Burgernet lijkt gered, Wijkraden in mineur

20140624_152318donderdag 26 juni 2014 23:00

De burgemeester denkt dat Burgernet kan blijven bestaan. Inmiddels blijken de kosten te zijn gedaald en het college onderschrijft de toegevoegde waarde van Burgernet. In het najaar volgt een definitief besluit. Dit is een van de toezeggingen aan de ChristenUnie in het debat over de Kadernota van de gemeente. De bezuiniging op de wijkraden van 3 ton blijft echter ongewijzigd. Frank Visser: "Teleurstellend. Eerst wordt een groot deel van het budget van de wijkraden gekort en vervolgens wil de gemeente hen vragen taken over te nemen zodat ze goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Deze korting is veel te groot, zeker als je kijkt naar de geringe bezuiniging op cultuur."

Bijdrage debat 2e termijn

Voorzitter, wat is de winst van dit debat?

Hoewel alle moties tot nu toe zijn ontraden zijn er ook wat lichtpunten. De burgemeester heeft aangegeven dat Burgernet in principe blijft bestaan. Ik heb daarom gisteren motie 22 in kunnen trekken.

Ook zijn de nogal stellige zinnen dat de gemeente alleen nog maar aan digitale participatie gaat doen in het coalitieprogramma en de kadernota tijdens het debat behoorlijk afgezwakt. Dat maakt dat ik op dit moment motie 21 kan intrekken. De ChristenUnie zal de plannen van het college wel kritisch bekijken. De overheid is meer dan een digitaal loket.

Voorzitter, ik ben echter absoluut niet tevreden over de antwoorden van het college over de bezuinigingen op onderhoud, mobiliteit en de wijkraden.

Natuurlijk moeten we kijken of wijkraden efficiënter en effectiever georganiseerd kunnen worden en zijn er meer wijkinitiatieven naast de wijkraden. Maar 3 ton weghalen is wel ruim een derde van het budget. Ondertussen staat juist in het coalitieakkoord dat budgetten overgeheveld kunnen worden naar de bewoners. We gaan dus eerst geld weghalen en dan hopen we dat later de bewoners bereid zijn zaken uit te voeren in ruil voor geld. Hier gaat iets mis met de volgorde. Mijn fractie blijft de bezuiniging verder te hoog vinden zeker als je het vergelijkt met de zeer geringe bezuiniging op cultuur. Hier zijn de verhoudingen echt zoek. Ik handhaaf daarom mijn motie nr. 20.

Over onderhoud zijn we het helaas niet eens geworden met het college. De ChristenUnie vindt het onacceptabel dat onderhoudsachterstanden verder oplopen. Ook is het niet verstandig geen ruimte te maken voor nieuw mobiliteitsbeleid. Zo kun je het binnenhalen van subsidies van Rijk en provincie haast wel vergeten.

Voorzitter, ik heb vragen gesteld over de incidentele bezuinigingen op volksgezondheid die maar liefst 4 jaar duren. Dit lijkt mij onverantwoord omdat dit geld juist gericht is op preventie en kosten in het sociaal domein kan sparen. Graag krijg ik hier nog een antwoord op.

Dan mijn motie 25 over verkeersveiligheid. Dit lijkt me nu typisch een voorstel dat de coalitie wel zou kunnen steunen. Het college stelt dat waar nodig en mogelijk verkeersonveilige locaties zullen worden aangepakt, dat is wat mij betreft nog te vaag. Het college heeft wat problemen met de term blackspot. Ik heb daarom mijn motie aangepast zodat deze alleen nog vastlegt dat we jaarlijks minstens 1 onveilige situatie aanpassen zoals we tot en met 2011 elk jaar hebben gedaan.

Mijn motie 26 over het inzetten van rentewinst voor de verdere aflossing van de schulden van de stad heb ik zoals gisteren aangekondigd aangepast n.a.v. de opmerkingen van wethouder Cassee. Kern is dat de extra aflossing pas ingaat in 2017 in plaats van 2016. Ik hoop dat deze motie nu op raadsbrede steun kan rekenen.

Mijn fractie blijft vinden dat te veel bezuinigingen onvoldoende hard zijn en te laat worden doorgevoerd en dat er best meer bezuinigd had kunnen worden op cultuur. Wat dat betreft mis ik het gevoel van urgentie. Verder vragen wij ons af of de reserve sociaal domein wel voldoende zal zijn. De risico’s zijn erg groot.

 

 

« Terug