 • De perceelindeling (o.a. positie van het Sociaal Wijkteam en enkele specifieke maatwerkvoorzieningen), de integraliteitseisen, trechtercriterium voor selectie van partijen in het eerste deel van de dialoogfase en de uiteindelijke gunningscriteria nog ter discussie staan;
 • Er nog gesprekken lopen met de Sociaal Wijkteams gezien de zorgen die daar leven over deze mogelijke nieuwe reorganisatie;
 • Het volgende bestuurlijke besluitpunt het selectiedocument is;
 • Hierin als uitkomst van de eerste dialoogfase een besluit opgenomen wordt over de perceelindeling, de integraliteitseisen en het trechtercriterium voor selectie van partijen voor de tweede dialoogfase en mogelijk ook nog wijzigingen zullen plaatsvinden in de gunningscriteria.
 • Het college voornemens is dit selectiedocument ter bespreking voor te leggen aan de commissie Samenleving direct na het zomerreces;
 • De verwerving taakstellingen kent van ruim 3 miljoen euro waarvan de consequenties voor de Raad in deze fase nog niet inzichtelijk zijn;

Overwegende dat:

 • Transformatie nodig is waarbij meer integraliteit wordt bereikt en dat de gevraagde kwaliteitseisen en samenwerking kunnen betekenen dat er deels met andere partners gewerkt zal gaan worden in de nieuwe contractperiode;
 • Het bouwen van relaties en het winnen van vertrouwen zeker in kwetsbare wijken veel tijd kost en daarom continuïteit van zorg in de sociale basis van belang is;
 • De bestaande aanbieders over het algemeen goed geworteld zijn in de stad: ze zijn zichtbaar, herkenbaar en vindbaar voor de bewoners en werken veel samen met partijen buiten het sociaal domein zoals woningbouwcorporaties en scholen;
 • De kwaliteit van de huidige opbouwwerkers, sociaal wijkteamleden, ambulant begeleiders en andere medewerkers in de Haarlemse sociale basis goed is;
 • Deze medewerkers gebonden zijn aan organisaties en bij de komst van nieuwe organisaties het risico groot is dat deze medewerkers elders aan de slag gaan en niet behouden blijven voor Haarlem;
 • In het pre-selectiedocument voorop staat dat het ook voor kleine aanbieders mogelijk moet zijn om zich middels samenwerkingen in te schrijven op de aanbesteding;
 • Het gezien de omvang en duur van het contract van belang is dat de Gemeenteraad voldoende mogelijkheid krijgt om de resultaten van de verschillende fases van de aanbesteding te toetsen en kaders te stellen voordat de gunningsfase begint;
 • In de Raad op basis van de concept perceelindeling, integraliteitseisen, trechtercriterium en de concept gunningscriteria zorgen leven dat er een risico is dat een nieuwe hoofdaannemer mogelijk niet of onvoldoende zal samenwerken met goed functionerende bestaande partners met een grote binding met onze gemeente die een gewaardeerd onderdeel zijn van het sociale weefsel van onze stad;
 • De uiteindelijke perceelindeling niet alleen een breed draagvlak vraagt bij de aanbieders maar ook bij de Gemeenteraad;
 • Het daarom van belang is dat de Gemeenteraad niet alleen kan spreken over het selectiedocument maar hier ook nog kan bijsturen voordat de volgende fase van de aanbesteding begint;

 

Verzoekt het college:

 • Bij de presentatie van het selectiedocument meer inzicht te geven in de gevolgen van de taakstellingen;
 • In het selectiedocument in de perceelindeling, integraliteitseisen, trechtercriterium, gunningscriteria of op andere onderdelen aanpassingen te doen waarmee beter wordt geborgd dat de continuïteit van zorg, de kwaliteit van medewerkers en de binding van de samenwerkingspartners met Haarlem (kennis van de stad en netwerk in de stad) zwaar weegt in de selectie en beoordeling van de inschrijvingen;
 • Het selectiedocument pas definitief vast te stellen na bespreking met de commissie Samenleving zodat de Raad ook invloed kan hebben op de conclusies die worden getrokken uit de dialoogfase.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

« Terug