Resultaten begrotingsdebat: Vrachtauto's soms omrijden en begroting meer SMART

20141105_093219 Smarties06-11-2014 23:47 06-11-2014 23:47

Donderdag is gestemd over de moties en amendementen die zijn ingediend door de gemeenteraad tijdens het begrotingsdebat. Van de 57 moties en amendementen zijn er 23 aangenomen, waarvan vier van de ChristenUnie.

In de derde termijn heeft de ChristenUnie nog stilgestaan bij de maaltijdvoorziening voor daklozen, het dreigende verdwijnen van verkeerslichten in de buurt van Haarlemse basisscholen en het voorstel van de ChristenUnie om in Haarlem meer AED’s te plaatsen voor hulp aan mensen tijdens een hartstilstand.

Een motie over de maaltijdvoorziening voor daklozen haalde het net niet. Wel heeft de wethouder toegezegd dat er geld is voor de maaltijdvoorziening maar het is onduidelijk hoeveel en vanaf wanneer en wat daarbij precies de rol van Stem in de Stad is.

De motie over de AED’s redde het ook niet omdat het volgens de wethouder veel meer geld zou kosten. De ChristenUnie heeft er voor gepleit om alvast een eerste stap te zetten. Raadslid Frank Visser: “Ik geef liever 13000 euro uit aan zo’n 7 AED’s dan aan het drukken van gebiedsboekjes die vrijwel niemand kent en die ook digitaal kunnen worden verspreid. Dit is geldverspilling!”. Volgens het college worden de gebiedsboekjes in 2015 al digitaal. “Dat is vreemd want in antwoord op technische vragen heeft het college gezegd dat het budget voor de gebiedsboekjes voor 2015 nog gewoon is ingeboekt”.

Ook de motie om bij rentemeevallers dit geld in te zetten voor het versneld aflossen van de Haarlemse schuld kreeg geen meerderheid. De coalitie wil over besteding van meevallers jaarlijks pas beslissen in het voorjaar bij de Kadernota. Visser: “Jammer dat de coalitie niet deze principe uitspraak wil doen. Het risico is nu toch groot dat zelfs rentemeevallers, geld dat notabene bestemd is voor het betalen van de Haarlemse schuld, straks voor andere zaken wordt ingezet!”

Vier moties van de ChristenUnie zijn aangenomen. Deze moties pleiten voor:

-          meer onderzoek naar locaties waar ernstige verkeersongelukken zijn geweest

-          onderzoek op welke wegen in verband met de verkeersveiligheid vrachtwagens  kunnen worden geweerd zoals bijvoorbeeld de Schouwtjeslaan en delen van de Pijlslaan

-          een lobby agenda voor onder meer het professionaliseren van de aanvraag subsidies van Rijk, Provincie en Europa

-          het meer SMART formuleren van de begroting (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgeboden) en een beter onderscheid te maken tussen ongewijzigd beleid en nieuw/gewijzigd beleid (antwoord op de vraag: “wat gaan we anders doen?”)

De eerste drie moties zijn hier te vinden. De laatste motie hier.

Uiteindelijk heeft de ChristenUnie tegen de begroting gestemd. Raadslid Frank Visser: “De gemeente lijkt meer grip te krijgen op de financiën, dat is goed. Maar de ChristenUnie vindt de begroting nog niet solide. Er had meer moeten worden bezuinigd zodat de enorme schuld sneller wordt afgelost en de begroting ook op de lange termijn in de plus zou staan. Ook wordt er te veel bezuinigd op onderhoud en vinden wij dat er meer moet worden gedaan om de overhead van de gemeente te beperken”.

Debatbijdrage 3e termijn

Voorzitter ik heb nog 3 punten

De wethouder is nog van alles aan het uitzoeken over de maaltijdvoorziening voor daklozen. De ChristenUnie wil nu snel duidelijkheid. Daarom vervang ik mijn amendement door een motie met de oproep in overleg te gaan met Stem in de Stad en de exploitant van de dag- en nachtopvang over een definitieve oplossing voor de maaltijdvoorziening voor daklozen en de gemeentelijke bijdrage daar aan, daarbij te bezien of de maaltijdvoorziening op meer dagen in de week kan worden aangeboden en de gemeenteraad hierover voor 1 januari 2015 te informeren.

Het amendement over de voetgangersoversteekplaatsen heb ik ook vervangen door een motie. Er is een pas op de plaats nodig. Ik heb al van twee directies van basisscholen een protestmail ontvangen. Zij wijzen er op dat het weghalen van de verkeerslichten de verkeersveiligheid aanzienlijk verslechterd. Er is zelfs een risico dat dan ouders hun kinderen weer met de auto naar school gaan brengen waardoor het risico op ongelukken groeit. Mijn motie vraagt nu onder meer om het weghalen van de verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) te heroverwegen en eerst in gesprek te gaan met de directies van basisscholen en wijkraden en te onderzoeken of het onderhoud van de VOP’s goedkoper kan.

Mijn laatste punt voorzitter. We hebben sinds vanavond een wethouder gebiedsboekjes. Wat betreft de ChristenUnie mag deze portefeuille snel ingeleverd worden. Gezien de reactie op mijn motie over de gebiedsboekjes en de AED’s heb ik het verzoek van deze motie iets anders geformuleerd.

MOTIE Maaltijdvoorziening daklozen (vervangt amendement)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014,

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015,

Overwegende dat:

 • De laatste jaren Stem in de Stad op eigen kosten drie dagen per week een maaltijdvoorziening heeft verzorgd voor circa 80 daklozen;
 • De gemeente de afgelopen jaren niet heeft willen bijdragen aan deze maaltijdvoorziening omdat er eerst zicht moest zijn voor een structurele oplossing voor de opvang;
 • Er inmiddels zicht is op een nieuwe locatie voor dag- en nachtopvang voor de daklozen in Haarlem, maar dat er nog geen oplossing is voor de maaltijdvoorziening en hier nog verder onderzoek naar wordt gedaan;
 • Stem in de Stad voor 2015 inmiddels uit eigen middelen van kerken en fondsen 30.000 euro beschikbaar heeft, maar de kosten voor 3 dagen per week voor 80 daklozen 60.000 euro zijn;
 • Een bijdrage aan een goede maaltijdvoorziening voor daklozen een fatsoensnorm zou moeten zijn voor een stad als Haarlem;
 • Stem in de Stad bereid is in overleg met de exploitant van de opvang de maaltijdvoorziening indien gewenst te verzorgen op de nieuwe locatie;

Verzoekt het college:

 • In overleg te gaan met Stem in de Stad en de exploitant van de dag- en nachtopvang over een definitieve oplossing voor de maaltijdvoorziening voor daklozen en de gemeentelijke bijdrage daar aan, daarbij te bezien of de maaltijdvoorziening op meer dagen in de week kan worden aangeboden en de gemeenteraad hierover voor 1 januari 2015 te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Verkeerslichten niet uit, eerst overleg (ChristenUnie en OPHaarlem, vervangt amendement)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014,

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015,

Overwegende dat:

 • Het college voornemens is op 12 locaties met verkeerslichten geregelde voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) te verwijderen om een bezuiniging op de jaarlijkse exploitatie van 52000 euro te realiseren;
 • Het verwijderen van deze VOP’s een investering vraagt van 200.000 euro waarvan og 111.000 euro niet besteed is en gereserveerd is in de periode 2015-2017;
 • Deze VOP’s staan op belangrijke looproutes voor basisscholieren (met uitzondering van de VOP’s op de Vondelweg);
 • Voor de Vondelweg nog wordt nagedacht over doorstromingsmaatregelen rond de kruispunten Eksterlaan en Jan Gijzenkade en maatregelen aan de VOP’s beter daarmee gecombineerd kunnen worden;
 • De exploitatielasten van de VOP’s kunnen worden geminimaliseerd door geen onderhoud meer te doen behoudens verkeersonveilige situaties (bijvoorbeeld wanneer een VOP is aangereden);
 • In plaats van het weghalen van VOP’s het goedkoper is VOP’s te laten staan;
 • Wanneer de lichten kapot gaan in de praktijk kan worden bezien of het uitzetten van de lichten verantwoord is voor de verkeersveiligheid;
 • Het opheffen van VOP’s er toe kan leiden dat ouders vaker kinderen met de auto naar school gaan brengen waardoor de verkeersveiligheid juist kan verslechteren;
 • Uit reacties van basisscholen blijkt dat dit besluit nog niet bekend was en dat er vanuit deze scholen grote bezwaren zijn tegen het opheffen van de VOP’s;
 • De gemeente via de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) 50% subsidie kan krijgen voor investeringen in verkeersveilige fietsinfrastructuur

Verzoekt het college

 • Het weghalen van de voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) te heroverwegen en eerst in gesprek te gaan met de directies van basisscholen en wijkraden
 • Te onderzoeken of het onderhoud van de VOP’s goedkoper kan
 • Te onderzoeken of de gereserveerde middelen in het investeringsprogramma kunnen worden ingezet voor investeringen in fietsinfrastructuur waarmee extra cofinanciering door de provincie wordt binnengehaald uit de BDU;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Meer AED’s kan levens redden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014,

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015,

Overwegende dat:

 • In Nederland jaarlijks 15000 a 16000 mensen een hartstilstand krijgen
 • Wanneer binnen 6 minuten een AED beschikbaar is de overlevingskans met 25% kan worden verhoogd indien het bekend is waar de dichtstbijzijnde AED hangt, voldoende mensen weten hoe te handelen en er voldoende vrijwillige hulpverleners oproepbaar zijn om snel ter plekke te kunnen zijn om te reanimeren;
 • In Haarlem al veel AED’s aanwezig zijn maar dit netwerk nog niet de hele stad dekt, mede omdat sommige AED’s niet goed toegankelijk zijn wanneer de gebouwen waar ze staan gesloten zijn;
 • Veel gemeenten in Nederland zich al hebben aangesloten bij het initiatief van de Hartstichting om de gemeente uit te roepen tot 6-minutenzone, maar Haarlem dit nog niet heeft gedaan;
 • Om Haarlem tot een 6-minutenzone te maken meer AED-locaties nodig zijn en een campagne nodig is voor het werven van vrijwilligers;
 • De total cost of ownership van een AED voor een periode van 10 jaar circa 2000 euro is [1];
 • Het drukken en verspreiden van de gebiedsboekjes € 13.875 kost en dit bedrag ook in 2015 in de begroting staat (blz. 100 programmabegroting 2015, antwoord op technische vraag 73 over de begroting)
 • Digitale verspreiding van de gebiedsboekjes voldoende is;

Verzoekt het college:

 • Samen met de Hartstichting, het Rode Kruis, scholen, sportverenigingen, kerken en andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken wat er nog nodig is om Haarlem tot één 6-minutenzone te maken en de Raad voor de zomer van 2015 hierover te informeren;
 • Het budget dat gereserveerd is voor de gebiedsboekjes van € 13.875 niet in te zetten voor deze gebiedsboekjes maar te reserveren voor een eerste stap in realisatie van Haarlem 6-minutenzone;

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug