Meer geld voor laagste inkomens Haarlem

Euros30-10-2014 23:14 30-10-2014 23:14

De inkomenstoeslag voor mensen die langdurig op een laag inkomen zitten wordt in 2015 verhoogd. Dit is het resultaat van een amendement van de ChristenUnie die door het college van B&W is overgenomen. Ook zullen mensen die langdurig met een inkomen onder 110% van de bijstandsnorm zitten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Tot nu toe lag de grens in Haarlem op 100% van de bijstandsnorm.

De langdurigheidstoeslag wordt vanaf 2015 omgezet in de zogenaamde inkomenstoeslag. De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie ontdekte dat daarbij de bedragen niet werden verhoogd met de inflatie. Raadslid Frank Visser: “Dat vonden wij verkeerd omdat ook deze mensen te maken hebben met hogere prijzen. Bovendien is de toeslag in Haarlem al laag. In andere gemeenten ligt deze soms tot 200 euro per jaar hoger! Ik ben blij dat het college heeft erkend dat er een fout is gemaakt en ons voorstel heeft overgenomen en alsnog de toeslag gaat indexeren. Wij gingen uit van 1% inflatie maar in de begroting is gerekend met 1,5%. De laagste inkomens krijgen dus zelfs nog iets meer dan dat wij in ons amendement hadden gevraagd! Het is maar een paar euro per huishouden, maar voor de laagste inkomens telt elke euro”.

Ook zullen meer mensen in aanmerking komen voor een inkomenstoeslag. In alle gemeenten in de regio lag de grens al op 110% maar in Haarlem kregen alleen mensen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm de toeslag. Dankzij een amendement van PvdA, ChristenUnie, Actiepartij, GroenLinks, SP, CDA, OPHaarlem en Trots Haarlem krijgt ook deze groep vanaf 2015 een toeslag. De hoogte van deze toeslag zal nog worden bepaald. Raadslid Frank Visser: “We gebruiken hiervoor een deel van het geld voor armoedebeleid. Al een aantal jaar blijft hier namelijk geld over omdat niet iedereen die er recht op heeft gebruik van maakt. Nu is dat 62%, de gemeenteraad wil dit verhogen naar 70% door de regeling beter te promoten. Maar de verwachting is dus dat er ook in 2015 geld over zal blijven. Door dit beschikbaar te stellen voor mensen die net boven de bijstandsnorm zitten wordt het ingezet waarvoor het bedoeld is: het bestrijden van armoede. Over een jaar kijken we hoeveel er gebruik van wordt gemaakt nu er meer mensen voor in aanmerking komen.”

AMENDEMENT Indexering

ChristenUnie, Actiepartij, SP, Trots Haarlem

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014,

gelezen de voorgestelde verordening Inkomenstoeslag (versie 4 september 2014)

overwegende dat:

-          De individuele inkomenstoeslag in 2015 niet wordt geindexeerd en in de jaren daarna wel

-          De Haarlemse inkomenstoeslag verhoudingsgewijs laag is wat ook blijkt uit de VNG-modelverordening waarin de bedragen 150 tot 200 euro hoger liggen

-          De gemiddelde inflatie in Nederland, de consumentenprijsindex (CPI), voor 2014 tot deze maand 1% is

besluit:

de individuele inkomenstoeslag in 2015 te indexeren met 1% en daarom in de verordening Inkomenstoeslag Haarlem artikel 4 lid 1 als volgt vast te stellen:

1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

a. € 353,50 voor een alleenstaande;

b. € 454,50 voor een alleenstaande ouder;

c. € 505,00 voor gehuwden.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

AMENDEMENT Minimagelden volledig benutten: doelgroep inkomenstoeslag verbreden

PvdA, ChristenUnie, Actiepartij, GroenLinks, SP, CDA, OPHaarlem, Trots Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, gehoord de beraadslaging over de Participatiewet,

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord staat dat het college de meest kwetsbare mensen in onze samenleving wil ontzien. De minimagelden daarom volledig moeten worden benut voor deze doelgroep.
 • Er veel Haarlemmers zijn die rond moeten komen van een inkomen van minder dan 110% van de bijstandsnorm en hierdoor in armoede leven. Dat zijn in Haarlem:
  • 3.400 huishoudens met een WWB/WIJ uitkering.
  • 4808 mensen een Haarlem Pas.
  • 1289 gezinnen.
  • Haarlemmers die werken maar met moeite de eindjes aan elkaar knopen, zoals zelfstandigen of mensen die via uitzendbureaus werken steeds tijdelijk werk hebben voor een korte periode.

Overwegende dat:

 • In de omliggende gemeenten, zoals Heemstede, Zandvoort en Amsterdam de 110% norm reeds wordt gehanteerd. 
 • Ook de Participatieraad heeft geadviseerd de norm te verhogen naar 110%.
 • Het budget voor de minimaregelingen een aantal jaren achtereen niet wordt benut, in 2013 was dat 340.000 euro en in 2014 is dat 300.000 euro. Het streven van het college is in 2015 de inzet van maatregelen te verhogen van 61% (bereik in 2014) naar 70%. Dan resteert er circa 30% van het budget. Dit is circa 230.000 euro. [1]
 • Vanuit de rijksoverheid voor de komende jaren geld beschikbaar is gesteld voor het direct bestrijden van armoede.
 • De regels voor de toekenning van de inkomenstoeslag door de participatiewet veranderen. Dit heeft als gevolg dat het college bij de beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering’ rekening moet houden met de omstandigheden van de persoon. Daartoe worden gerekend (artikel 36 lid 2): de krachten en bekwaamheden van de persoon, en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.
 • De bovengenoemde beoordeling resulteert in een afgewogen maar ook terughoudende toekenning van de inkomenstoeslag dan voorheen het geval was.

Besluit:

Als beslispunt bij de besluitvorming over de verordening inkomenstoeslag op te nemen:

 • De inkomenstoeslag is ook mogelijk voor Haarlemmers met een inkomen tussen de 100% en 110% van de bijstand. Dit wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse onderbesteding van de begrote middelen voor minimaregelingen en eventuele inzet van een deel van de armoedegelden.
 • Hiervoor is vanaf 2015 een aanvullende regeling van toepassing. Voor 1 januari 2015 komt een voorstel voor deze regeling.
 • De financiering van deze aanvullende regeling wordt gerealiseerd door inzet van de structurele onderuitputting vanaf 2015 van de minimagelden zijnde jaarlijks circa 230.000 euro Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van 70.000 euro gereserveerd vanuit de armoedegelden in 2016, 2017 en 2018.
 • De volledige besteding van minimagelden wordt vastgelegd in de begroting 2015.

En gaat over tot de orde van de dag.[1] in 2014 is er 300.000 onderuitputting: 39% is niet besteed (BRON BERAP). Totale budget was dus 769.231.Inzet college is besteding van 70% van de minimagelden in 2015. Dan resteert er 30% van 769.231. Dat is dan 230.769  dus circa 230.000 euro.

« Terug