Gelijke behandeling of betutteling in de sport?

20150409_08555203-04-2015 11:48 03-04-2015 11:48

De gemeenteraad heeft de Agenda voor de sport 2015-2019 vastgesteld. De ChristenUnie stemde samen met Hart voor Haarlem en OPHaarlem als enige tegen een motie van het CDA over een motie over discriminatie. OPHaarlem vond de motie niet ver genoeg gaan. ChristenUnie en Hart voor Haarlem vonden de motie betuttelend. Raadslid Frank Visser: “Natuurlijk zijn we tegen discriminatie op welke grond dan ook. De motie is echter bureaucratisch en grijpt op een onaanvaardbare wijze in in het verenigingsrecht. De wet is al duidelijk genoeg: discriminatie is verboden.”

Voorzitter, de ChristenUnie is positief over de koppeling die in deze sportnota wordt gemaakt met het sociaal domein. Gebouwen kunnen efficiënter worden benut en sportverenigingen zijn van grote waarde voor de samenleving.

Wel heeft de ChristenUnie zorgen over effectiviteit van alle plannen, het rendement van inspanningen om meer mensen te laten sporten is tot nu toe laag.

Ook is de volgorde wat ons betreft verkeerd. Er wordt eerst 2,5 ton meer uitgegeven aan sport terwijl de bezuiniging van 3 ton voor accommodaties nog moet worden ingevuld.

De ChristenUnie steunt niet het voornemen om geld beschikbaar te stellen voor een extra topsportevenement.

Alles afwegende kunnen wij, ondanks de mooie elementen van de nota het voorstel op dit moment niet steunen.

Wij steunen de motie van de SP om te kijken of er meer kan worden gedaan om mensen met een kleine beurs mogelijkheden te geven te kunnen sporten.

Ook steunen wij de motie over de Haarlemse Honkbalweek. Als de gemeente een evenement subsidieert dan moet het ook betaalbaar blijven voor alle Haarlemmers en dus moeten mensen hun eigen consumptie kunnen meenemen.

Voorzitter, dan de motie over gelijke behandeling in de sport van het CDA. De verklaring gelijke behandeling in de sport bevat een aantal goede statements. Prima om dat onder de aandacht te brengen van sportverenigingen.

Wel vindt de ChristenUnie de verklaring eenzijdig gericht op het voorkomen van discriminatie van homo’s, terwijl artikel 1 van de Grondwet toch breder is en discriminatie op grond van "godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook" verbiedt.

Ook vindt de ChristenUnie de verklaring te bureaucratisch, met allerlei verplichtingen die zullen uitmonden in papieren tijgers, mooie verklaringen om in een lijstje aan de muur te hangen. Die zullen het doel niet altijd dichterbij brengen.

Het CDA wil dat alle sportverenigingen deze verklaring gaan ondertekenen, of tenminste 90%. De motie roept zelfs op tot een sanctioneringssysteem voor verenigingen die de verklaring niet tekenen. De ChristenUnie steunt deze motie niet. Ik heb hiervoor naast mijn inhoudelijke opmerkingen over de verklaring twee redenen.

Allereerst vinden  wij dat verandering van onderop moet komen. Het dreigen met sancties voor het tekenen van een verklaring werkt dan eerder averechts. Mensen voelen zich gedwongen en dan wordt het niet iets intrinsieks.

Ten tweede gaat wat ons betreft sanctioneren puur omdat zo’n verklaring niet is getekend in tegen het verenigingsrecht waarin verenigingen vrij zijn hun eigen organisatie vorm te geven. Discriminatie is bij wet al verboden en kan juridisch worden aangepakt. Min of meer verplichten van een verklaring is daarvoor niet nodig. Eigenlijk leidt deze motie ook tot discriminatie omdat verenigingen die op zich goed bezig zijn met het voorkomen van discriminatie maar de verklaring niet willen tekenen vervolgens worden gediscrimineerd. Voorzitter, positieve discriminatie is ook discriminatie.

2e termijn

Voorzitter, ik ben blij met de nuancering van de wethouder ten aanzien van de verschillen tussen clubs (er zijn hele grote en hele kleine clubs) bijvoorbeeld ten aanzien van de vertrouwenspersoon. Dat is precies het punt dat ik wilde maken over bureaucratie of zoals Hart voor Haarlem het noemde: betutteling.

Ik betreur het zeer dat kennelijk de indruk is ontstaan dat de ChristenUnie discriminatie van homo’s goedkeurt. Ik wil nadrukkelijk stellen dat de ChristenUnie, in lijn met artikel 1, elke vorm van discriminatie afwijst! Sterker nog, het is de ChristenUnie die in 2007 heeft gezorgd voor een duidelijk statement over homo-emancipatie in het regeerakkoord. Ik wil nogmaals het punt maken dat ons bezwaar zich richt op de sanctie en op de inmenging van de gemeente. Dat is onze verantwoordelijkheid als gemeente niet en gaat in tegen het verenigingsrecht.

 

Verklaring gelijke behandeling in de sport

De ondertekenaars verklaren dat zij, in de geest van tolerantie en ‘fair play’, er zich voor in zullen zetten, dan wel stimuleren dat sportvereniging …………………………… in de gemeente …………………

 • open staat voor diversiteit, waaronder seksuele diversiteit
 • alle personen respectvol en gelijkwaardig behandelt en discriminatie op welke grond dan ook verwerpt
 • leden/ trainers/ supporters/ scheidsrechters/ bestuursleden of medewerkers die racistisch of discriminerend gedrag vertonen hierop aan zal spreken en zo nodig sancties zal toepassen, zodat zij dit achterwege laten
 • leden/ trainers/ supporters/ scheidsrechters/ bestuursleden of medewerkers die worden gepest en/of gediscrimineerd, bijvoorbeeld vanwege hun seksuele geaardheid, zal beschermen en opvangen op adequate wijze
 • een expliciet verbod op elke vorm van discriminerende houding en/of uiting en/of symbolen, waaronder homofobie, opneemt in het huishoudelijk reglement
 • iemand aanwijst bij wie men terecht kan in de vereniging in geval van discriminatie (vertrouwenspersoon)
 • de slachtoffers van homofobie en discriminatie steunt, eventueel met bijstand van deskundige instellingen zoals het Bureau Discriminatiezaken
 • regelmatig aandacht besteedt aan gelijke behandeling in clubblad, op website, bij ouderbijeenkomsten en de stand van zaken jaarlijks bespreekt in de bestuursvergadering
 • over ontwikkelingen, advies en training op het gebied van gelijke behandeling contact onderhoudt met de gemeente, sportbureau of sportservice, de eigen bond (zoals bij voetbal de KNVB) en de Alliantie Gelijk Spelen.

De verenigingen en clubs verbinden zich tot zichtbare en leesbare plaatsing van deze verklaring.

Haarlem, 21 november 2012

Vereniging:

Tak van sport:

Vertegenwoordiger:

Handtekening:

Deze verklaring wordt ondersteund door wethouder sport van Haarlem, J. Chr. Van der Hoek, door de sporters Cor van der Geest, Yvonne van Gennip, Ruben Houkes, Irene de Kok, Rob Ridder, door sportdeskundigen Mart Smeets en Ben Verkerke, door sportverenigingen Koninklijke HFC en HCC Rood en Wit, en door SportSupport en SportService Noord-Holland

 

CDA Motie Gelijke behandeling in de sport

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 2 april 2015,

Constaterende dat;

 • Haarlem 220 actieve sportverenigingen heeft;
 • een kwart van de teamsporters getuige zegt te zijn geweest van vervelende opmerkingen over homoseksuelen en 39% zelfs van fysieke agressie (bij voetbal is dat 30 om 48%);
 • vanaf het jaar 2012 maar 15 van de 220 sportverenigingen de verklaring ‘gelijke behandeling in de sport’ hebben ondertekend;
 • de doelstelling van het college is dat deze verklaring in 2019 door 100 sportverenigingen is ondertekend (45%);
 • het tekenen van de verklaring vrijblijvend is;
 • sportverenigingen in Haarlem veelal gesubsidieerd worden.

Overwegende dat;

 • de doelstelling van 45% over een periode van 4 jaar wel erg laag is;
 • er geen belonings-/sanctiesysteem gekoppeld is aan wel/niet tekenen van de verklaring;
 • dat sportverenigingen die wel tekenen én zich daarnaast ook inspannen om het doel van gelijke behandeling te halen, positief beloond mogen worden;
 • dat sportvereniging die weigeren om de verklaring te ondertekenen gesanctioneerd mogen worden.

Verzoekt het college om;

 • de doelstelling voor deze periode bij te stellen naar 198 sportvereniging (90%) die de verklaring in 2019 ondertekend moeten hebben;
 • een belonings-/sanctiesysteem te ontwikkelen dat verenigingen stimuleert te  ondertekenen en een actieve bijdrage te leveren om het doel ‘gelijke behandeling in de sport’ te behalen.

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief > 2015 > april

Geen berichten gevonden