Raadsvragen AWBZ en WMO zorg

iStock_000020673198Large314-05-2014 12:07 14-05-2014 12:07

SP, VVD, Actiepartij en ChristenUnie hebben schriftelijke vragen gesteld over mogelijkheden om bij de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente een koppeling te maken tussen zorgtaken op basis van de AWBZ en zorgtaken op basis van de WMO.

Haarlem, 8 mei 2014 (ingediend 14 mei 2014)

Raadsvragen ex artikel 38,
Betreft: koppeling AWBZ zorg en WMO huishoudelijke zorg

Geacht College,

In Haarlem verlenen organisaties als Buurtzorg en Zorgbalans de AWBZ zorg, die op 1 januari 2015 overgaat naar de zorgverzekeraars. Buurtzorg werkt in kleine buurtteams van maximaal 12 verpleegkundigen. De teams hebben geen leidinggevenden wel een regiocoach. Zij doen indicaties zelf. Zorgbalans werkt eveneens in buurteams van maximaal 15 medewerkers bestaande uit onder meer (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Ook Zorgbalans heeft de laatste jaren eveneens een platte organisatie ingevoerd en ook daar doen de verpleegkundigen grotendeels zelf de indicaties.

In gesprekken met verpleegkundigen die bij deze organisaties werkzaam zijn is het idee ontstaan om gemengde teams op te richten, die zowel bestaan uit verpleegkundigen en thuiszorgmedewerksters (huishoudelijke hulpen). Zeker cliënten die zwaardere zorg nodig hebben maken vaak al gebruik van zowel voorzieningen uit hoofde van de AWBZ als de WMO. Verpleegkundigen kunnen goed zien welke behoefte aan huishoudelijke verzorging een cliënt heeft, maar ook wat de cliënt nog wel kan. Verder hebben zij in noodgevallen een korte lijn met de huisarts. Huishoudelijke zorg en verpleegkundige zorg kunnen zo op elkaar worden afgestemd. Bovendien kan een kostenbesparing worden bereikt omdat de teams zowel door de AWBZ (straks de zorgverzekeraars) als de gemeente worden bekostigd. De kosten voor de werkplek en kantoorinrichting worden zo gedeeld. Doordat de teams zelf indiceren wordt de bureaucratie verminderd en zijn de wachttijden korter. Het resultaat zou kunnen zijn: met dezelfde middelen meer doen.

Wij hebben over bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het oprichten van gemengde teams de kwaliteit van de zorg kan verhogen en kosten kan besparen?
2. Is het college bereid om te onderzoeken of de verpleegkundigen uit deze teams de indicatie voor de huishoudelijke verzorging te laten doen, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met de kaders die de raad zal vaststellen, zoals bijvoorbeeld resultaat gericht werken?
3. Is het college bereid om over bovenstaande verkennende gesprekken met Buurtzorg en Zorgbalans te voeren om te bezien of de oprichting van gemengde teams die werken onder de hoede van één organisatie mogelijk is?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,


Sibel Ozügul SP
Frits Garretsen SP
Rob de Jong VVD
Sjaak Vrugt Actiepartij
Frank Visser ChristenUnie

« Terug

Archief > 2014 > mei

Geen berichten gevonden