Bed bad en brood

20141220_13260227-11-2014 23:57 27-11-2014 23:57

In veel gemeenten is er debat over de opvang van daklozen. Door een de Raad van Europa is uitgesproken dat eisen als ‘regiobinding’ of het ‘OGGZ-criterium’ niet (langer) zijn toegestaan voor de opvang van daklozen. Ze zijn in strijd met het Europees Sociaal Handvest (ESH). Iedereen heeft recht op bed, bad en brood. Nederland werd in de uitspraak opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met het hanteren van toegangscriteria. Haarlem hanteert deze criteria net als de andere gemeenten in Nederland nog wel. CDA en ChristenUnie kwamen met moties in de gemeenteraad om de toegangscriteria voor de opvang van daklozen onmiddellijk te verruimen.

De CDA motie welke mede is ingediend door PvdA, ChristenUnie, Actiepartij, SP, D66 en Trots Haarlem richt zich specifiek op de groep daklozen die geen regiobinding hebben en/of geen OGGZ-problematiek. De ChristenUnie motie richt zich op de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die om wat voor reden dan ook nog in ons land zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen worden uitgezet. Ook deze groep wordt op het ogenblik niet door de overheid opgevangen.

Beide moties werden in de raad breed gesteund. De motie om ook daklozen zonder regiobinding en zonder OGGZ-problematiek op te vangen kreeg alleen niet de steun van VVD en Hart voor Haarlem. De ChristenUnie motie over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers werd uiteindelijk aangenomen met steun van PvdA, Actiepartij, Trots Haarlem, OPHaarlem, SP en GroenLinks.

MOTIE daklozenopvang voor iedereen

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 november 2014,

Constaterende dat:

 • Daklozen in Haarlem geen toegang tot de nachtopvang krijgen omdat ze niet of te kort staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (geen regiobinding), dan wel omdat er geen sprake is van meervoudige OGGZ-problematiek;
 • door het hanteren van deze toegangscriteria er daklozen tussen het wal en het schip vallen;
 • er vanavond in Haarlem circa 64 mensen op straat slapen;
 • jongeren die nu in aanmerking komen voor opvang, op hun 18e verjaardag dit recht kunnen verliezen omdat ze dan niet meer voldoen aan één van de toegangscriteria;
 • op grond van de huidige WMO gemeenten wettelijk verplicht zijn mensen zonder onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden;
 • op grond van de nieuwe WMO - die per 1 januari 2015 ingaat - het toepassen van regiobinding en OGGZ-problematiek als toegangscriteria niet langer zijn toegestaan. Daklozen kunnen aanspraak maken op opvang in de gemeente van zijn/haar keuze. De opvang is toegankelijk voor zij die “niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de maatschappij”;
 • op 9 november 2014 de Raad van Europa (Europees Comité voor Sociale Rechten) uitspraak heeft gedaan in de zaak FEANTSA (de koepel van de Europese maatschappelijke opvang) tegen de Staat der Nederlanden. Deze uitspraak bevestigt dat eisen als ‘regiobinding’ of het ‘OGGZ-criterium’ niet (langer) zijn toegestaan. Ze zijn in strijd met het Europees Sociaal Handvest (ESH);
 • de Raad van Europa op 25 oktober 2013 een tussenuitspraak heeft gedaan. Nederland werd daarin opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met het hanteren van toegangscriteria.

Overwegende dat:

 • Iedereen recht heeft op bescherming tegen sociale uitsluiting en recht heeft op huisvesting. Niemand gedwongen op straat zou moeten slapen.

Concluderende dat:

 • De gemeente Haarlem op grond van de WMO en het ESH opvang moet verlenen aan alle daklozen.

Draagt het college op om:

 • In samenwerking met de partners in de stad per direct tot een overbruggingsregeling te komen voor de opvang van alle daklozen en dit incidenteel te bekostigen uit de reserve sociaal domein.
 • tijdens de kadernota met een raadsvoorstel te komen waarin de opvang van alle daklozen structureel geregeld is en waar nodig de criteria ‘regiobinding’ en ‘meervoudige OGGZ-problematiek’ te schrappen uit de toegangsregels conform de uitspraak van het ECSR en de nieuwe WMO.

en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 november 2014,

in beraadslaging over de nieuwe locatie voor de dag- en nachtopvang,

Overwegende dat:

 • In de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten, onderdeel van de Raad van Europa, staat dat Nederland iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood moet bieden, ook afgewezen asielzoekers;
 • Opvang onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en dus een verantwoordelijkheid is van gemeente;
 • Niemand gedwongen op straat zou moeten slapen;
 • Het bieden van de opvang zal leiden tot extra kosten voor de gemeente;

Verzoekt het college

 • De regering op te roepen overbruggingskrediet beschikbaar te stellen aan gemeenten voor onderdak, voedsel en kleding of voor een andere wijze van invulling van de gemeentelijke zorgplicht richting uitgeprocedeerde asielzoekers, in ieder geval gedurende de winterperiode totdat het Comité van Ministers begin 2015 zal komen met haar aanbevelingen.
 • De regering op te roepen tot het instellen van een onmiddellijk moratorium op ontruimingen uit de diverse COA locaties.
 • Zich in te zetten om statushouders zo snel als mogelijk te huisvesten vanwege de verhoogde taakstelling zodat er in de COA locaties ruimte ontstaat om het moratorium mogelijk te maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief > 2014 > november

Geen berichten gevonden