Stadhuis moet alleen duurzaam hout verbranden

DSC02736.JPG15-05-2014 19:14 15-05-2014 19:14

Het Haarlemse college wil de verouderde verwarmingsketels van het stadhuis vervangen door een nieuwe installatie die deels zal draaien op biomassa. Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad donderdag een amendement aangenomen die de duurzaamheid van de biomassa moet garanderen. Alleen de VVD stemde tegen.

Het liefst had de ChristenUnie-fractie een warmte koude opslag systeem gezien. Dat is volgens de partij pas echt duurzaam. Maar dit vraagt een investering van meer dan 1 miljoen euro en is pas rendabel als het stadhuis goed is geïsoleerd. Raadslid Frank Visser: “Het college moet van ons binnen een jaar met een plan komen om alle tochtgaten van het stadhuis te dichten. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven aan de burgers!”

De nieuwe verwarmingsinstallatie is goed voor het milieu en bespaart ook geld. Raadslid Frank Visser: “Maar dan moet het te verbranden hout wel duurzaam zijn. Dus geen complete bomen die je nog kunt gebruiken als bouwmateriaal maar alleen resthout.” De markt van houtpellets is wereldwijd enorm in opkomst en dit is lang niet altijd even duurzaam. Visser: “Die houtpellets komen uit bestaande bossen en dat kan leiden tot extra kap, afname van biodiversiteit en het omvormen van natuurlijk bos tot houtplantage”. De gemeente Haarlem wil alleen Europees hout gebruiken. Maar dat is volgens de ChristenUnie nog onvoldoende garantie voor de duurzaamheid en het is bovendien ook niet vastgelegd in het besluit. Ook in Europa worden bossen op grote schaal op onduurzame wijze beheerd. Visser: “Met ons amendement is het besluit daarom aangescherpt. Zo moet het te verbranden hout een FSC-keurmerk hebben en mag het te verbranden alleen uit reststromen komen”.

Amendement Duurzame biomassa voor een aangenaam verwarmd stadhuis

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 mei 2014

Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders voor de vervanging van de verwarmingsketels van het stadhuis door een hybride warmteopwekkingsinstallatie bestaande uit een combinatie van een houtgestookte biomassa verwarmingsketel en een gasgestookte HR-ketel;

overwegende dat dit bijdraagt aan de doelstelling Haarlem Klimaat Neutraal en verlaging van de verwarmingskosten; 

overwegende dat de toenemende vraag naar biomassa wereldwijd leidt tot verdringing van natuur en gronden voor de productie van voedsel en dat productie van houtpellets uit bossen kan leiden tot degradatie van die bossen, extra kap en het omvormen van bos tot plantage;

overwegende dat in Haarlem gebruik gemaakt zal worden van gecertificeerde houtpellets;

overwegende dat deze certificering volgens DIN+ A1-A2 klasse / EN 14961-2 alleen iets zegt over de kwaliteit van de houtpellets zoals een zo efficiënt mogelijke verbranding en energieopbrengst maar niets over:

-               de herkomst van het hout dat verwerkt is in de pellets

-               de mate waarin voorkomen wordt dat bossen worden aangetast 

-               de broeikasgasbalans van de productie en transport van deze houtpellets

-               de klimaatimpact van het bronmateriaal (is het een hoofdproduct of zijn het alleen reststromen uit duurzaam bosbeheer, die niet nodig zijn voor de instandhouding van de bodemkwaliteit en verder niet meer gebruikt kunnen worden voor een andere nuttige toepassing);

overwegende dat Haarlem moet streven naar een zo duurzaam mogelijke toepassing van biomassa en hierbij kan aanhaken bij bestaande certificaatsystemen en certificaatsystemen die worden ontwikkeld in het kader van het nationale Energieakkoord;

Besluit aan het raadsbesluit toe te voegen:

“onder de voorwaarde dat de biomassa welke verstookt zal worden in de nieuwe hybride warmteopwekkingsinstallatie zal voldoen aan de volgende criteria:

-               Alleen FSC-gecertificeerd hout om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van niet duurzaam beheerde bossen 

-               Een zo laag mogelijke klimaatimpact door alleen hout te gebruiken dat geen andere nuttige toepassing kan krijgen (reststromen). 

-               Houtpellets met een zo gunstig mogelijke broeikasgasbalans voor de productie en transport gecertificeerd conform de binnenkort te verschijnen berekeningsmethodiek zoals afgesproken in het Nationale Energieakkoord (Nu is dit NTA8080, conform het Energieakkoord uiterlijk 31 december 2014 zal dit worden aangevuld met aanvullende eisen waarbij zal worden aangesloten bij eerdere discussies (commissie-Corbey, negatieve/positieve lijst)”

en gaat over tot de orde van de dag.

 

ChristenUnie, Frank Visser

GroenLinks, Robbert Berkhout

CDA, Gideon van Driel

PvdA, Marceline Schopman

Actiepartij, Inge Crul

« Terug