Begroting debat: Dankbaar op Dankdag

IMG_5391.JPG05-11-2014 22:11 05-11-2014 22:11

Woensdag sprak de gemeenteraad in een tweede termijn over de begroting over de reactie van het college en de ingediende moties en amendementen. De ChristenUnie stond stil bij dankdag en hamerde opnieuw op de verkeersveiligheid van de stad. Frank Visser: "Ik heb nu al bezorgde mails ontvangen van basisscholen die absoluut tegen het schrappen van de verkeerslichten op looproutes van kinderen zijn. Deze bezuinigingsmaatregel is onverstandig"

Voorzitter, het is vandaag dankdag. Allereerst is deze dag om te danken voor gewas en arbeid. In dit verband ben ik benieuwd naar de visie van het college op regionalisering van ons voedselvoorziening. De ChristenUnie is blij met de aandacht die er in Haarlem is voor de volkstuinen en de schooltuinen, maar er is meer mogelijk.

Ik wil ook beginnen met het college te bedanken voor alle antwoorden. Veel vragen zijn beantwoord, niet alleen in deze zaal maar ook een dik pakket met een schriftelijke reactie op alle ingediende moties. We mogen ook dankbaar zijn in wat voor een mooie stad wij leven. Ondanks alle zorgen over financien mag ook wel eens gezegd worden hoe rijk wij in Haarlem eigenlijk wel niet zijn dat we het ons kunnen veroorloven te spreken over groene daken, popscholen, over AED’s en de wereldkindertheater om maar een paar voorstellen te noemen vanuit de raad.

Maar de zorgen van de ChristenUnie over de financiën van de stad zijn helaas niet weggenomen. De begroting heeft een klein plusje maar de schuld gaat te langzaam omlaag, er zijn nog veel risico’s en nu al weten we dat we in 2019 weer in de min schieten. De begroting is dus nog niet solide.

Ik blijf mij verbazen over tegenvaller van 1 miljoen op parkeren. Hoe is het mogelijk dat we er zo ver naast zaten, ook omdat dit niet voor het eerst waren. Daarom ben ik ook benieuwd naar de antwoorden morgen op mijn vraag over de raming van extra inkomsten voor bouwvergunningen van 1 miljoen.

Ik vind ook het verhaal over de overheadkosten nog onbegrijpelijk. Natuurlijk moeten we overhead op alle afdelingen gelijk berekenen, daar gaat de ChristenUnie in mee, maar als we er zoveel ambtenaren bij krijgen dan gaat het er bij mij niet in dat de overhead net zoveel moet toenemen. Er zouden inverdieneffecten moeten zijn en dus zou de overhead voor alle ambtenaren omlaag moeten gaan. Ik vraag daarom opnieuw een reactie op de motie (nr. 22) van OPHaarlem, ChristenUnie, Actiepartij, SP en Trots.

Vastgoed zijn we er nog niet. Neem alleen al de Artisklas. Daar waren dit jaar allerlei oude contracten zoek. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat dit goed gaat komen als het college het dossier met grote urgentie aanpakt

Ik heb nog niets gehoord op drie vragen van mij die ik zo kort mogelijk herhaal:

-      Is het schrappen van de APV vergunning voor ontheffing sluitingstijden wel haalbaar? Wat zijn de consequenties? Mijn fractie steunt het amendement (nr 38) van de coalitie om af te zien van de bezuinigingen over minder regels. Niet omdat we geen enkele van de voorstellen steunen maar omdat we een aantal ervan niet steunen. Er moet een beter voorstel komen en daar is gelukkig nog tijd voor.

-      Is er wel dekking voor de bezuiniging op de stadsbouwmeester, is de regio wel bereid bij te dragen

-      En wat gaat het college doen met de speeltuinen. Hier dreigen bezuinigingen. De vrijwilligers willen duidelijkheid!

Voorzitter ik dien bij deze samen met Trots Haarlem een motie in om de begroting meer SMART te maken. Doelen en activiteiten kunnen concreter, de financiële informatie kan scherper en de ChristenUnie wil ook dat het college niet alleen zegt wat het gaat doen maar ook ingaat op de vraag “wat gaan we dit jaar anders doen”.

Mijn vraag over de maaltijdvoorziening voor daklozen is niet beantwoord. Ik heb daarom een amendement om eindelijk te zorgen voor een dekking voor de maaltijdvoorziening voor daklozen. Dekking vind ik door het budget voor BUUV te verlagen. BUUV is een mooi project maar in verhouding tot het aantal matches is het nog steeds duur.

Voorzitter, tenslotte ga ik in op de reactie op mijn gisteren ingediende moties en amendementen

Mooi dat er in regionaal verband aan een lobby agenda wordt gewerkt. Mijn motie (nr. 14) vraagt dit binnen een jaar af te ronden. College moet zich ook bewust zijn dat er sommige zaken alleen Haarlems belang zijn. Ik verwacht dan ook een Haarlemse bijlage op deze lobby-agenda.

De bezuinigingen op de verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen vind ik werkelijk onbegrijpelijk. Ik heb vandaag al van twee basisschooldirecteuren een boze mail ontvangen. Zij vinden het weghalen van de verkeerslichten onverantwoord en zijn ook verwonderd dat de gemeente kennelijk 2 jaar geleden al heeft besloten de lichten weg te halen en dat zij hier nog steeds niet over zijn geïnformeerd. Ze hadden graag eerst participatie gezien voordat dit besluit was genomen. Zij willen alle middelen aanwenden om alsnog de verkeerslichten te behouden. Ik roep wethouder Sikkema dringend op het besluit te heroverwegen. Ik zal mijn amendement (nr. 15) aanpassen aangezien van het budget van 2 ton kennelijk al 89.000 euro is uitgegeven. De resterende 111.000 gaat wat betreft de ChristenUnie naar fietspaden. Dan kunnen we ook nog 111.000 euro subsidie van de provincie binnenhalen.

In het coalitieprogramma is opgenomen dat het college een financieel gezonde stad nastreeft en dat financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene reserve totdat de ratio weerstandsvermogen op het niveau ruim voldoende staat. Voorzitter, dat is op dit moment het geval! En dus kunnen we als raad spreken hoe we omgaan met de meevallers. Ik roep de coalitiepartijen daarom op mijn motie (nr. 16) te steunen om rentemeevallers te besteden aan versnelde aflossing van de Haarlemse schuld. Dit sluit geheel aan bij de wens van het college om de schuld indien mogelijk sneller af te lossen.

Het college ontraadt mijn motie om de gemeentelijke belasting in 12 termijnen te betalen. Waarom is in dit digitale tijdperk niet mogelijk? Er is toch niets op tegen om in de eerste drie maanden een geschat bedrag te innen en dit te corrigeren bij de 9 resterende termijnen?

Het college ontraad mijn motie (nr. 18) over AED’s omdat dit een veelvoud zou kosten van de door mij gevonden 14000 euro. Hoeveel zou het volgens het college dan exact kosten? En kunnen we niet gewoon een begin maken? Met 14000 euro kunnen zo’n 7 AED’s worden bekostigd inclusief 10 jaar beheer daarvan. Dat is toch een mooie uitbreiding bovenop de AED’s die er al zijn. Als we dat in 2016 weer doen dan hebben we binnen een paar jaar een dekkend netwerk in de stad. Dat de 14000 euro ten koste van budget beheer en onderhoud gaat vind ik met alle respect onzin. Gebiedsboekjes dragen niet bij aan een beter onderhouden stad en het op papier drukken hiervan is geldverspilling. De ChristenUnie investeert dit geld liever in het redden van levens! Ik handhaaf dus mijn motie.

Over de motie verkeersveiligheidsonderzoeken (nr. 19): het college wil een algemene verkeersveiligheidsmonitoring doen maar niet locatiespecifiek omdat de ongevallenregistratie pas in 2017 geschikt is voor betrouwbare analyses. Monitoring is prima maar wat is er op tegen om locaties waarvan wel ongelukken bekend zijn in beeld te brengen en te kijken of verbeteringen mogelijk zijn? Daarvoor hoef je echt niet de rangorde van blackspots exact te weten!

Ik ben teleurgesteld over de reactie op mijn motie over vrachtwagens. Je kunt best vrachtwagens in straten verbieden en tegelijkertijd vrachtwagens voor huisvuil en verhuizingen, zeg maar bestemmingsverkeer toestaan. Dit kan via onderborden op grond van  artikel 8 lid 2 en 3 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzaken het Wegverkeer (BABW). Kortom: het college kan en moet meer doen dan nu al gebeurd. Mijn motie voegt dus wel wat toe.

Motie SMART begroting geeft grip op bereiken doelen (ChristenUnie, Trots Haarlem)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014,

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015,

Overwegende dat:

 • In de programmabegroting 2015 antwoord wordt gegeven op de vragen wat willen we bereiken, wat willen we daarvoor doen en wat mag dit kosten;
 • Veel doelen en activiteiten zoals geformuleerd per beleidsveld nog niet SMART zijn geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden);
 • Streefwaarden van de prestatie indicatoren in sommige gevallen al jaren structureel onder de realisatiewaarden liggen waardoor er weinig prikkels van uit gaan;
 • Er bij de beschrijving van doelen en activiteiten in de programmabegroting 2015 geen onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe / gewijzigde activiteiten en ongewijzigd beleid;
 • De financiën alleen op het niveau van beleidsvelden zijn beschreven waardoor er voor raadsleden onvoldoende inzicht is in de financiën van specifieke activiteiten;

Verzoekt het college:

 • Uiterlijk bij de komende kadernota de prestatie-indicatoren te herijken zodat er voldoende prikkel vanuit gaat voor verbetering of behoud van een reeds bereikt hoog niveau;
 • In de programmabegroting 2016 doelen en activiteiten meer SMART te formuleren;
 • In de programmabegroting 2016 bij doelen en activiteiten een duidelijk onderscheid te maken tussen ongewijzigd beleid en nieuw/gewijzigd beleid (antwoord op de vraag “wat gaan we anders doen”);
 • In overleg met de commissie bestuur en/of de werkgroep informatiewaarde te bezien of de financiën in de begroting meer specifiek kan worden weergegeven, in ieder geval voor de grootste activiteiten/producten per beleidsveld en een voorstel hiervoor bij de volgende kadernota te presenteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

AMENDEMENT Maaltijdvoorziening daklozen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014,

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015,

Overwegende dat:

 • De laatste jaren Stem in de Stad op eigen kosten drie dagen per week een maaltijdvoorziening heeft verzorgd voor circa 80 daklozen;
 • De gemeente de afgelopen jaren niet heeft willen bijdragen aan deze maaltijdvoorziening omdat er eerst zicht moest zijn voor een structurele oplossing voor de opvang;
 • Er inmiddels zicht is op een nieuwe locatie voor dag- en nachtopvang voor de daklozen in Haarlem, maar dat er nog geen oplossing is voor de maaltijdvoorziening;
 • Stem in de Stad voor 2015 inmiddels uit eigen middelen van kerken en fondsen 30.000 euro beschikbaar heeft, maar de kosten voor 3 dagen per week voor 80 daklozen 60.000 euro zijn;
 • Een bijdrage aan een goede maaltijdvoorziening voor daklozen een fatsoensnorm zou moeten zijn voor een stad als Haarlem;
 • Stem in de Stad bereid is in overleg met de exploitant van de opvang de maaltijdvoorziening te verzorgen op de nieuwe locatie;
 • Er voor het project BUUV in de begroting 425.000 euro beschikbaar is met als streefwaarde 4500 matches per jaar en dit aantal matches ook met een lager bedrag gehaald moet kunnen worden;

Besluit

Het budget van BUUV te verlagen met 50.000 euro en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de maaltijdvoorziening voor daklozen zodat samen met het budget dat Stem in de Stad beschikbaar heeft de maaltijdvoorziening voor daklozen in 2015 vier dagen per week kan worden aangeboden;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

« Terug

Archief > 2014 > november

Geen berichten gevonden