Besluit 24-uursopvang daklozen niet transparant

20141007_15574013-11-2014 23:45 13-11-2014 23:45

Het college heeft besloten de 24-uursopvang voor daklozen te huisvesten in de Wilhelminastraat in het voormalige bankkantoor van ING, tegenover het nieuwe stadskantoor. Deze opvang zal niet meer worden verzorgd door het Leger des Heils maar door HVO Querido. De ChristenUnie had in het debat hierover in de commissie beheer veel vragen over de gang van zaken. Frank Visser: "De besluitvorming is niet transparant en de communicatie richting burgers en gemeenteraad was zeer slecht." Omdat het debat donderdag niet kon worden afgerond gaat het donderdag 20 november verder.

Voorzitter, er is jaren gesproken over de nieuwe locatie voor de dag en nachtopvang voor daklozen. Dit heeft veel te lang geduurd. Al die jaren moest het Leger des Heils zich behelpen met een locatie die zeer gedateerd was. Dat er nu eindelijk een locatie in beeld is, is mooi maar meer positiefs kan ik er helaas vanavond niet over zeggen.

Want als we als raad een brief krijgen over het opzeggen van de relatie met het Leger des Heils en binnen drie dagen een andere brief waarin de nieuwe aanbieder een gloednieuwe locatie in het vooruitzicht heeft dan roept dat veel vragen op. Dat is wel heel toevallig en voor het Leger des Heils heel zuur!

De communicatie was heel slecht. Er is plotsklaps een informatieavond georganiseerd voor de buurt. Veel buurtbewoners hebben de post niet ontvangen en wisten dus van niets. Ook raadsleden zijn hierover niet geïnformeerd. Ik was er daardoor niet bij. Alleen raadsleden uit de wijk zelf waren er omdat ze als bewoner een uitnodiging hadden gehad. Hoe is dit mogelijk? Nog erger vind ik dat de pers al over dit gevoelige onderwerp was geïnformeerd terwijl ik als raadslid nog van niets wist.

Ik lees dat een uitgebreide locatiescan geen bruikbare alternatieven opgeleverd. De scan hebben we als raad echter niet ontvangen. Ik heb gehoord dat het Leger des Heils zelf een alternatieve locatie heeft aangeboden. Klopt het dat hier helemaal niet naar is gekeken? Op zich lijken er slechtere keuzes dan de Wilhelminastraat maar mijn fractie is nog niet overtuigd van deze locatie. Hoe gaat de wethouder de buitenruimte regelen?

Dan de belofte aan HVO Querido dat zij ook de aanbieder worden op de nieuwe locatie. Hoe is het mogelijk dat er een subsidietender wordt gedaan zonder financiele kaders voor de toekomstige 24-uursvoorziening mee te geven maar tegelijk de winnaar wel automatisch ook de opvang in de nieuwe voorziening mag gaan doen. De enige financiele kaders die zijn meegegeven betreffen de kosten van huisvesting en beveiliging van de huidige locaties van de dag- en nachtopvang. En hoe lang mag HVO Querido nu aan de slag? Ik zie nergens een termijn.

Het opzeggen van de relatie met het Leger des Heils kwam voor mij heel onverwacht. Inderdaad we hebben het regionaal kompas besproken en hierin stond dat er ook naar nieuwe aanbieders gekeken zou worden maar dit was een heel globaal document. Er staat letterlijk in het document dat de uitvraag voor 2015 de komende maanden nog verder moet worden uitgewerkt. Ik dacht dus: die uitwerking krijgen we nog….

En dat is toch geen gekke gedachte voorzitter? Bij alle andere decentralisaties kregen we dit jaar na het vaststellen van de globale kaders uitgebreide aanbestedingsdocumenten. En dat terwijl vooraf was afgesproken dat we door zouden gaan met dezelfde aanbieders dus het ging puur om kwaliteit en prijs. Maar uitgerekend voor de subsidietender voor de 24-uursopvang, zo’n beetje de enige taak waarvoor ook met nieuwe partijen werd gesproken en het dus spannend zou worden wie het zou worden, heeft de raad niet zo’n document gekregen en daarmee zijn wij als gemeenteraad buiten spel gezet.

De uitvraag hebben we nu pas achteraf gekregen in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie. En voorzitter, ik ben echt geschrokken van deze uitvraag. De uitvraag telt welgeteld 3 A4-tjes met veel witregels. De toetscriteria zijn vaag,  je kunt er alle kanten mee op en sommige noodzakelijke criteria ontbreken.

Ik noem vijf punten.

  1. Ik lees in regionaal kompas dat in de uitvraag het aspect ketenzorg een belangrijke rol zal spelen. In de uitvraag is dit uiteindelijk helemaal niet uitgewerkt. De zin hierover is nog korter dan in het regionaal kompas!
  2. De opvang is alleen voor daklozen met OGGZ problematiek. Waar moeten andere daklozen terecht? Deze uitzondering mag helemaal niet op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het sociaal handvest. Ik sluit mij aan bij de vragen van het CDA hierover.
  3. Voor de winteropvang worden slechts 6 bedden gevraagd. Dat lijkt mij niet reeel. In de winter zijn er veel meer daklozen die onderdak nodig hebben. Gaat HVO straks tegen ons zeggen als ze meer mensen opvangen: gemeente gaat u maar bij betalen?
  4. De dagbesteding is onduidelijk. Het stuk gaat alleen over dagbesteding in de vorm van corvee, maar hoe zit het met de dagbesteding buiten de opvang? In de toetscriteria staat dat dit bij cluster 4 hoort, maar over dit cluster is de raad nog niet geinformeerd. En zou dit niet juist bij een goede integrale ketenaanpak horen? Wat hebben partijen hiervoor geboden? Ik begrijp dat het Leger des Heils hiervoor veel voorstellen had met partners in de stad. Heeft de gemeente soms al deze ideeën voor dagbesteding niet meegewogen omdat het formeel in een ander cluster zit?
  5. Ook de maaltijdvoorziening en de financiering daarvan is nog volstrekt onduidelijk. De ChristenUnie wil hierover nog voor de komende raadsvergadering duidelijkheid.

Aan het eind van de uitvraag worden over 4 hele globale thema’s 100 punten verdeeld. Maar hoe precies zijn die punten tot stand komen? Het is 1 grote black box. Wanneer krijgt een partij voor financien 10 punten en wanneer 50? Zo kan je gewoon als je dat wilt toeschrijven naar de partij die je wilt dat het wordt! Ik vraag me sterk af of dit juridisch houdbaar is als het Leger des Heils een rechtszaak zou starten.    

Voorzitter dan de financien. Die tellen in de weging mee met 50 vd 100 punten. Dan vind ik de keuze voor HVO Querido wel opmerkelijk want ik heb begrepen dat het Leger des Heils goedkoper was. Klopt dat? Ook heb ik begrepen dat het Leger nog steeds niet een uitwerking heeft ontvangen waarom ze nu hebben verloren. Hoe zit dit? Er loopt nu een bezwaarprocedure dus we zullen de resultaten hiervan moeten afwachten maar de gang van zaken vind ik niet transparant en roept bij mijn fractie veel vragen op.

Tenslotte nog even terugblikken op de relatie van de gemeente met het Leger des Heils. Het college bevestigt in antwoord op mijn vragen dat er enige punten van ontevredenheid waren over het werk van het Leger des Heils. De gemeenteraad is hierover niet geïnformeerd omdat het volgens het college niet zo belangrijk zou zijn. Hoe is dit mogelijk bij zo’n gevoelig onderwerp? Het gaat o.a. om het feit dat het Leger des Heils ook mensen heeft toegelaten die niet door de BCT waren doorgelaten. Het leger wilde deze mensen niet op straat laten staan en heeft ze toch een bed aangeboden, betaald uit eigen middelen. Eigenlijk heel begrijpelijk. De gemeente wilde dit niet en streng zijn. Het was goed geweest als de raad dit had geweten en hoe vaak dit gebeurde. Dit kan namelijk een aanwijzing zijn dat de toelatingscriteria van de BCT te streng zijn. Dan hadden we hier voordat de uitvraag werd gedaan een debat over hebben.

« Terug

Archief > 2014 > november

Geen berichten gevonden