Spaarnelanden geen eeuwigdurend contract meer

DSC02691.JPG02-10-2014 23:12 02-10-2014 23:12

Spaarnelanden heeft meerdere contracten met de gemeente voor onder andere onderhoud in de stad en afvalinzameling. In een convenant is vastgelegd dat de gemeente "eeuwigdurend" opdrachten zal verstrekken voor 30 miljoen euro. Omdat de gemeente bezuinigt en in de toekomst meer moet kunnen sturen op de opdrachten, bijvoorbeeld door delen aan te besteden, heeft de ChristenUnie een motie ingediend om de eeuwigdurende afspraken op te zeggen. Deze motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De ChristenUnie wil niet perse van Spaarnelanden af maar wel de mogelijkheid hebben om in de toekomst meer aan te besteden. De mogelijkheden hiervoor moeten in beeld worden gebracht. Natuurlijk draagt Spaarnelanden ook bij aan sociale doelen, maar de sociale taakstelling kan je ook bereiken via social return.

De motie ingediend door de ChristenUnie en mede is getekend door D66, VVD, Trots en CDA is aangenomen. De fracties OPH en SP stemmen tegen de motie. Wethouder Cassee heeft aangegeven de motie over te nemen met dien verstande dat de uitvoeringscontracten 4 jaar lopen en deze periode dan beschikbaar is voor herijking van het convenant.

Motie Niet meer eeuwigdurend contract Spaamelanden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 oktober 2014,

gelezen de uitwerking van beheer- en onderhoudscontracten,

Overwegende dat:
• De gemeente een eeuwigdurende afspraak heeft met Spaamelanden over het af te nemen volume aan opdrachten en daardoor gebonden is een contract van circa 30 miljoen euro af te sluiten;
• Het gemeentelijke budget voor beheer en onderhoud krimpt;
• De gemeenteraad de mogelijkheid moet hebben om in de toekomst te besluiten een deel of het gehele opdrachtvolume voor Spaamelanden aan te
besteden;
• Dit mogelijk lijkt te zijn mits er sprake is van redelijkheid en billijkheid van de opzegtermijn en/of van zwaarwegende redenen;
• Dit het beste op korte termijn kan worden vastgelegd om te voorkomen dat de gemeente na afloop van de contractperiode sowieso vastzit aan een nieuw contract voor het volume van circa 30 miljoen euro;

Verzoekt het college
• Op korte termijn een juridisch onderzoek te doen welke mogelijkheden er zijn om de eeuwigdurende volume-afspraken met Spaamelanden op te zeggen of om te zetten in afspraken voor een bepaalde termijn dan wel hierover op basis van een gezamenlijke overeenkomst met Spaamelanden in te voorzien
• Voor 1 januari 2015 de raad te informeren over de mogelijkheden
• Voor 1 juli 2015 mede op basis van dit onderzoek de strategisch positie ten opzichte van Spaamelanden te herijken;

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief > 2014 > oktober

Geen berichten gevonden