Verbetering urgentieverklaring in huisvestingsverordening

IMG_5305.JPG12-06-2015 10:37 12-06-2015 10:37

De gemeenten in Zuid-Kennemerland krijgen een nieuwe huisvestingsverordening. Deze verordening regelt onder andere de verdeling van de sociale huurwoningen. Zo gelden er voor deze huurwoningen inkomensgrenzen om te zorgen dat de woningen worden verhuurd aan de doelgroep. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de criteria om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring en voor de positie van gescheiden mensen met kinderen.

De huisvestingsverordening gaat in feite over het verdelen van schaarste. Meer ruimte voor de ene groep betekent automatisch meer wachttijd voor de andere groep. Daarom is het van belang dat er in Haarlem vooral wat wordt gedaan aan deze wachtlijsten door meer woningen te bouwen voor de laagste inkomens en doorstroming te stimuleren door realisatie van voldoende ouderenwoningen en gezinswoningen voor de middeninkomens. In het najaar komt het college met een analyse van de Haarlemse woningmarkt en mogelijke maatregelen. De komende jaren blijft een verordening met regels voor het verdelen van de schaarse woningen echter noodzakelijk.

Bindingseisen

Het college kan volgens de Huisvestingswet voor 50% van de voorraad bindingseisen stellen, maar is dat niet van plan te doen. De ChristenUnie wil dit graag jaarlijks geëvalueerd zien. Op korte termijn zullen de gevolgen niet groot zijn, maar op langere termijn is de kans aanwezig dat de wachttijden voor mensen uit de regio toenemen als er een grotere toeloop is uit andere regio’s dan we nu verwachten.

Samenwerking IJmond

Een groot deel van de nieuwe huisvestingsverordening geldt ook voor de IJmondgemeenten. De ChristenUnie betreurt het dat er nog steeds niet één inschrijfsysteem is omdat de IJmond gemeenten het zogenaamde optie-model hanteren en Zuid-Kennemerland het aanbodmodel, maar hopelijk zetten we met deze verordening wel een stap in die richting.

Jongeren

Jongeren zijn niet opgenomen als aparte voorrangsgroep ter compensatie voor hun korte inschrijftijd, omdat de druk op het segment waar zij op reageren (de kleine en goedkope woningen) zeer hoog is en dit zou leiden tot onevenredige benadeling van ‘oudere’ woningzoekenden. De ChristenUnie is het hier niet mee eens. Jongeren hebben het nu heel moeilijk op de woningmarkt en worden vaak gedwongen voor hoge bedragen particulier te huren.

Eerder stelden wij voor een jongerencontract te introduceren zoals het succesvolle experiment in Amsterdam. Het jongerencontract is een contract waarmee je sneller een woning krijgt maar wel tijdelijk, voor vijf jaar. Dit vergroot de kansen voor jongeren, stimuleert corporaties en ontwikkelaars voor deze doelgroep te bouwen en stimuleert de doorstroming. Amsterdam toont aan dat het nu al juridisch geregeld kan worden. Maar om het goed te regelen heeft de ChristenUnie landelijk inmiddels een initiatiefwet ingediend waarover ook de Raad van State positief is. Zodra deze wet is aangenomen komt de ChristenUnie met een initiatiefvoorstel om jongerencontracten ook in Haarlem te introduceren.

Urgentieverklaringen

Jaarlijks vragen in Haarlem zo’n 75 mensen een urgentieverklaring aan. Het gaat om mensen die acuut een woning nodig hebben bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn uit een gewelddadige relatie, uit een zorginstelling komen of omdat ze een asielstatus hebben gekregen. Het aantal urgentieverklaringen zoals het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten neemt toe. De ChristenUnie is benieuwd naar de plannen voor het woonhotel maar is ervan overtuigd dat er meer nodig is. Wij maken ons zorgen om een doelgroep die nu wel vaak op straat dreigt te komen te staan maar toch geen urgentieverklaring krijgt. Dat gaat om mensen in een echtscheiding waarbij geen sprake is van direct gevaar als gevolg van bijvoorbeeld geweld.

De ChristenUnie begrijpt dat we niet iedereen die gaat scheiden gelijk een woning kunnen aanbieden. En gelukkig vinden veel mensen zelf een oplossing. Maar het is wel een kwetsbare groep, zeker als er kinderen in het spel zijn. Vaak verhuizen mensen meerdere keren per jaar van de ene anti-kraakwoning naar het volgende huis wat te koop staat waar ze even in mogen. Maar omdat ze hier meestal niet langere tijd kunnen blijven kunnen ze zich op deze adressen vaak niet inschrijven bij de gemeente. Kinderen verliezen hun vriendjes omdat ze dan weer aan de ene kant en dan weer aan de andere kant van de stad wonen.

Deze groep mensen komt momenteel niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Wel kunnen ze een jaar lang inschrijftijdverlenging krijgen waardoor ze hoger op de wachtlijst komen te staan. Doorgaans kunnen deze mensen dan binnen een jaar een woning vinden. Raadslid Frank Visser: “Dat lukt echter niet iedereen en voor ouders met kleine kinderen vind ik een jaar lang verhuizen naar steeds weer andere tijdelijke oplossingen niet wenselijk. Ik heb daarom voorgesteld ook deze mensen in aanmerking te laten komen voor een urgentieverklaring. Het gaat slechts om enkele gevallen per jaar. Helaas kreeg ik in de gemeenteraad hier niet de handen voor op elkaar.”

Wel kreeg de ChristenUnie raadsbrede steun voor een amendement dat regelt dat mensen die een huis aanvaarden met een urgentieverklaring hun inschrijftijd kunnen behouden. “Zo worden deze mensen niet gestraft als ze snel een klein appartement accepteren terwijl ze al een paar jaar wachttijd voor een eengezinswoning hadden opgebouwd. In de praktijk was dit al geregeld met de corporaties maar het college was het vergeten op te nemen in de nieuwe huisvestingsverordening. Dat is nu gerepareerd.”

AMENDEMENT Behoud inschrijfduur bij urgentieverklaring

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juni 2015,

in beraadslaging over de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2015,                                                   

Overwegende dat:

 • In de huisvestingsverordening niets is geregeld over het behoud van inschrijftijd na gebruik van een urgentieverklaring waardoor de opgebouwde inschrijftijd verloren gaat;
 • In andere gemeenten wel wordt uitgegaan van het principe behoud van inschrijftijd omdat dit stimuleert dat woningzoekenden met een urgentieverklaring sneller aangeboden passende woonruimte accepteren in plaats van te wachten op een nog iets beter aanbod tijdens geldigheid van de urgentieverklaring;
 • Behoud van inschrijftijd ook doorstroming stimuleert;
 • Bij verlies van inschrijftijd na het accepteren van een woning waar iemand met een urgentieverklaring eigenlijk niet altijd wil blijven deze persoon wordt benadeeld voor de verdere wooncarrière;
 • Inschrijftijdbehoud na het accepteren van een woning met een urgentieverklaring in de praktijk in Haarlem al gebeurt en voorheen is geregeld in het convenant met de corporaties;
 • Hierbij wel is bepaald dat bij het accepteren van een eengezinswoning behoud van inschrijftijd niet nodig is omdat dan al een sprong in de wooncarrière wordt gemaakt;

Besluit:

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid toegevoegd:

“13. Woningzoekenden aan wie op grond van dit artikel een urgentieverklaring is verleend behouden de opgebouwde inschrijftijd na acceptatie van de woning, mits binnen twee maanden na verhuizing hiertoe een verzoek wordt ingediend. Dit is niet van toepassing in het geval de acceptatie een eengezinswoning betreft.”

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser

 

AMENDEMENT Urgentie bij relatiebreuk met kinderen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juni 2015,

in beraadslaging over de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2015,

Overwegende dat:

 • In de voorgestelde huisvestingsverordening relatiebreuk geen reden is voor het geven van een urgentieverklaring;
 • Dit in veel gevallen ook niet nodig is omdat mensen zelf een oplossing vinden voor hun huisvesting;
 • Er desondanks, met name als er sprake is van minderjarige kinderen, sprake kan zijn van schrijnende situaties die buiten de urgentiecategorieën vallen op grond van artikel 9 lid 4 van de voorgestelde huisvestingsverordening;
 • Op grond van artikel 9 lid 11 en 12 inschrijftijdverlenging kan worden verleend aan woningzoekenden met kinderen die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, met maximaal 4 jaar inschrijftijdverlenging;
 • In 2014 26 keer een verzoek is ingediend voor inschrijftijdverlenging;
 • Deze inschrijftijdverlenging niet altijd tijdig voor het ontstaan van dakloosheid of binnen de maximale geldigheidstermijn van 1 jaar tot het toewijzen van een woning leidt[1];
 • In veel andere gemeenten in de huisvestingsverordening in specifieke situaties echtscheiding wel reden kan zijn voor het geven van een urgentieverklaring en deze optie ook is opgenomen in de VNG-modelverordening;

Besluit

aan artikel 9 lid 4 het volgende onderdeel toe te voegen:

e. die zijn woonruimte heeft of zal moeten verlaten in verband met echtscheiding, verbreking samenwoning of verbreking geregistreerd partnerschap en er sprake is van niet verwijtbare dreigende dakloosheid en er sprake is van aantoonbare zorg voor een of meer minderjarige kinderen. 

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie

Frank Visser[1] Dit blijkt onder meer uit het feit dat de laatste jaren het enkele keren is voorgekomen dat de geldigheid van inschrijftijdverlenging die normaal gesproken na een jaar eindigt is verlengd.

 

 

« Terug