Familiegroepsplan mogelijk in verordening Jeugdhulp

20140827_11492830-10-2014 20:14 30-10-2014 20:14

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Bij de bespreking over de nieuwe verordening Jeugdhulp werden verschillende voorstellen van de ChristenUnie aangenomen.

Het amendement “Gesprek over risico overbelasting” is mede ingediend door Trots, OPHaarlem en SP is bijna raadsbreed aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Het amendement “Familiegroepsplan” is uiteindelijk niet in stemming gebracht. Het voorstel werd positief ontvangen maar wordt op verzoek van het college aangehouden tot een wijzigingsnota in 2015. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er op grond van de verordening door het college nog nadere regels worden opgesteld waarin het Familiegroepsplan mogelijk een plaats krijgt.

De motie “Ook pleegouders toegang geven tot jeugdhulpvoorzieningen” is ingediend door de PvdA en meegetekend door VVD, SP, Actiepartij, OPHaarlem, D66, CDA en ChristenUnie en raadsbreed aangenomen.

Tenslotte is het amendement “Opvoeden doe je niet alleen” van D66 en ChristenUnie aangenomen. Het amendement werd gesteund door SP, GroenLinks, Trots Haarlem, CDA en PvdA.

AMENDEMENT Gesprek over risico overbelasting

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014,

gelezen de voorgestelde verordening jeugdhulp (versie 11 september 2014)

overwegende dat:

-          artikel 8.1.1 lid 4 van de Jeugdwet stelt dat bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.

-          het voorgestelde artikel 7 lid 4 b. van de verordening de voorwaarde stelt dat deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt

-          er geen reden is dit te eisen van deze zorgverlener terwijl dit van andere zorgverleners niet wordt gevraagd

-          niemand van te voren kan uitsluiten of zorgverlening tot overbelasting leidt

-          de gemeentelijke zorg bij toekenning van PGB op dit punt niet verder mag gaan dan met mensen spreken over het risico van overbelasting

besluit

de verordening als volgt te wijzigen:

  1. In artikel 7 lid 4 vervalt onderdeel b
  2. In artikel 7 wordt een lid toegevoegd luidende:

“5. Indien de jeugdhulp wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk draagt de gemeente er zorg voor dat voor de toewijzing van de PGB met deze persoon wordt gekeken naar het risico op overbelasting”

en gaat over tot de orde van de dag.

 

AMENDEMENT Familiegroepsplan

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 30 oktober 2014,

gelezen de voorgestelde verordening jeugdhulp (versie 11 september 2014)

overwegende dat:

-                 Jeugdhulp mede gericht is op het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren

-                 artikel 2.1 onder g van de Jeugdwet stelt dat het gemeentelijke beleid inzake preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingmaatregelen en jeugdreclassering onder meer gericht moet zijn op het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

-                 Uit artikel 4.1.2. van de Jeugdwet blijkt dat een gezin het recht heeft om, samen met de sociale omgeving van de jeugdige, zelf een dergelijk familiegroepsplan op te stellen voordat professionals voor hen een hulpverleningsplan opstellen zodat de regie in eerste instantie bij het gezin komt te liggen en allereerst een oplossing wordt gezocht op basis van de eigen kracht van het sociale netwerk rondom het gezin;

-                 De toelichting op de verordening niet ingaat op het familiegroepsplan en de wijze waarop dit wordt gefaciliteerd en gecommuniceerd

-                 Hierdoor de verordening vooral het traditionele gezinsplan/hulpverleningsplan lijkt te regelen terwijl dat niet de bedoeling is van de Jeugdwet;

 

besluit

in de toelichting op de verordening de mogelijkheid van het familiegroepsplan te verduidelijken door het toevoegen van de volgende vetgedrukte passages:

1. In de paragraaf “toeleiding naar jeugdhulp” onder “vrij toegankelijk en rechtstreeks benaderbaar buiten de gemeente om”:

“Hieronder vallen onder andere activiteiten gericht op het voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen, de verstrekking van informatie, de

advisering omtrent de mogelijkheid van niet vrij-toegankelijke jeugdhulpverlening en het opstellen van een familiegroepsplan alsmede hulp bij de verheldering van een ondersteuningsvraag ( bijvoorbeeld na verwijzing vanuit het Meldpunt Veilig Thuis) en generalistische gezinsondersteuning(taak CJG coach)”

2. In de paragraaf “toeleiding naar jeugdhulp” onder “toegang jeugdhulp via de gemeente”:

“Daarbij wordt gekeken wat de jeugdige en zijn ouders eventueel zelf of met behulp van hun netwerk kunnen doen aan het probleem, waaronder begrepen het aanbod om een familiegroepsplan op te stellen, zo nodig gefaciliteerd door het CJG.”

3. In de paragraaf “toeleiding naar jeugdhulp” onder “toegang via de huisarts, jeugdarts en de medisch specialist”:

“In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder zelf zijn die op basis van zijn

professionele autonomie na de verwijzing beoordeelt welke voorziening precies nodig is (de behandelvorm), hoe vaak iemand moet komen (de omvang) en hoe lang (de duur). Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden voor het opstellen van een familiegroepsplan, zo nodig gefaciliteerd door de jeugdhulpaanbieder of het CJG.”

4. Een nieuwe paragraaf aan het eind van het algemene deel, voor de artikelsgewijze toelichting:

Familiegroepsplan

Indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen wordt als eerste mogelijkheid aan de jeugdige of zijn ouders aangeboden om zelf, binnen een redelijke termijn, een familiegroepsplan op te stellen samen met de sociale omgeving van de jeugdige zoals bedoeld in artikel 2.1 onder g en artikel 4.1.2 van de Jeugdwet.

Een familiegroepsplan is een plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Er wordt hierbij uitgegaan van de eigen kracht. De hulpverlener of CJG-coach biedt dus niet een familiegroepsplan aan, maar biedt de ruimte aan om te komen tot een familiegroepsplan. In sommige gevallen kan hiermee uithuisplaatsing worden afgewend en netwerkpleegzorg worden bevorderd. Om te komen tot een familiegroepsplan kan bijvoorbeeld een zogenaamde Eigen Kracht-conferentie (ook wel: familienetwerkberaad) plaatsvinden, waarbij het familie- en vriendennetwerk zelf een plan opstelt en uitvoert. Het familiegroepsplan is wat anders dan een gezinsplan of hulpverleningsplan.  Bij een familiegroepsplan is de familie de penvoerder, terwijl dit bij een hulpverleningsplan/gezinsplan de hulpverlener is.

Het is in de eerste plaats de bedoeling van de wetgever dat er een familiegroepsplan komt, en pas als dat niet lukt een hulpverleningsplan/gezinsplan dat door de jeugdhulpprofessional wordt opgesteld. Daarom kan slechts indien de jeugdige en/of zijn ouders te kennen hebben gegeven dat zij geen gebruik wensen te maken van een familiegroepsplan, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins geschaad worden afgezien van het familiegroepsplan. Hierbij wordt aangetekend dat het recht op het familiegroepsplan niet van toepassing is op de gecertificeerde instelling die jeugdreclassering uitvoert of die de voogdij uitoefent in het geval dat de ouders ontheven of ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.

Om te komen tot een familiegroepsplan wordt waar nodig op verzoek van de jeugdige of zijn ouders door een onafhankelijke coördinator leiding gegeven aan een familienetwerkberaad. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door de jeugdhulpaanbieder of de CJG-coach.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie Ook pleegouders toegang geven tot jeugdhulpvoorzieningen

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, gehoord de beraadslaging over de verordening Jeugdhulp

Constaterende dat:

• Pleegouders de dagelijkse zorg hebben voor pleegkinderen op grond van de voorziening pleegzorg die is geregeld in de verordening.

• Daarbij het ook heel denkbaar en logisch is dat zij gebruik maken van andere voorzieningen (basishulp en specialistische voorzieningen) die de verordening jeugdhulp biedt.

• Feit is dat er steeds meer wordt gepoogd om kinderen onder te brengen bij het eigen netwerk, en dat dat een ander type pleegzorg is dan de formele pleegzorg.

Overwegende dat:

• Bij de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1 op blz. 7 t.a.v.de begripsbepaling staat: In de verordening gebruiken we de begrippen jeugdige en ouder overeenkomstig de Jeugdwet. Indien mogelijk aangeduid algemeen als 'jeugdigen en ouders' en specifiek veelal als 'de jeugdige of zijn ouders'. Gebruik van 'of impliceert ook de betekenis 'en'. Met de aanduiding 'de jeugdige of zijn ouders' bedoelen we dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 jaar of ouder) zelfstandig, de jeugdige met een of beide ouders (in de definitie van artikel 1 van de wet: de gezaghebbend ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder) (bij een jeugdige tussen de 12 en de 16 jaar), of de ouders. namens de jeugdige (bij een jeugdige jonger dan 12 jaar).

• Dit de indruk wekt dat pleegouders geen toegang hebben tot de voorzieningen in de verordening jeugdhulp.

• In de concept-verordening jeugdhulp van de gemeente Amsterdam is opgenomen dat ook pleegouders in aanmerking kunnen komen voor de jeugdhulpvoorzieningen in deze verordening.

Verzoekt het college:

• Na te gaan in hoeverre pleegouders gebruik kunnen maken van andere voorzieningen (basishulp en specialistische voorzieningen) die de verordening jeugdhulp biedt naast de pleegzorg.

• Te bezien op welke wijze dit kan worden verhelderd, bijvoorbeeld middels een aanpassing van de verordening bij de veegnota of in de beleidsregels die nog volgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Amendement "Opvoeden doe je niet alleen"

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,

besluit de verordening jeugdhulp als volgt te wijzigen:

'overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien en jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt, etc etc'

Te vervangen door:

'overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, dat het doel van de Jeugdwet het versterken van de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving is, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien en jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt etc etc'

Toelichting:

-          Het doel van de Jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving.

- Een belangrijk doel van de drie decentralisaties is verantwoordelijkheden meer terug worden gelegd in de maatschappij.

- In het coalitie akkoord staat dat het stadsbestuur positief staat tegenover ontwikkelingen waarin inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen ook als het gaat om omzien naarfamilie, buren, vrienden wanneer zorg nodig is.

- Het opvoeden van een kind een complexe taak is waarbij een bekend Afrikaanse gezegde "it takes a village to raise a child" duidelijk maakt dat een kind niet geïsoleerd door de ouders alleen wordt opgeveegd, maar dat een kind onderdeel is van een sociaal systeem met familie, de buurt, school, vrienden en vriendinnen etc.

- Het van belang is dat het signaal van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor opgroeien van kinderen ook in de verordening tot uiting komt via de toevoeging van "versterken van diens gezin én sociale omgeving".

« Terug