ChristenUnie wil meer hergebruik kleding

DSC02690.JPG30-05-2014 15:00 30-05-2014 15:00

Haarlem moet meer inspanningen doen op het gebied van textielinzameling en recycling. Haarlem presteert het slechtst in de hele regio en moet de inzameling meer dan verdubbelen om het landelijke doel om 2/3 van het textiel in 2015 gescheiden in te zamelen te halen.

De ChristenUnie vraagt daarom het college van B&W in actie te komen en heeft schriftelijke vragen ingediend. Gemeenteraadslid Frank Visser: ,,Jaarlijks verdwijnt er in Nederland zo’n 140 miljoen kilo kleding en textiel bij het restafval. Dat zijn 10.000 vrachtwagens vol met bruikbare spullen. Helaas verdwijnt het merendeel hiervan in de verbrandingsoven. Daarom kom ik met plannen om kleding uit de kliko te houden.” 

Volgens de ChristenUnie moet kledinginzameling veel meer prioriteit krijgen. Visser: ,,Hoe meer textiel gescheiden wordt ingezameld, hoe beter het kan worden gerecycled. Het milieueffect van gescheiden inzamelen is zeer positief. De CO2 besparing is bijvoorbeeld 10x zo hoog als van het gescheiden inzamelen van glas. In Haarlem werd per inwoner in 2012 slechts 2,8 kilo textiel gescheiden ingezameld. Naar schatting zo’n 9,5 kilo werd weggegooid met het restafval. En dat terwijl in andere gemeenten jaarlijks 7 tot zelfs 10 kilo gescheiden wordt ingezameld. Ook regionaal gezien doet Haarlem het slecht. Velsen en Heemstede haalden respectievelijk 4,9 en 5,4 kilo per inwoner op.

De ChristenUnie vindt daarom dat er meer inzamelpunten moeten komen. “Er zijn er nu zo’n 30 in heel Haarlem. Sommige wijken zoals het Kleverpark en de Binnenstad hebben er geen één. Dat aantal moet worden verdubbeld. Per 2500 inwoners moet er een inzamelpunt zijn en in ieder geval bij elke supermarkt. Ook bij basisscholen zouden inzamelpunten kunnen komen”. Ook moet de voorlichting aan burgers beter. “Op de website van Spaarnelanden en op de containers staat nergens dat ook kapotte kleding in de container mag. De vezels zijn namelijk weer goed te recyclen tot nieuwe stoffen!”, aldus Visser.

Schriftelijke vragen:

 1. Klopt het dat in de gemeente Haarlem in 2012 slechts 2,8 kilo textiel per inwoner gescheiden is ingezameld terwijl in andere gemeenten jaarlijks ruim 6 tot zelfs 11 kilo per inwoner wordt ingezameld en elders in de regio (m.u.v. de gemeente Bloemendaal) ook aanmerkelijk betere resultaten worden geboekt? (1) Kunt u deze verschillen verklaren bijvoorbeeld in het aantal inzamellocaties per inwoner of een andere manier van voorlichten? Zijn er inmiddels al resultaten bekend van 2013?
 2. Bent u bekend met de op 11 oktober 2012 gesloten Green Deal Inzameling Textiel waarin ten doel is gesteld dat eind 2015 het aandeel textiel in het restafval met 50% is verminderd vergeleken met 2011? Klopt het dat dit betekent dat in 2015 ook in onze gemeente per inwoner per jaar ruim 8 kilo textiel gescheiden zal moeten worden ingezameld en maximaal 4,2 kilo per inwoner bij het restafval mag belanden (2)? Kan het college aangeven welke acties de gemeente onderneemt om dit doel te halen en wat hiervan tot nu toe de resultaten zijn?
 3. Klopt het dat er in Haarlem slechts ongeveer 30 inzamelpunten zijn voor textiel (3)? Bent u er mee bekend dat in de textielinzamelbranche sinds jaar en dag de norm wordt gehanteerd van tenminste 1 inzamelpunt per 2500 inwoners, eventueel gecombineerd met jaarlijks 4 huis-aan-huis inzamelrondes, voor het beste inzamelresultaat en wat voor Haarlem dus zo’n 60 inzamelpunten zou betekenen?
 4. Bent u bereid het aantal inzamelpunten in Haarlem uit te breiden uitgaande van de in voornoemde vraag vermelde norm en in ieder geval inzamelpunten te creëren in wijken die nu niet zijn voorzien zoals de Binnenstad, het Kleverpark, Delftwijk en de Koninginnebuurt?
 5. Bent u er mee bekend dat in andere gemeenten ook textielinzamelcontainers bij basisscholen zijn geplaatst met het oog op een betere afvalscheiding en educatie van kinderen en hierbij scholen een vergoeding krijgen voor het ingezamelde textiel? Bent u bereid dit ook aan te bieden aan Haarlemse basisscholen?
 6. Bent u bereid de voorlichting te verbeteren over wat er in de textielinzamelcontainers mag? Waarom wordt bijvoorbeeld op de containers en op de website van Spaarnelanden (4) niet expliciet aangegeven dat ook kapotte kleding mag worden ingeleverd omdat dit goed kan worden gerecyled en sinds de “nieuwe scheidingsregel” ook gehanteerd dient te worden?
 7. Kunt u aangeven of en wanneer de textielinzamelcontainers in Haarlem ondergronds worden geplaatst net als de andere inzamelcontainers en hoe dit gefinancierd gaat worden?
 8. Bent u er mee bekend dat in veel andere gemeenten ook textiel huis-aan-huis wordt ingezameld door verenigingen en stichtingen en dat deze gemeenten hiervoor beleidsregels hebben opgesteld voor de vergunningverlening op grond van de afvalstoffenverordening? Ziet u een meerwaarde van deze inzamelmethode bovenop de inzameling via de vaste inzamelcontainers om zo het inzamelresultaat te verbeteren en tevens extra inkomsten voor goede doelen te genereren? Bent u bereid dit in onze gemeente mogelijk te maken  onder de voorwaarde dat na het uitsorteren van herdraagbare kleding het resterende textiel verder verwerkt wordt door een gecertificeerde sorteerder zodat er ook bij dit textiel een maximaal duurzaam recyclingresultaat wordt behaald?
 9. Mogen ketens als C&A en H&M zelf kleding inzamelen in onze gemeente? Zo ja, wat gebeurt er met deze kleding? Deelt het college de mening dat inzameling door winkelketens een mooi voorbeeld van producentenverantwoordelijkheid is, maar dat dit wel meer moet zijn dan alleen marketing en dat het ingezamelde textiel ook duurzaam moet worden gesorteerd en verwerkt door gecertificeerde sorteerders? Welke afspraken zijn hierover gemaakt gezien het feit dat de gemeente het monopolie heeft op de inzameling van textiel afval? Zo nee, is het college bereid inzameling door winkelketens onder bovengenoemde voorwaarden mogelijk te maken?
 10. Betaalt Spaarnelanden een vergoeding per kilo gescheiden ingezameld textiel aan de gemeente, en zo, ja hoeveel is dit, of gebeurt de inzameling om niet?
 11. Op welke wijze wordt Spaarnelanden geprikkeld zo veel mogelijk textiel gescheiden in te zamelen om zo de gemeente kosten voor afvalverbranding te besparen? Wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat extra textielinzameling vooral extra niet-herdraagbaar textiel zal opleveren wat minder waarde heeft dan herdraagbaar textiel? Is het college bereid bij nieuwe afspraken over textielinzameling dan wel een volgende aanbesteding hiervoor dit ketendeficit op te lossen?
 12. Is de gemeente op de hoogte wat er met het textiel uit de gemeente Haarlem precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke wijze stuurt de gemeente bij de inzameling van textiel door Spaarnelanden op een zo hoog mogelijk milieurendement?
 13. In hoeveel stromen wordt het Haarlemse textiel momenteel gesorteerd en welke afspraken zijn hierover gemaakt met Spaarnelanden?
 14. Ontvangt Paswerk inmiddels het door Spaarnelanden ingezamelde textiel? Welke afspraken zijn er gemaakt met Paswerk over de verdere recycling van het textiel dat na sortering door Paswerk niet geschikt is voor hun kringloopwinkel? Wordt dit verkocht aan de hoogste bieder of staat het recyclingdoel centraal?
 15. In hoeverre houdt de gemeente rekening met het van oorsprong charitatieve karakter van de textielinzameling, met name vanwege het feit dat de burger er vaak vanuit gaat dat hun textiel bijdraagt aan het goede doel?
 16. Wat is het financiële en sociale resultaat van de textielinzameling in de gemeente Haarlem, daarbij rekeninghoudend met zaken als de daadwerkelijke inzamelkosten, containerkosten, eventueel ontvangen inzamelvergoedingen en sociale werkvoorzieningsplaatsen?


(1) Bron: http://afvalmonitor.databank.nl. O.a. Velsen 4,9 kg/inwoner, Heemstede 5,4 kg/inwoner, Haarlemmermeer 4,0 kg/inwoner, Zandvoort 4,3 kg/inwoner

(2) Uitgaande van een gemiddelde op basis van landelijk in totaal 140 kton textiel in het restafval en 67 kton textiel door gescheiden inzameling in 2011.

« Terug

Archief > 2014 > mei

Geen berichten gevonden