Behoud mantelzorgcompliment

rolstoel-61023-10-2014 22:46 23-10-2014 22:46

In de tweede termijn van de behandeling van de verordeningen sociaal domein in de commissie samenleving heeft de ChristenUnie onder meer aandacht gevraagd voor de werkdruk van hulpverleners in de jeugdzorg en voor behoud van het mantelzorgcompliment.

Lees hier de debatbijdrage:

WMO

  • Bedankt voor de heldere antwoorden op alle technische vragen. Maar waarom is bijvoorbeeld de info dat de gemeente een PGB niet mag weigeren op grond van haar oordeel over de motivatie van de aanvrager niet in de toelichting bij de verordening expliciet vermeld? De verordening moet zelfstandig gelezen kunnen worden. Je kunt niet van burgers verwachten dat ze alle wetsartikelen er bij halen en als je zaken niet benoemd is risico op fouten door personeel achter de balie ook groter!
  • De ChristenUnie wil het mantelzorgcompliment behouden. Ik verwees vorige keer naar een onderzoek onder mantelzorgers waaruit blijkt dat ze hier de voorkeur aan geven boven de respijtvoorziening. Ik heb dit nog even nagevraagd. De enquête is gedaan onder ongeveer 300 mensen, de respons waren er circa 70 en hiervan gaf 75% voorkeur aan het mantelzorgcompliment.
  • De regeling over de eigen bijdrage vindt de ChristenUnie nog steeds te globaal. Er zijn wettelijke maxima, maar de gemeente kan dus lager gaan zitten. Worden de regels hiervoor nog voorgelegd aan de raad?
  • In artikel 9.3 over de klachtregeling zou de ChristenUnie ook graag aandacht zien voor mediation. In antwoord op technische vragen staat dat de verordening hiervoor niet de plek is. Maar de klachtenregeling staat er toch ook?
  • In artikel 6.1 staat een lokale regeling over compensatie chronisch zieken en gehandicapten. De commissie krijgt hiervoor nog een regeling van het college maar formeel hoeft het college dit niet te doen. De ChristenUnie vindt dat de raad moet gaan over belangrijkste criteria. Vooralsnog zijn wij blij met de toezegging dat dit nog aan de raad zal worden voorgelegd.

Jeugdhulp

  • Ik lees niets over de caseload van medewerkers in de jeugdzorg. Natuurlijk mag je van een professionele partij verwachten dat ze alert zijn hierop maar door de druk op de tarieven is het risico wel aanwezig. In de modelovereenkomst met instellingen jeugdzorg staat alleen dat de gemeente toe ziet op nakomen CAO jeugdzorg, maar volgens die CAO is de caseload bij medezegenschap gelegd en niet bij de CAO partijen. En als er dan bezuinigd wordt op de medezeggenschap lijkt me dit onvoldoende geborgd. De ChristenUnie vindt dat de gemeente voor de veiligheid van jongeren een maximum op de caseload moet zetten. Gaat de wethouder dat doen?
  • Het familiegroepsplan is opgenomen in het afwegingskader. Dat is mooi, maar de ChristenUnie vindt dit zo’n essentieel onderdeel dat het recht hierop in de verordening dient te staan. Ik heb een amendement hiervoor.
  • Verder heb ik amendementen rondom het PGB in voorbereiding. Wij vinden onder andere de voorwaarden voor de PGB bij iemand uit eigen netwerk te streng. Ook zijn goedkoop en adequaat nog wel eens tegengestelde argumenten. Daarom moet je niet geheel uitsluiten dat een PGB toch hoger moet zijn dan de voorziening in natura die het meest in de buurt komt.
  • De ChristenUnie heeft nog steeds moeite met de ruime bevoegdheid van het college in artikel 12 om in het algemeen nadere regels te stellen maar ben blij met de toezegging dat de raad betrokken wordt bij de uitvoeringsregels

Verordening Inkomenstoeslag

  • Een vraag is nog niet beantwoord: Het valt mij op dat Haarlem uitgaat van een relatief laag bedrag en voor het derde jaar op rij niet indexeert. In de modelverordening liggen de bedragen per persoon 150 tot 200 euro hoger, namelijk op 500, 600 respectievelijk 700 euro! Elke 100 euro extra bekent voor de stad echter ook 1,5 ton. De ChristenUnie geeft op dit moment prioriteit aan verruiming van de doelgroep maar wil wel graag dat de bedragen op 1 januari 2015 worden geïndexeerd

Verordening Participatieraad

Voorzitter, mooi dat er een actieve participatieraad is in Haarlem. De ChristenUnie heeft twee opmerkingen over de verordening over deze raad.

Het lijkt ons beter als ook van de voorzitter van de Participatieraad (artikel 8) wordt gevraagd dat deze in Haarlem woont. Het lijkt ons dat in deze grote stad voldoende kandidaten te vinden moeten zijn die aan deze voorwaarden voldoen.

Ook moet volgens ons de gemeenteraad ook rechtstreeks de participatieraad om advies kunnen vragen. In de verordening loopt dit in artikel 4.1 echter via het college.

Verordening Tegenprestatie

Ook hier nog is nog één vraag niet beantwoord: Ik mis een regeling voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar.  Er staat in artikel 3 lid 2 onder b alleen dat het college rekening moet houden met persoonlijke omstandigheden.  In de Participatiewet is voor arbeidsinzet het college verplicht zich eerst te verzekeren dat er kinderopvang is. De tegenprestatie gaat minder ver maar is het niet verstandig om ook hiervoor de voorwaarde van kinderopvang expliciet te stellen?

Verder heb ik nog een vraag over artikel 2 lid 1 onder a waar staat dat werkzaamheden die naar hun aard gericht zijn op toeleiding tot de arbeidsmarkt volledig worden uitgesloten van de tegenprestatie. Wat is het nut hiervan? Toeleiding tot de arbeidsmarkt kan toch juist een mooi bij-resultaat van de tegenprestatie zijn? Volgens de ChristenUnie moeten hiervoor geen onnodige belemmeringen moeten worden opgeworpen. Dat blijkt ook uit de Participatiewet. Deze stelt namelijk deze voorwaarde volgens mij niet. Er staat alleen maar in de memorie van toelichting dat de werkzaamheden naar hun aard niet direct zullen hoeven toe te leiden tot de arbeidsmarkt.

« Terug

Archief > 2014 > oktober

Geen berichten gevonden