Zandbak en mogelijk ook schommel Dietsveld behouden

20150513_08015521-05-2015 21:21 21-05-2015 21:21

Het ziet er naar uit dat de zandbak en mogelijk ook de schommel op het Dietsveld behouden wordt. Afgelopen week bezocht wethouder Merijn Snoek de buurt om te spreken met bewoners over de kwestie. Binnenkort volgt een definitief besluit. Eerder stelde de ChristenUnie vragen in de commissie beheer over de kwestie. Omdat de antwoorden onbevredigend waren stelde onze fractie technische vragen en kondigde een motie aan.

Uit de antwoorden op de vragen bleek dat er nog een gesprek loopt tussen wijkraad en het college over behouden van de zandbak. De ChristenUnie heeft daarom geen motie ingediend. Wel kondigde onze fractie aanvullende vragen aan voor het vragenuurtje in de gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: “Het gaat hier om 1 locatie, maar het gaat er natuurlijk om hoe we omgaan met het speeltoestellenbeheer in de hele stad.”

De aangekondigde vragen werden echter voor het debat al schriftelijk beantwoord. Frank Visser: “Fijn dat er zo snel actie is ondernomen door het college. De werkzaamheden zijn stilgelegd en de zandbak blijft vrijwel zeker behouden door het te bestempelen als valondergrond van het nieuw te plaatsen klimrek. De schommel blijft voorlopig ook staan. Eerst zal het speelruimtebeleid worden geëvalueerd. Daarbij gaat de gemeente ook kijken of schommels weer zullen worden toegestaan. Zoals in andere gemeenten.”

Antwoord technische vragen 19 mei:

 1. Welke regel verbiedt zandbakken? Is dit door de raad besloten of is het regelgeving van hogere overheden?

  Antwoord: Dit is een besluit van de gemeente Haarlem. In het kader van veiligheid en hygiëne is besloten de zandbakken uit de stad te verwijderen (zie evaluatie speelruimteplan, blz 6 ‘zandbakken’). In de motie Zandhappen heeft de toenmalige wethouder op vragen van de raad aangegeven dat er per stadsdeel 1 zandbak geplaatst wordt. Daarnaast staat in de beantwoording van de motie dat er soms toestellen in zand worden geplaatst waardoor dit een valondergrond is geworden. Zie bijlage beantwoording motie Zandhappen. In het speelruimtebeleid 2013-2020 staat dat de zandbakken alleen behouden blijven voor de stad als afspraken over beheer en onderhoud gemaakt kunnen worden met bewoners.

 2. Indien het regelgeving is van hogere overheden:
  a. Is er een mogelijkheid de zandbak te behouden door deze te bestempelen als valbescherming ?

  Antwoord: Ja, dat kan. Er is een duidelijk onderscheid tussen een zandbak waar de hygiëne en veiligheidsaspecten een rol spelen en zand als ondergrond. Zand als ondergrond wordt anders beheerd.

  b. Zo ja, kan de wethouder toezeggen dat het zo wordt gedaan aangezien de buurt aangeeft de “zandbak” graag te houden?

  Antwoord: Op dit moment zijn wij in overleg met zowel de wijkraad als betrokken buurtbewoners over een oplossing zodat de valondergrond met zand behouden kan blijven.

 3. Welke regel verbiedt schommels op het veld? Is dit door de raad besloten of is het regelgeving van hogere overheden?

  Antwoord: Dit is al tientallen jaren het Haarlemse beleid, welke echter niet in dit korte tijdsbestek is te achterhalen. De toestellen voldoen aan de WAS (warenwetbesluit). De gemeente Haarlem bestempelt toestellen met bewegende delen echter als onvoldoende veilig als er op gespeeld wordt zonder toezicht.

 4. Indien het regelgeving is van hogere overheden:
  a. Hoe is het dan mogelijk dat deze schommels recent zijn geplaatst?

  Antwoord: De opdrachtverlening vond plaats op het moment dat net gestart was met het uitbesteden van planvorming en werkvoorbereiding (van gemeente naar de markt). Bij de opdrachtverlening zijn de beleidsvoorwaarden onvoldoende helder meegegeven.

  b. Wat zijn de kosten geweest en wie betaalt de kosten van aanschaf, plaatsing en weghalen als de schommels door deze regels weer zouden moeten verdwijnen?

  Antwoord: De schommels hebben voor levering en plaatsing ca. € 3.000,- gekost. De kosten voor het verwijderen van de schommels worden door GOB gedragen.

  c. Kan de schommel in dat geval wellicht elders worden geplaatst (in een speeltuin?)

  Antwoord: Met de leverancier wordt bekeken welke mogelijkheden hiervoor zijn, waarbij wij ons ervoor inzetten dat deze een nieuwe bestemming in een speeltuin in Haarlem krijgt.

  d. Komt er een ander speeltoestel?

  Antwoord: Ja, dit zal in overleg met zowel de wijkraad als betrokken buurtbewoners worden besproken

 

Vragenuurtje 21 mei (vragen van te voren al beantwoord)

De ChristenUnie is blij dat er gesprekken lopen tussen het college en de wijkraad Dietsveld om de zandbak daar alsnog te behouden door deze te bestempelen als “valbescherming”. De afbraak van de zandbak was al begonnen, maar gelukkig is dit nog net op tijd gestopt. De informatie en participatie werd eerst gedaan door de aannemer en hoe dit is gegaan verdient geen schoonheidsprijs. De ChristenUnie is daarom blij dat het college de regie naar zich toe trekt. Ik heb vernomen dat wethouder Snoek de locatie gaat bezoeken op 2 juni. Ik heb daarom op dit moment geen motie over de zandbak.

Ik vind het curieus dat de net geplaatste schommel op het Dietsveld ook dreigt weggehaald te worden. De buurt heeft steeds om deze schommel gevraagd maar het zou niet passen in het Haarlemse beleid. Door een onduidelijke opdrachtverlening aan de aannemer is deze schommel toch geplaatst. Nu strijdt de wijkraad voor het behoud van deze schommel.

Aanschaf en plaatsing van deze schommel heeft 3000 euro gekost. Verwijderen en mogelijk herplaatsen in een speeltuin leidt tot extra kosten. De schommel voldoet aan alle veiligheidsnormen. In andere gemeenten worden dergelijke schommels gewoon in de openbare ruimte gebruikt. De enige reden om de schommel weg te halen zou zijn dat de gemeente speeltoestellen met bewegende delen niet veilig genoeg zou vinden. Tientallen jaren geleden zou daarom afgesproken zijn dat Haarlem geen schommels meer plaatst in de openbare ruimte (de ambtenaar die ik hierover vragen stelde had het zo snel ook niet paraat wanneer dit is afgesproken).

In speeltuinen mogen schommels volgens de gemeente wel omdat daar toezicht zou zijn… Maar speeltuinen zijn vaak via lage instaphekken ook buiten de formele openingstijden open, dus wat is het verschil? En ouders hebben mijns inziens ook een verantwoordelijkheid. Tenslotte blijkt uit de praktijk dat ongelukken met speeltoestellen altijd wel voorkomen maar vooral in de eerste maanden als kinderen de speeltoestellen uitproberen.

Kortom: volgens de ChristenUnie gaat hier iets mis in relatie tot meerdere doelen van het coalitieakkoord namelijk: bezuinigen, participatie en minder regels.

 1. Is het college bereid zich maximaal in te spannen voor behoud van de zandbak en de raad vooraf te informeren indien ondanks de nu lopende gesprekken zou worden besloten de zandbak weg te halen zodat de raad zich hierover nog kan uitspreken?

  Antwoord: Ja, op dit moment zijn wij in overleg met zowel de wijkraad als betrokken buurtbewoners, over een oplossing waarbij  een  valondergrond met zand behouden kan blijven.

 2. Is het college bekend dat de op het Dietsveld per ongeluk geplaatste schommel voldoet aan het warenwetbesluit en in veel andere gemeenten schommels in de openbare ruimte worden geplaatst?

  Antwoord: Ja,  dat is bekend.

 3. Deelt het college de mening dat er in de praktijk weinig verschil is tussen een plein als het Dietsveld en een speeltuin aangezien kinderen in speeltuinen ook buiten de openingstijden zonder toezicht kunnen spelen?

  Antwoord: Deels. Normaliter worden wel vaak bij de speeltuinen die ook buiten de openingstijden toegankelijk zijn de schommels voor sluitingstijd i.v.m. vandalisme en diefstal opgeruimd. Hierdoor kunnen de kinderen geen gebruik meer maken van deze speelvoorziening.

 4. Is het college ermee bekend dat omwonenden rond het Dietsveld er voor hebben gepleit de schommel te behouden maar wel een paar meter te verplaatsen omdat deze nu vrij dicht bij een muurtje staat? Gaat het college hier actie op ondernemen?

  Antwoord: Ja. De werkzaamheden voor de speellocatie zijn tijdelijk stilgelegd, mede door de gesignaleerde onvolkomenheden.  Het muurtje is onderdeel van de valondergrond welke nog aangepast dient te worden. Zoals eerder gemeld zal dit in goed overleg gebeuren met de wijkraad en betrokken bewoners.

 5. Is de wethouder bereid het kennelijk al tientallen jaren bestaande beleid om schommels niet toe te staan in de openbare ruimte te heroverwegen en zo aan te sluiten bij het coalitieakkoord dat minder regels nastreeft?

  Antwoord: Ja.  De bepalingen betreffende het toepassen van schommels in de openbare ruimte is slecht te achterhalen en zeer vermoedelijk gebaseerd op ongeschreven beleidsregels. Met deze informatie vinden wij het gepast de bestaande schommel niet te verwijderen en te gedogen tot de evaluatie van het huidige speelruimtebeleid. 

 

« Terug