Een regionale aanval op schooluitval

Rosa Barth-van den Boom-02-p_164x164.jpg17-03-2015 17:40 17-03-2015 17:40

Elke jongere van 5-18 jaar heeft recht op onderwijs. Eén van de doelen hierbij is het behalen van een startkwalificatie (een diploma van mbo niveau 2, de havo of het vwo), wat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot met ruim 200%. De gemeente Haarlem doet samen met andere gemeenten uit Zuid- en Midden-Kennemerland dan ook haar best om jongeren te ondersteunen, die buiten de boot dreigen te vallen.

Een belangrijk speerpunt is het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) door jongeren terug te dringen. Er zijn al mooie resultaten geboekt. Zo daalde in 2012-2013 het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie school verlaat met 43,5% ten opzichte van 2011-2012. Ook het ongeoorloofd schoolverzuim is gedaald; na een gesprek op het preventieve spreekuur verzuimt circa 60% van de jongeren niet opnieuw.
Deze resultaten betekenen niet dat we achterover kunnen gaan leunen. De goede lijn moet doorgezet worden, want elke jongere telt! Daarom is een Agenda voor de Toekomst opgesteld met daarin de visie en de ambities voor de regio Zuid- en Midden-Kennemerland.

Rosa Barth: “De ChristenUnie is tevreden over de preventieve aanpak die deze Agenda voor de Toekomst beoogt. De doelen van 20% minder schoolverzuim en 30% minder schoolverlaters in 2018 komen haalbaar op ons over. Wat ik ook mooi vind, is dat er nauw wordt samengewerkt tussen gemeentes en instanties. De ChristenUnie juicht vooral een contextuele benadering toe, waarin zoveel mogelijk de volledige context rondom een jongere wordt ingeschakeld.”

Over dit laatste ontstond debat in de commissie. De PvdA vindt dat er specifiek andere plannen mogen komen voor de verschillende buurten. Schooluitval is inderdaad vooral een lokaal probleem. In Haarlem-Oost en Schalkwijk is het aantal schoolverzuimende leerlingen en vroegtijdige schoolverlaters het grootst. De Haarlemse middelbare scholierenpopulatie bestaat grofweg voor 30% uit jongeren uit Haarlem-Oost en Schalkwijk. Het is schokkend dat deze groep 50% van de schoolverzuimers en voortijdige schoolverlaters vertegenwoordigt. De SP viel bij door pijnpunten als discriminatie, geringe ouderbetrokkenheid en verkeerde schooladviezen te benoemen.

Rosa Barth: “Etniciteit en discriminatie is niet het enige dat een rol speelt. We moeten er ook bij stilstaan dat het opleidingsniveau van ouders en kinderen ook iets zegt. Deze is overwegend toch lager dan in andere Haarlemse wijken. Bij leerlingen met een lager opleidingsniveau is het helaas vaak ook zo dat zij vaak minder vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Zij hebben extra begeleiding nodig bij het ontwikkelen van leer-vaardigheden en van zelfvertrouwen.” Zij kreeg bijval van CDA, SP en PvdA, die ook pleiten voor langdurige begeleiding. Niet alleen in de transitie tussen het vbmo en het mbo, maar ook tijdens het mbo.

Kortom, de commissie is het eens over een wijkgerichte, contextuele en kindgerichte Aanpak voor de Toekomst, waarin jongeren vooral gecoacht worden om zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen voor hun leven.

« Terug

Archief > 2015 > maart

Geen berichten gevonden