ChristenUnie wil duidelijkheid speeltuinsubsidies

20140827_11492828-08-2014 17:49 28-08-2014 17:49

De Haarlemse ChristenUnie-fractie maakt zich grote zorgen over de besteding van de subsidies voor de Haarlemse speeltuinen. “Voor bestuurders van speeltuinverenigingen is het volstrekt onduidelijk waar het geld dat de gemeente voor hen betaald als huur aan wordt besteed. Sommige speeltuingebouwen zijn hard toe aan een opknapbeurt en de energiekosten zijn erg hoog doordat de isolatie slecht is”, aldus gemeenteraadslid Frank Visser. Hij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Ook vraagt hij of het college werkelijk van plan is alle subsidies voor de speeltuinen volgend jaar te schrappen. “Dat plan moet van tafel!”

De gemeente besteed jaarlijks ruim 350.000 euro aan de speeltuinen. Het grootste deel hiervan gaat op aan huur van de speeltuingebouwen. Beheerder SRO krijgt per speeltuin zo’n 17.000 euro van de gemeente. Visser: “Dit is feitelijk een subsidie waarmee de gemeente de huur betaalt voor de speeltuinverenigingen. Hiermee zorgt SRO voor het onderhoud van de speeltuingebouwen. Er is echter geen inzicht waar dit geld aan wordt besteed.” De ChristenUnie wil daarom weten of beheerder SRO een meerjarenonderhoudsprogramma voor de speeltuinen heeft. Ook wil de partij weten hoeveel geld van de 17.000 euro daadwerkelijk naar de speeltuinen gaat, en hoeveel er op gaat aan overhead kosten van SRO. Visser: “Het gaat om erg veel geld terwijl de speeltuinbesturen zelf elke euro moeten omdraaien. Zij krijgen sinds dit jaar nog maar 4000 euro exploitatiesubsidie terwijl dit vorig jaar nog 8000 euro was.”

Ook pleit de partij ervoor de speeltuingebouwen energieneutraal te maken door te investeren in isolatie, duurzame verwarmingsinstallaties en zonnepanelen. Visser: “De energiekosten van sommige verenigingen zijn erg hoog. Als SRO de gebouwen aanpakt is het niet alleen goed voor het milieu, maar maakt het ook de financiële toekomst van de speeltuinen rooskleuriger.”

Tenslotte wil de ChristenUnie weten wat de plannen zijn van het college met de speeltuinen vanaf 1 januari 2016. Deze zomer is er grote onrust ontstaan over een brief van het college waarin het mogelijk schrappen van alle subsidies voor de Haarlemse speeltuinen per 1 januari 2016 wordt aangekondigd. Visser: “Dan praat je al snel over 20.000 euro per speeltuin en dat is nog exclusief de betaalde toezichthouders die enkele speeltuinen hebben. Het college sluit niet uit dat de subsidie daarna blijft, maar voorlopig hangt dit als een donkere wolk boven de speeltuinen. Ik wil dat het college dit najaar duidelijkheid geeft aan de speeltuinbesturen.”

Vragen over huidig budget

Ons bereiken berichten dat er onder de beheerders/vrijwilligers van de Haarlemse speeltuinen grote ontevredenheid over de besteding van de budgetten in de gemeentebegroting voor de speeltuinen. Zij vragen zich onder meer af waar de bedragen voor onderhoud aan worden besteed.

In de programmabegroting 2014 staat op blz. 208 de volgende passage:

Zelfwerkzaamheid en vergroten activiteiten speeltuinverenigingen, opbrengst € 50.000 structureel

Het speeltuinwerk is onderdeel van het beleid dat gericht is op het bevorderen van de sociale cohesie en is afgestemd op de keuze voor de instandhouding van openbare speelplekken. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 366.000 opgenomen. De speeltuinverenigingen kunnen door zelfwerkzaamheid en stimuleren van activiteiten een grotere bijdrage leveren aan de dekking van de kosten. Hierdoor kan een bezuiniging van € 50.000 gerealiseerd worden.”

Uit deze tekst wordt echter niet duidelijk hoe dit bedrag van 366.000 euro wordt besteed.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Is de genoemde 366.000 euro het budget voor het speeltuinwerk inclusief de bezuiniging van 50.000 euro of gaat de bezuiniging er nog van af? Kunt u aangeven hoe deze bedragen zich verhouden tot de bedragen genoemd in de nota Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 – 31 december 2015 (2014/145064), bijlage overzicht subsidies, blz. 15

2. Klopt het dat aan de speeltuinverenigingen is gevraagd mee te denken over de bezuinigingen? Wat waren hiervan de resultaten en wat is met de ingebrachte suggesties gedaan?

3. Hoe is/wordt de bezuiniging van 50.000 euro ingevuld? Klopt het dat dit is ingevuld met een halvering van de exploitatiesubsidie per speeltuin van circa 8000 naar 4000 euro per speeltuin en dat deze totale bezuiniging daarmee hoger is dan de in de begroting vastgestelde 50.000 euro? Is het resterende bedrag nog steeds beschikbaar voor speeltuinwerk in 2014?

4. Waarom wordt het bedrag voor betaalde toezichthouders respectievelijk de vergoeding voor (vrijwillige) beheerders dat wordt uitgekeerd via Haarlem Effekt niet bekend gemaakt bij de besturen van de speeltuinverenigingen?

5. Klopt het dat de 366.000 euro het totaalbedrag is voor het speeltuinwerk dus: bijdrage aan exploitatie door de vrijwilligers, vergoeding van de toezichthouders en/of de (vrijwillige) beheerders en de basissubsidie voor huur van/onderhoud door SRO? Zo nee, welke bedragen zijn er nog meer voor speeltuinen beschikbaar? Kunt u een overzicht geven van de gemeentelijke budgetten per speeltuin uitgesplitst in de verschillende posten (exploitatie, beheer/toezicht, huur/onderhoud, etc.)?

6. Ziet u mogelijkheden de speeltuinen te ondersteunen door wanneer de gemeente ruimte moet huren als dat mogelijk is gebruik te maken van de speeltuin accommodaties en zo te besparen op duurdere huurlocaties?

7. Klopt het dat het overgrote deel van de 366.000 euro wordt besteed aan basissubsidie voor de 16 speeltuinen van circa 17 a 20.000 euro per speeltuin en dat dit bedrag voor 14 speeltuinen rechtstreeks naar SRO gaat voor huur/onderhoud en dat 2 speeltuinen dit bedrag rechtstreeks krijgen omdat ze beschikken over een eigen gebouw?

Vragen over het onderhoud van de speeltuingebouwen

Wij vragen ons met de speeltuinvrijwilligers af waar de bedragen voor huur/onderhoud aan worden besteed en hoe groot de overhead bij SRO is. De gemeente begroting, het investeringsplan 2014-2019 en het jaarverslag van SRO geven hier helaas geen helderheid over. Juist over dit onderhoud hebben wij van verschillende speeltuinen klachten ontvangen. Gebouwen zouden slecht zijn geïsoleerd, de frequentie van het schilderwerk zou laag zijn en ramen zouden zo oud zijn dat er slecht meer doorheen kunt kijken.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

8. Kunt u per speeltuin aangeven wat er de afgelopen 5 jaar elk jaar door SRO voor deze basissubsidie van 17 a 20000 euro is gedaan (uitgesplitst naar concrete investeringsbedragen, overheadkosten, etc.)?

9. Is er een meerjarenonderhoudsprogramma voor de speeltuingebouwen en andere voorzieningen zoals hekwerken die worden onderhouden door SRO? Is dit programma ook bekend gemaakt aan de speeltuinbesturen? Kunt u dit naar de gemeenteraad sturen bij de beantwoording van deze vragen?

10. Kunt u aangeven wat over het algemeen de onderhoudstoestand is van de speeltuinen en de speeltuingebouwen? Wanneer is dit voor het laatst door de gemeente geïnventariseerd?

11. Hoe vaak dient volgens dit onderhoudsprogramma schilderwerk te worden verricht aan de speeltuingebouwen en gebeurt dit ook?

12. Bent u er mee bekend dat verschillende Haarlemse speeltuinverenigingen te maken hebben met hoge energiekosten vanwege de slechte isolatie van de speeltuingebouwen? Klopt het dat de speeltuinen deze energiekosten moeten betalen uit hun exploitatiesubsidie terwijl SRO verantwoordelijk is voor het isoleren van de gebouwen uit de basissubsidie?

13. Hebben de speeltuingebouwen een energielabel? Zo ja, welk label hebben de verschillende gebouwen?

14. Bent u bereid afspraken te maken met SRO om de speeltuingebouwen zo spoedig mogelijk energieneutraal te maken door bijvoorbeeld het isoleren, verduurzamen van verwarmingsinstallaties en het waar mogelijk plaatsen van zonnepanelen?

15. Wat vindt u van de suggestie van speeltuinbeheerders om het beheer van SRO over te nemen door de basissubsidie van 17000 euro rechtstreeks uit te keren aan elke speeltuin aangezien zij op dit moment weinig terug zien van onderhoudswerkzaamheden van SRO? Deelt u de mening dat dit voorstel past bij de door u voorgestane zelfwerkzaamheid?

Vragen over toekomstige subsidierelatie

Tenslotte hebben wij vernomen dat alle speeltuinen vlak voor de zomer een brief ontvangen hebben waarin wordt aangekondigd dat de subsidie voor de speeltuinen per 1 januari 2016 volledig wordt opgezegd. Uit deze brief hebben wij de volgende passage:

“De subsidie aan u wordt verleend voor de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015. Voor uw organisatie / instelling betekent het dat we de huidige subsidierelatie met u per 1 januari 2016 beeindigen. Wij verzoeken u in de bedrijfsvoering van uw organisatie en planning van uw activiteiten en bij het aangaan van lange termijn verplichtingen rekening  te houden met de eventuele stopzetting van de huidige subsidie per 1 januari 2016. Met dit voorgenomen besluit sluiten wij niet uit dat wij in de toekomst verder met u willen samenwerken, maar dan op basis van nieuwe afspraken. Ook is het mogelijk dat er nieuwe partners worden toegelaten, waarmee wij nieuwe samenwerkingsrelaties aan gaan.”

Hieruit concluderen wij dat het gaat om alle subsidies: de basissubsidie voor huur/onderhoud, de exploitatiesubsidie en de subsidie voor toezichthouders/beheerders. Dit heeft tot veel onrust geleid omdat het in de brief onvoldoende duidelijk is dat het om een pro-forma opzegging gaat. De onrust wordt vergroot omdat de speeltuinverenigingen nu alleen de exploitatiesubsidie van €4.000 direct ontvangen. Deze vullen zij aan met enkele eigen gegenereerde inkomsten, bijv. verhuur en lidmaatschappen. Dit leidt tot een vrij beperkte eigen begroting. De veel grotere basissubsidie en de subsidie voor de toezichthouders/beheerders gaan op dit moment volledig buiten de speeltuinverenigingen om. De negatieve financiële impact van het volledig stoppen van de subsidierelatie zal der mate groot zijn dat het te verwachten is dat sommige speeltuinverenigingen de exploitatie niet meer voort kunnen zetten als de subsidie daadwerkelijk zou stoppen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

16. Hoe kan een speeltuinvereniging met een beperkte begroting, die vrijwel volledig draait op vrijwilligers volgens u in de bedrijfsvoering van de speeltuin en planning van activiteiten rekening houden met de stopzetting van de totale subsidierelatie (basissubsidie, subsidie toezichthouder en subsidie exploitatie)? Deelt u de mening dat het totaal niet realistisch is dat speeltuinverenigingen bovenop de kosten voor vervanging van speeltoestellen die nu wordt betaald uit contributies, donaties, huurinkomsten en de exploitatiesubsidie ook nog de kosten van huur, onderhoud en toezicht mogelijk zelf moeten gaan betalen?

17. Indien een speeltuinvereniging de exploitatie na 1-1-2016 niet meer kan bekostigen, gaat de gemeente deze exploitatie dan overnemen? Zal in dat geval deze bedrijfsvoering door het gebrek aan vrijwilligers niet duurder uitpakken dan de huidige exploitatie?

18. Zou u aan kunnen geven hoe realistisch het is dat een andere partij wel de (hoge) huur voor het speeltuinterrein en -gebouw kan betalen? Is het voldoen van de huur van gebouw en terrein die de SRO vraagt via de basissubsidie niet een intern kasrondje op de gemeente begroting? Wat zou het alternatieve gebruik zijn van de speeltuinterreinen en gebouwen?

19. Kunt u wat dit betreft de speeltuinverenigingen zo spoedig mogelijk gerust stellen? Bent u daarom bereid uiterlijk bij de presentatie van de begroting 2015 dit najaar duidelijkheid te geven over de toekomstige subsidierelatie van alle speeltuinen per 1 januari 2016 zodat zij op tijd hun plannen kunnen maken voor de exploitatie na 1 januari 2016?

« Terug

Archief > 2014 > augustus

Geen berichten gevonden