Vragen over handhaving tegen mensenhandel

prostitutie-toerisme-28aug2009_005814-11-2014 13:42 14-11-2014 13:42

Naar aanleiding van de bespreking over het integraal veiligheids- en handhavingsbeleid heeft de ChristenUnie-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de handhaving van gemeente en politie tegen mensenhandel

In Haarlem komen er steeds meer massagesalons. Voor zover bij ons bekend hebben drie salons een vergunning als seksinrichting, de anderen niet. Deze zomer ontstond er in Utrecht n.a.v. een bericht in de Telegraaf van 24 juli ophef omdat er seksuele diensten aangeboden werden in een massagesalon die geen vergunning had als seksinrichting. Ook in Arnhem speelde recent een vergelijkbare kwestie.

Gezien de opening van nieuwe massagesalons zonder vergunning als seksinrichting in Haarlem en de ontwikkelingen in andere grote steden, is bij de ChristenUnie de vraag opgekomen in hoeverre de gemeente Haarlem bij massagesalons controleert of er inderdaad geen activiteiten plaatsvinden die alleen mogen in seksinrichtingen zowel als het gaat om nieuwe salons als om bestaande salons.

Voor zover wij kunnen nagaan is de gemeenteraad over het Haarlemse beleid in deze voor het laatst geïnformeerd via een brief van burgemeester Schneiders d.d. 12 juni 2012. In deze brief staat onder meer dat in de periode 2010-2011 een aantal illegale massagesalons is gesloten. De ChristenUnie-fractie zou graag willen weten wat op het ogenblik de stand van zaken is in de handhaving van de prostitutiewetgeving in Haarlem en dan specifiek bij de massagesalons.

De ChristenUnie wil daarbij aantekenen dat het niet onze bedoeling is massagesalons verdacht te maken. Een deel van de genoemde bedrijven zal gewoon aan de wettelijke eisen voldoen. Toch waarschuwt de Nationale Rapporteur Mensenhandel in een recente rapportage dat massagesalons een risicosector zijn waarmee gemeenten rekening moeten houden in hun lokale veiligheidsbeleid. Mensenhandel en seksuele uitbuiting zijn dusdanig ernstige zaken dat wij van mening zijn dat de gemeente hier extra alert op moet zijn.

Vragen:

  1. De ChristenUnie vindt het opvallend dat in het raadsstuk Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2015-2018 bij de prioriteiten alleen wordt gesproken over illegale prostitutie en niet over mensenhandel. Gelukkig noemt het regionale stuk van de veiligheidsregio dit wel op blz. 20/21. Mensenhandel is overal, ook in Haarlem! En dan denken wij niet alleen seksuele mensenhandel maar ook aan uitbuiting van oost-europese vrachtwagenchauffeurs. Behoort dit ook tot de prioriteiten van het college?
  2. Bent u op de hoogte van de Negende Rapportage Mensenhandel van de Nationale Rapporteur Mensenhandel waarin de Nationale Rapporteur Mensenhandel stelt dat ook massagesalons zonder vergunning als seksinrichting een risicosector zijn voor seksuele uitbuiting en dat hiermee rekening moet worden gehouden in het lokale veiligheidsbeleid? [1]
  3. Wat is op het ogenblik het maximale toegestane aantal seksinrichtingen in Haarlem en hoeveel seksinrichtingen zijn er vergund?
  4. Hoeveel massagesalons zijn er momenteel in Haarlem en hoeveel daarvan hebben een vergunning als seksinrichting?
  5. Bent u er mee bekend dat in de gemeente Amsterdam door het voormalige Stadsdeel Zuid in 2013 een Plan van Aanpak Massagesalons heeft opgesteld met als doel alle massagesalons te inventariseren en te controleren en nieuwe massagesalons standaard te controleren [2]?
  6. Hoe bent u sinds 2012 omgegaan met de opening van nieuwe salons gezien de ervaringen in 2010 en 2011 en het genoemde rapport van de Nationale Rapporteur Mensenhandel?
  7. Wat wordt op dit moment in Haarlem ondernomen aan controle van massagesalons op het aanbieden van ongeoorloofde seksuele handelingen? Worden alle salons aan controle onderworpen? Hoe vaak? Is deze controle anoniem, zodat een grotere pakkans ontstaat? Worden er bijvoorbeeld bij dergelijke (nieuwe) salons zoals beschreven in de brief nog steeds pseudo klanten ingezet? Wat zijn de resultaten van deze onderzoeken sinds 2012?
  8. Het opsporen en bewijzen van mensenhandel is een tijdsintensieve bezigheid. Heeft het college en de samenwerkingspartners voldoende capaciteit hiervoor beschikbaar? Hoeveel capaciteit in uren en menskracht wordt ingezet?
  9. Bent u er mee bekend dat in de gemeente Amsterdam door het voormalige Stadsdeel West naar aanleiding “van sterke aanwijzingen dat veel vrouwen niet vrijwillig werken in de massagesalons”, besloten is om via een paraplubestemmingsplan nieuwe vestigingen van massagesalons te verbieden [3] ? Ziet u dit als een maatregel die in overleg met de bestaande bedrijven ook in Haarlem kan worden genomen?
  10. Klopt het dat de gemeente, via de APV, ook de massagesalons die geen seksinrichting zijn vergunningplichtig kan maken om zo beter te kunnen handhaven? Bent u bereid deze maatregel in Haarlem te nemen om zo nieuwe salons te kunnen screenen en zo nodig de vergunning te weigeren of in te trekken?


[1] Negende Rapportage Mensenhandel, 10 september 2013, http://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/Negende/ Paragraaf 3.9.1 Lokaal mensenhandelbeleid

[2] E. Schut ‘Plan van aanpak, Stadsdeel Zuid’ 2013, https://documents.notubiz.nl/getdocument/916267/a02fff2f9479bc2807dcb201a91b5de3

[3] ‘Stadsdeel West verbiedt nieuwe massagesalons’, Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 19 februari 2013, http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws/algemeen-nieuws/nieuws/stadsdeel-west/

« Terug

Archief > 2014 > november

Geen berichten gevonden