Column voor Radio 105

05-10-2006 13:19 05-10-2006 13:19

De ChristenUnie-SGP wil graag van deze gelegenheid gebruik maken iets te zeggen over thema's in de stad ofwel stadspunten, die op dit moment in de belangstelling staan.
Afgelopen maandag hebben de wethouder van Financiën en diverse ambtenaren een toelichting gegeven bij de begroting 2007, die ook inzicht beoogt te bieden in de ontwikkelingen van de komende jaren.
Het college wil tot 2010/2011 27 miljoen bezuinigen o.m. door reductie van het ambtenaren-bestand en de reïntegratie van burgers met een uitkering naar een betaalde baan in de maatschappij.

De intentie van het college om de activiteiten om meer mensen aan het werk te helpen op te voeren steunt de ChristenUnie-SGP volledig. Of dit 11 miljoen zal opleveren lijkt ons wat optimistisch bekeken.
Het zal daarom veel inspanningen kosten om de algemene reserve langs bovengenoemde weg te verhogen mede omdat de risico's van diverse projecten en nog niet afgesloten procedures groot zijn.

De ChristenUnie-SGP denkt daarom meer aan het meer rendabel maken van gemeentelijk bezit of het afstoten van panden, (geen leegstand van gemeentelijke eigendommen), een verdere verzelfstandiging van diverse gemeentelijke afdelingen waaronder de cultuurpodia zoals Patronaat en Toneelschuur al of niet in samenwerkingsverband met een private ondernemer. Op dit moment kosten deze podia de gemeente tonnen per jaar meer dan voorzien. Haarlem kan het zich niet permitteren om voortdurend de ontstane verliezen bij te spijkeren.

De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente in overleg met het bedrijfsleven meer middelen inzet voor groepen burgers, die de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen b.v. voor mensen die verslaafd zijn of in de prostitutie werken, voor allochtone en autochtone jongeren en ouderen, die geen werk hebben of geen ontmoetingspunt, voor minima zonder werk, voor ex-gedetineerden, die wachten op nazorg van de gemeente, voor gehandicapten en speciale categorieën inwoners, die wachten op een woning, die voor hen geschikt is.

Op dit ogenblik wordt op initiatief van de ChristenUnie-SGP hard gewerkt aan de totstandkoming van een visie op drugsverslaving en overlast.
Verder heeft de fractie aangedrongen op een evaluatie van het prostitutiebeleid, waarbij meer het accent wordt gelegd op de mogelijkheid tot uittreding uit dit beroep door de inschakeling van vertrouwenspersonen en -instanties. De raad hoopt in de komende maanden de visies op deze vraagstukken te bespreken en vast te stellen.

Een ander stadspunt is het Stadskantoor.
De ChristenUnie-SGP staat open voor alle suggesties om de kosten voor een nieuw Stadskantoor te reduceren.
De optie om bij de reconstructie van de Raaks de huisvesting van de ambtenaren te betrekken is door de Christenunie-SGP al in het eerste stadium van bespreking van de invulling van de Raaks genoemd en dan vooral als alternatief voor de bioscoop.
Het schrappen van een casino is een stap in de goede richting. O.i. doet de gemeente er goed aan ook de vestiging van een bioscoop in het overleg met de ontwikkelaar ter discussie te stellen.
Het bestemmingsplan Raaks zal hoe dan ook moeten worden herzien vanwege het niet-doorgaan van het casino.

De route en de verkeersvoorzieningen voor de Zuidtangent staan volop in de belangstelling.
De ChristenUnie-SGP staat open voor een discussie over de route voor de Zuidtangent, waarbij niet vantevoren al gezegd wordt dat de enige oplossing is een bus over de Gedempte Oude Gracht en een tunnel naar de Nassaulaan.
De tactiek van de coalitie om per motie al vast op een discussie, die nog moet komen, vooruit te lopen, is weinig overtuigend.

Veel raadsleden - ik sluit niet uit een meerderheid - werden op deze wijze overvallen en het is goed, dat vanavond in de raad via een interpellatie een discussie plaatsvindt over de methodiek van de coalitie.
Centraal in de discussie behoort te staan de bereikbaarheid van Haarlem, van Oost naar West en van Noord naar Zuid. Daarbij gaat het niet alleen om het openbaar vervoer maar ook om de geleiding van het autoverkeer.
De provincie en het rijk spelen hierbij een cruciale rol. Het is in ieders belang, dat het verkeer van de Schipholweg goed door Haarlem wordt geleid, hetzij via een tunnel hetzij anderszins naar b.v. de Dreef of Westelijke Randweg.
Daarnaast bestaat voor de Zuidtangent de mogelijkheid via een aparte busbaan langs de Oostkant op snelle wijze het Station te bereiken.

Tenslotte het onderhoud van de stad.
Het inlopen van de achterstand loopt in de visie van de ChristenUnie-SGP te langzaam. De conditie van de wegen, bruggen, kaders en het groen dienen sneller op peil te worden gebracht.
Te lang hebben de regerende partijen aan andere prioriteiten de voorrang verleend.
De Melkbrug moet zo snel mogelijk worden vervangen. Andere bruggen als Prinsenbrug, Rustenburgerbrug, Waarderbrug zullen in de komende tijd op meer onderhoudsbudgetten moeten kunnen rekenen. Het groenonderhoud b.v. in Schalkwijk laat veel te wensen over. In de buitengebieden wordt volstaan met niveau sober, terwijl juist daar de natuur het meest zijn gang kan gaan. De wegen worden vaak tijdelijk opgelapt zonder een fundamentele aanpak, hetgeen dubbel werk oplevert. Kortom: de begrotingsbehandeling belooft heel interessant te worden.

Teus Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2006 > oktober

Geen berichten gevonden